Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 227510
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions «SOIB Formació i Ocupació» per al 2022, per presentar projectes mixts d’ocupació i formació, finançada amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i que pot ser cofinançada per la Unió Europea, a través de l’FSE+ per al període 2021-2027

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Mitjançant el Reial decret 1268/2001, de 29 de novembre (BOE núm. 291, de 5 de desembre), es traspassen les competències en matèria de gestió del treball, de l'ocupació i de la formació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que les assumeix per mitjà del Decret 136/2001, de 14 de desembre, d'assumpció i distribució de les competències transferides de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió del treball, de l'ocupació i de la formació (BOIB núm. 136, de 27 de desembre).

El Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm.131, de 25 de juliol), estableix com a actuacions del SOIB, entre d'altres, exercir les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació en alternança amb l'ocupació, amb l'objectiu de possibilitar l'accés de les persones desocupades al mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i la requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial i l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

El Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es desenvolupa el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, regula en l'article 30.2 els programes públics mixts d'ocupació-formació aprovats per les administracions públiques.

D'altra banda, el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i estableix les bases de la formació professional dual, mentre que l'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, regula els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, i desplega el Reial decret 1529/2012.

El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació, modifica l'article 11 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, a fi d'establir una regulació eficaç dels contractes formatius que proporcioni un marc idoni perquè les persones joves s'incorporin al mercat de treball.

La Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en l'article 8.1.d) inclou la formació en alternança amb l'ocupació com una iniciativa de formació professional per a l'ocupació. Un dels col·lectius al qual van dirigides les mesures que estableix aquesta Llei són els joves majors de 16 anys i menors de 30 anys. Es tracta d'un rang d'edat que es troba en l'àmbit d'aplicació específic de la Garantia Juvenil, mesura que la Comissió Europea impulsa per pal·liar el greu problema de la desocupació juvenil que afecta tots els estats membres i, especialment, Espanya.

Per un altre costat, el Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre (BOE núm. 292, de 7 de desembre), aprova l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2021-2024 (EEAO), que es configura com a marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d'ocupació i d'intermediació laboral en el conjunt de l'Estat. A més, el 5 de juny de 2017 es va aprovar el Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2017-2020, en el marc del Pacte per a la Competitivitat, l'Ocupació de Qualitat i el Progrés Social.

Aquesta convocatòria està inclosa en el Pla Anual de Política d'Ocupació de 2021, en dues línies: com a programa propi «PP00484 SOIB Jove: programes mixts per a menors de 30 anys» i com a programa propi «PP00095 SOIB 30 Formació i Ocupació: programes mixts per a majors de 30 anys», i dona resposta als objectius estratègics de l'EEAO i a les prioritats, les línies d'actuació i les accions del POQIB. Així mateix, l'experiència de convocatòries anteriors ha demostrat que els programes públics d'ocupació-formació són un recurs que permet als alumnes treballadors adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral, ja que s'estructuren en ensenyaments específics de formació i de pràctica professional en un context real de feina.

 

Per elaborar aquesta convocatòria s'han tingut en compte les àrees prioritàries que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Al mateix temps, els programes mixts d'ocupació i formació es troben entre les mesures i accions que estableix l'article 106 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per assolir els objectius del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per un altre costat, el Reial decret Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, ha modificat el Sistema Nacional de Garantia Juvenil per tal de facilitar que un major nombre de joves tenguin accés a les oportunitats de la Garantia Juvenil.

Les accions dirigides als joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que preveu aquesta convocatòria poden ser cofinançades per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu Plus (FSE+). Per aquest motiu, hi són aplicables els reglaments d'aquests Fons: el Reglament (UE) 2021/1057 i el Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021. Així mateix, aquesta actuació n'està inclosa en l'objectiu específic a): «Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació, i en particular de les persones joves, especialment a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil, dels aturats de llarga durada i els grups desfavorits en el mercat laboral i de les persones inactives, així com la promoció de l'ocupació per compte propi i l'economia social».

D'altra banda, el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, estableix el Catàleg de simplificació documental.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d'igualtat efectiva d'homes i dones, en els títols II, IV i V, fixa el marc d'actuació en relació amb els programes d'ocupació. Aquest marc condiciona, de manera específica, els procediments de selecció dels beneficiaris de les accions previstes i els criteris de valoració dels projectes en aquesta convocatòria, mentre que la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost), determina en el títol IV, capítol III, el marc d'actuació en relació amb l'àmbit laboral a les Illes Balears. Així mateix, la Llei 11/2016 inclou en l'article 11 una sèrie de consideracions respecte dels ajuts públics.

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar projectes de formació dual, que inclouen un conjunt d'accions i iniciatives mixtes, formatives i d'ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional de les persones hi participen, en un règim d'alternança amb l'activitat laboral d'una empresa, en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació, d'acord amb el Reial decret 1529/2012 i l'Ordre ESS/2518/2013, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desplegament del Reial decret 1529/2012.

L'article 16.1 del Reial decret 1529/2012 disposa que: «L'activitat formativa inherent al contracte per a la formació i l'aprenentatge, que té com a objectiu la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança amb l'activitat laboral retribuïda en una empresa, ha de ser la necessària per obtenir un títol de formació professional de grau mitjà o superior o bé un certificat de professionalitat o, si escau, un certificat acadèmic o una acreditació parcial acumulable». Per tant, els ajuts que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat, atès que, d'acord amb la comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut d'estat, en virtut de l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, l'educació pública organitzada dins el sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat es pot considerar una activitat no econòmica. Aquests principis poden comprendre serveis d'educació pública com ara la formació professional.

Per tramitar les sol·licituds i gestionar la convocatòria, s'ha d'utilitzar l'aplicació web de gestió de la formació ACCFOR/ESOIB, com a sistema a què es pot accedir des de l'adreça electrònica <https://soib.es>. Si bé no suposa una tramitació telemàtica, sí que permet la gestió electrònica dels expedients. Per accedir a l'aplicació ACCFOR/ESOIB els sol·licitants han de disposar d'un certificat digital, i la tramitació s'ha de fer seguint les passes que defineix l'apartat 9 de la convocatòria, relatiu a la sol·licitud.

En tot el que no estableix aquesta Resolució, cal ajustar-se al que disposa la resta de normativa d'aplicació general.

S'ha informat d'aquesta convocatòria el Consell de Formació Professional de les Illes Balears, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 30/2015, i el Consell de Direcció del SOIB.

Aquesta convocatòria està inclosa dins el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), dins l'objectiu estratègic I.1, de formació en relació amb la diversificació econòmica, i la línia I.1.4: «Ajuts per a entitats que promoguin processos mixts de formació i ocupació, amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30, i l'altra, per a persones desocupades de 30 anys o més (SOIB formació i ocupació / programes mixts)», i ha estat autoritzada per l'Acord del Consell de Govern de dia 21 de març de 2022.

Per tot això, en l'exercici de les competències atribuïdes pel Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del SOIB, i d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, i altres disposicions d'aplicació general; tenint en compte igualment les disponibilitats pressupostàries, i havent-ne informat el Consell de Direcció del SOIB, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'any 2022 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: una, per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys (en particular, les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i formació), que pot ser cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu Plus (FSE+) per al període 2021-2027, i una altra, per a desocupats de 30 anys o més, finançada amb fons provinents del repartiment acordat en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, d'acord amb les condicions que especifica l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Comunicar la convocatòria a la Base de dades nacional de subvencions.

3. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria, la qual començarà a tenir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (21 d'abril de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX 1 Convocatòria

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2022 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts:

— Línia 1: per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

— Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més.

2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina la formació teòrica i l'experiència pràctica al llarg del programa, en el marc del contracte de formació i aprenentatge.

3. L'objectiu dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen, alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social.

4. L'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria és la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Normativa

Totes les accions subvencionades en el marc d'aquesta convocatòria es regeixen per la normativa següent:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

3. El Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, i modificat pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació.

4. El Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, i la normativa de desplegament.

5. L'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, que desplega el Reial decret 1529/2012.

6. La Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i el que sigui aplicable de l'OrdreTMS/368/2019, de 28 de març.

7. El Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

8. El Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

9. La Llei 43/2006,de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, modificada posteriorment.

10. El Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del sistema nacional d'ocupació.

11. El Reglament (UE) 2021/1057 i el Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021.

12. El Reial decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització dels requisits exigibles per impartir ofertes de formació professional conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, així com de l'oferta de formació professional en centres del sistema educatiu i de formació professional per a l'ocupació.

3. Crèdit assignat

1. En previsió que la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals per al 2022 mantengui el criteri que estableix la disposició addicional cinquena de l'Ordre TMS/658/2018, de 18 de juny (BOE núm. 149, de 20 de juny), les accions que inclou aquesta convocatòria les pot cofinançar la Unió Europea mitjançant el Fons Social Europeu Plus (FSE+, per al període 2021-2027), objectiu específic e): «Millorar la qualitat, la inclusivitat, l'eficàcia i la pertinença per al mercat laboral dels sistemes d'educació i formació, en particular mitjançant la validació de l'aprenentatge no formal i informal; donar suport a l'adquisició de competències clau, incloses les capacitats empresarials i digitals, i promoure la introducció de sistemes de formació dual i d'aprenentatge».

2. El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria és de 12.000.000,00 €, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, distribuïts en dues línies:

— Línia 1: 6.000.000,00 €, per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30, distribuïts de la manera següent i sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • Any 2022: 3.900.000,00 €, imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D04, capítol 4, fons finalista 22020.
 • Any 2024: 2.100.000,00 €, imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D04, capítol 4, fons finalista 24020.

— Línia 2: 6.000.000,00 €, per a desocupats de 30 anys o més, distribuïts de la manera següent sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • Any 2022: 3.900.000,00 €, imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D04, capítol 4, fons finalista 22020.
 • Any 2024: 2.100.000,00 €, imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D04, capítol 4, fons finalista 24020.

Les partides del pressupost de despeses corresponents a cadascuna de les anualitats s'han d'imputar al fons corresponent (22020, 24020) i s'han de finançar mitjançant els fons del Ministeri de Treball i Economia Social que cada any es distribueixen territorialment mitjançant la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de cadascun dels exercicis als quals afecti.

En cas que el crèdit previst en aquesta convocatòria excedeixi aquest finançament, s'ha d'imputar amb càrrec a altres crèdits disponibles del SOIB corresponents a l'exercici del qual es tracti.

3. Sempre que hi hagi sol·licituds presentades i no resoltes per haver exhaurit el crèdit disponible, i si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria, abans de la resolució de concessió, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, sense obrir un altre termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 3.3.b) de les bases reguladores de la convocatòria.

4. En aplicació de l'article 17.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les sol·licituds es resolen en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els criteris de valoració que estableix l'apartat 11 d'aquesta convocatòria. En el supòsit d'empat, s'ha d'aplicar el criteri d'ordre rigorós d'entrada de les sol·licituds, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària.

En cas que alguna de les anualitats previstes en aquesta convocatòria excedeixi el finançament esmentat, ha d'imputar-se amb càrrec a altres crèdits disponibles del SOIB corresponents a l'exercici del qual es tracti.

5. En aplicació de l'article 22.1 de la Llei 38/2003 i l'article 15.2.c) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, quan l'import de les sol·licituds sigui superior a la quantia que es fixa per a cadascun dels períodes establerts, s'han de resoldre en règim de concurrència competitiva, per ordre de puntuació i d'acord amb el procediment que estableixen els apartats corresponents de la convocatòria.

4. Distribució del crèdit disponible

1. El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria s'ha de distribuir de manera percentual per illes, d'acord amb les dades mitjanes referides a cada col·lectiu respecte del total de persones en situació d'atur registrat l'any 2021, proporcionades per l'Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB), de la manera següent:

a) Persones desocupades de 16 anys i menors de 30:

Illa

Percentatge

Mallorca

81,7 %

Menorca

7,1 %

Eivissa

10,7 %

Formentera

0,5 %

Total de les Illes Balears

100 %

b) Persones desocupades de 30 anys o més:

Illa

Percentatge

Mallorca

79,9 %

Menorca

7,1 %

Eivissa

12,5

Formentera

0,5 %

Total de les Illes Balears

100 %

2. En cas que hi hagi sol·licituds, s'ha d'assignar crèdit suficient per poder garantir l'aprovació d'un projecte a Formentera i dos projectes a Menorca i a Eivissa. Per tant, part del crèdit de Mallorca s'ha de destinar a garantir aquests mínims.

3. Si l'import de les sol·licituds presentades per a cada línia és inferior al crèdit assignat a cadascuna de les illes, el crèdit romanent es pot redistribuir entre les altres de la manera següent: el romanent de Formentera passa a Eivissa, i a la inversa, atesa la proximitat i a fi de cobrir les necessitats del territori. La resta de romanent s'aplica per ordre de puntuació dels projectes, segons els criteris de concessió que estableix l'apartat 11 d'aquesta convocatòria.

4. Si un cop concedits tots els projectes d'una de les dues línies hi ha romanent de pressupost, es pot assignar a l'altra línia.

5. A fi de garantir la màxima cobertura territorial, si una entitat presenta més d'un projecte, només s'ha d'aprovar el de més puntuació en una primera tanda d'adjudicació. En cas que després de la primera tanda hi hagi crèdit disponible, s'ha d'assignar aquest crèdit per ordre de puntuació dels projectes, fins a exhaurir-lo.

5. Entitats i ens beneficiaris

1. Poden presentar projectes mixts d'ocupació i formació en el marc d'aquesta Resolució les entitats que s'esmenten a continuació, les quals han de ser competents per executar-ne les obres o els serveis:

a) Organismes autònoms i altres ens amb personalitat jurídica pròpia de l'Administració general de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Entitats locals i els organismes autònoms, i les entitats dependents o vinculades amb personalitat jurídica pròpia, amb competència en matèria de promoció d'ocupació, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals.

c) Consorcis i fundacions del sector públic estatal, autonòmic i local.

d) Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre considerades com a entitats del tercer sector d'acció social, que estableix la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.

Les entitats dependents o vinculades als ens locals que disposin de personalitat jurídica i NIF propi han de presentar la sol·licitud en nom seu, i el projecte de l'obra o el servei d'interès social per executar ha de ser competència seva i s'ha de dur a terme d'acord amb els seus estatuts o mitjançant les entitats en les quals tenguin delegades les funcions de programació i gestió de polítiques actives i de foment de l'ocupació.

En el moment de presentar la sol·licitud, les entitats sol·licitants han d'estar acreditades o inscrites en el Registre estatal d'entitats de formació en cadascuna de les especialitats que sol·licitin incloses en el Catàleg d'especialitats formatives, d'acord amb l'article 15 de la Llei 30/2015. Respecte del requisit del certificat del sistema de gestió de la qualitat, es pot presentar, com a màxim, en la data que s'iniciï l'acció formativa, amb la presentació prèvia d'una declaració responsable, d'acord amb el model que estableix el SOIB.

Totes les especialitats formatives s'han d'impartir en les aules acreditades o inscrites per a l'especialitat corresponent, requisit indispensable per desenvolupar la formació.

L'objecte d'aquestes accions l'han d'executar directament els beneficiaris, sense poder subcontractar amb tercers.

2. No es poden beneficiar de les subvencions les entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, ni les entitats que hagin estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

6. Requisits dels projectes

Els projectes que es presentin en el marc d'aquesta Resolució han de complir els requisits generals següents i, si escau, els específics:

A. REQUISITS GENERALS

I. Itinerari personalitzat per a l'ocupació

Els projectes han de preveure l'itinerari personalitzat de cada alumne treballador, el qual es concreta en un compromís entre l'entitat gestora i l'alumne treballador per fer una sèrie d'activitats per tal d'aconseguir millorar l'ocupabilitat. A l'inici, s'ha de presentar un acord que ha de recollir una valoració de l'ocupabilitat de l'alumne i en què s'han d'identificar els recursos que s'aplicaran per millorar-la al llarg de tot el projecte.

Aquest itinerari ha d'incorporar les actuacions necessàries que s'han de dur a terme entre l'alumne treballador i el centre. En aquest acord s'ha de tenir en compte si l'alumne treballador segueix un itinerari amb els serveis del SOIB.

Al final del projecte s'ha de revisar l'acord personal d'ocupació i formalitzar la derivació als serveis del SOIB.

II. Formació obligatòria del Catàleg d'especialitats formatives

a) Certificats de professionalitat

Com a mínim, els projectes han de programar la formació d'un certificat de professionalitat complet. A més d'aquesta formació, poden programar mòduls formatius corresponents a unitats de competència d'altres certificats de professionalitat o formació complementària, sempre que se'n justifiqui la complementarietat i la coherència amb el projecte.

Els continguts de tota la formació que es programin han de tenir una coherència i han d'estar relacionats directament amb l'ocupació objecte del projecte i de l'obra d'interès social per desenvolupar.

El Catàleg d'especialitats formatives es troba a disposició de les persones interessades en el web: <https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions41>.

Es poden programar competències clau sempre que en la formació programada no hi hagi incompatibilitat de requisits de l'alumnat.

Els formadors que imparteixen aquesta formació han de reunir els requisits que estableixen els reials decrets que regulen cada certificat de professionalitat; el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (BOE núm. 27, de 31 de gener), i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008 (BOE núm. 249, de 17 d'octubre). Per acreditar aquest requisit, abans que comenci l'acció formativa, han d'estar inscrits en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes balears (REFOIB), que regula el Decret 18/2019, de 15 de març (BOIB núm. 35, de 16 de març), modificat per la Llei 19/2019, de 30 de desembre.

b) Inserció laboral i tècniques de recerca d'ocupació

Els alumnes treballadors han de participar en accions d'orientació, assessorament, informació professional i formació empresarial. L'entitat ha de programar les sessions acordades amb els serveis del SOIB com a jornada formativa en temps de treball efectiu.

III. Formació no obligatòria prevista en el Catàleg d'especialitats formatives

El Catàleg es troba a disposició de les persones interessades en el web:

<https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions41>.

Tots els continguts de la formació que es programin han de tenir una coherència pel que fa a les ocupacions objecte del projecte mixt d'ocupació i formació. Per impartir aquesta formació, l'entitat ha de disposar d'un centre inscrit.

El personal formador que imparteixi especialitats formatives ha de reunir els requisits que estableix el programa formatiu de l'especialitat formativa.

Dins el marc d'aquesta formació no es pot programar la formació «FCOS01 Prevenció de riscs laborals» ni «FCOS02 Bàsic de prevenció de riscs laborals», ja que els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, determinen que l'empresari ha de formar i informar els treballadors dels riscs inherents al seu lloc de feina, i els continguts dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat preveuen els aspectes relacionats amb els riscs i la seguretat de la qualificació professional del certificat.

IV. Treball efectiu

El programa públic d'ocupació i formació ha de permetre al treballador compatibilitzar la formació amb la pràctica professional en el lloc de feina. El treball efectiu ha de suposar un mínim del 50 % i un màxim del 65 % de la jornada laboral per la qual s'han contractat els alumnes treballadors. Les desviacions d'aquest percentatge s'han de justificar en el projecte i les ha d'aprovar el SOIB.

B. REQUISITS ESPECÍFICS

1. Els projectes s'han d'adreçar a activitats d'interès social i l'obra o servei ha de ser competència de l'entitat promotora del projecte. En relació amb l'interès social i l'obra o el servei, el projecte ha incloure els objectius específics, la descripció de les actuacions dels alumnes treballadores, la correspondència de l'actuació amb la formació (amb la qual ha d'estar relacionada directament) i la ubicació concreta on es desenvoluparà.

2. Els projectes han de tenir de sis a quinze alumnes. Excepcionalment, i en el cas que no s'hi puguin derivar alumnes per manca de demandants inscrits que compleixin els requisits de selecció que estableix la convocatòria o per altres motius justificats degudament, i amb l'autorització del SOIB, es poden autoritzar projectes per a un nombre inferior d'alumnes.

3. La durada dels projectes és de sis a dotze mesos.

4. La data d'inici dels projectes ha d'estar compresa entre l'1 de juliol i el 15 de desembre de 2022. A l'efecte d'imputació de despeses del personal directiu, formador i de suport i d'altres costs de l'operació, cal ajustar-se al que estableix l'apartat 13.1.

5. La durada de les accions formatives s'ha d'ajustar al que estableix el Catàleg d'especialitats formatives per a l'especialitat formativa concreta.

7. Procediment de selecció i de contractació dels treballadors i del personal directiu, formador i de suport pedagògic

El procediment de selecció i de contractació s'ha de dur a terme seguint els principis bàsics de la intermediació laboral que estableix l'article 34.1 de la Llei d'ocupació (Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre), segons el qual la intermediació laboral que fan els serveis públics d'ocupació i les agències de col·locació, així com les accions d'intermediació que puguin fer altres entitats col·laboradores, es presten d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació i no discriminació, i se n'ha de garantir la plena transparència en el funcionament.

Per registrar les ofertes de feina tant dels alumnes treballadors com del personal directiu, formador i de suport, les entitats han de complir el que disposa l'article 35.1 de la Llei d'ocupació i han de vetlar específicament per evitar la discriminació tant directa com indirecta en l'accés a l'ocupació.

Els alumnes treballadors, així com el personal directiu, formador i de suport pedagògic, s'han de seleccionar seguint el protocol del Departament d'Orientació i Intermediació per gestionar els processos de selecció d'aquesta convocatòria, que ha de preveure la possibilitat d'emprar mitjans no presencials, tenint en compte l'estat d'alerta sanitària actual. Aquest protocol ha d'estar disponible en el fons documental d'ACCFOR/ESOIB.

1. Selecció dels alumnes treballadors

Els alumnes treballadors s'han de seleccionar d'acord amb les modalitats següents:

a) A fi i efecte de dur a terme la selecció, s'ha de constituir una comissió mixta de selecció, constituïda per a aquesta finalitat en què han de participar un representant de l'entitat beneficiària i un representant del SOIB. Aquesta comissió ha de seleccionar com a participants les persones que reuneixin els requisits que especifica el protocol del Departament d'Orientació i Intermediació per gestionar els processos de selecció d'aquesta convocatòria.

L'entitat ha de publicar l'oferta de manera telemàtica, en el portal web del SOIB: <https://soib.es>. Les ofertes d'ocupació han de tenir caràcter genèric. Totes les ofertes s'han de posar en difusió en el portal web del SOIB.

Les persones participants han de reunir els requisits següents:

 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació desocupades en el SOIB, fet que s'ha de verificar el dia natural anterior a la contractació.
 • Complir els requisits que estableix el Reial decret legislatiu 2/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, en l'article 11.2 i en la disposició addicional segona, referents al contracte de formació en alternança en el marc dels programes públics d'ocupació i formació; aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable de les persones candidates, sense perjudici que el SOIB ho verifiqui posteriorment només per a les que hagin estat seleccionades, abans de ser contractades.
 • Per seleccionar els alumnes treballadors s'han de tenir en compte els criteris d'accés exigits per a cada nivell del certificat de professionalitat que s'imparteix, tal com estableix l'article 20 del Reial decret 34/2008, modificat pel Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008 (BOE núm. 69, de 21 de març), així com els criteris d'accés que detalla el programa formatiu de la resta d'especialitats formatives programades en el projecte.

Els alumnes treballadors que hagin fet especialitats formatives de catàleg de l'àrea d'orientació de la família professional de formació complementària (FC) i d'idiomes, amb vinculació al Marc comú europeu de referència (MERC), poden participar en el procés de selecció sempre que l'entitat es comprometi a fer-hi adaptacions personalitzades, que el SOIB ha d'autoritzar.

 • Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i complir els requisits, fet que s'ha de verificar el dia natural anterior a la contractació, així com aportar una declaració responsable de no haver rebut actuacions formatives o educatives el dia natural anterior a l'inici de l'actuació.

2. Selecció del personal directiu, formador i de suport pedagògic

Per seleccionar aquest personal, s'ha de constituir per a tal fi una comissió mixta de selecció, en què han de participar un representant de l'entitat beneficiària i un representant del SOIB.

El personal directiu, formador i de suport pedagògic es pot seleccionar pel procediment d'oferta d'ocupació tramitada pel SOIB, pel de la convocatòria pública de feina corresponent o mitjançant un borsí, en el cas que les entitats públiques en disposin per a alguna de les categories oferides. El procediment que l'entitat ha elegit s'ha de comunicar a la comissió mixta de selecció.

Independentment del procediment de selecció, el personal directiu, formador i de suport pedagògic ha de complir els requisits següents:

 • En el cas de contractació per compte aliè, ha d'estar inscrit com a demandant d'ocupació en el SOIB.
 • El personal formador que imparteix la formació ha de complir els requisits que estableix l'article 13 del Reial decret 34/2008, la disposició transitòria única del Reial decret 189/2013, i també l'Ordre ESS/1897/2013 i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

A més, el personal formador que hagi d'impartir certificats de professionalitat ha d'estar inscrit en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB), que regula el Decret 18/2019.

En cas d'impartir especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat, ha d'acreditar que compleix els requisits que determina el programa formatiu corresponent.

Quan s'opti pel procediment de selecció mitjançant oferta d'ocupació, l'entitat beneficiària ha de presentar l'oferta de manera telemàtica, en el portal web del SOIB: <https://soib.es>. Totes les ofertes s'han de publicar en el portal web del SOIB.

En el supòsit que l'oferta quedi deserta o cap de les persones candidates compleixi la totalitat dels requisits del certificat de professionalitat o de l'oferta, el SOIB ha d'emetre un certificat d'insuficiència de candidats. En aquest cas, es pot aplicar el que estableix la disposició addicional segona de la Llei orgànica 5/2020, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, relativa a l'habilitació de professionals qualificats, que permet seleccionar una persona qualificada que no compleixi tots els requisits. Per consegüent, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar que s'ampliï la difusió de la mateixa oferta d'ocupació, en què els requisits deixen de ser de compliment obligatori i són valorables, per tal d'aconseguir el perfil de la persona formadora que més s'aproximi a aquests requisits.

La comissió mixta de selecció ha de seleccionar com a participants les persones que reuneixin els requisits que especifica el protocol del Departament d'Orientació i Intermediació per gestionar els processos de selecció d'aquesta convocatòria.

En el cas de convocatòria pública o mitjançant un borsí, l'entitat ha de comunicar al SOIB la persona candidata seleccionada i la llista de reserva que permeti fer les substitucions necessàries. El SOIB ha de verificar que la persona seleccionada compleix els requisits, així com la llista de reserves.

El personal directiu, formador i de suport pedagògic de l'entitat que provengui de l'anterior convocatòria de programes mixts es podrà mantenir i no caldrà que es realitzi el procés de selecció d'aquest apartat.

3. Criteris prioritaris en la selecció dels alumnes treballadors

Amb caràcter general i sempre que es compleixin els requisits mínims exigits per seleccionar les persones participants, s'ha de tenir en compte la preferència en la selecció d'aquelles persones demandants d'ocupació a qui els serveis d'orientació —tant propis del SOIB com finançats pel SOIB— hagin prescrit aquest tipus d'iniciativa en el marc de l'itinerari personalitzat d'inserció. La proposta dels serveis d'orientació del SOIB s'ha de derivar del diagnòstic d'ocupabilitat, ha de ser una de les accions que estableixi l'acord personal d'ocupació i ha d'estar planificada dins les accions de l'itinerari personalitzat d'inserció. L'itinerari personalitzat d'inserció s'ha d'haver iniciat almenys un mes abans de l'acció formativa objecte de la derivació.

En cas d'empat entre les persones candidates, s'ha de seleccionar, en primer lloc, la dona víctima de violència de gènere.

4. Formalització i registre de contractes i inici de contracte en dia hàbil

Per poder contractar els alumnes treballadors és condició indispensable que, en el moment de la contractació, la persona demandant estigui inscrita en el SOIB com a desocupada. Pel que fa al col·lectiu de joves de la Garantia Juvenil, a més, aquestes persones han d'estar donades d'alta en la plataforma del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i han de complir els requisits establerts per ser-ne beneficiaris.

Els contractes dels alumnes treballadors es poden formalitzar una vegada que el SOIB ha verificat els requisits de les persones seleccionades.

Els contractes dels alumnes treballadors s'han de formalitzar obligatòriament per escrit en el model oficial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a disposició dels beneficiaris en el web: <https://www.sepe.es>. Han de tenir una durada d'entre sis i dotze mesos —segons la durada del projecte aprovat i amb les excepcions corresponents per a possibles substitucions—, a jornada completa. Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat no interrompen el còmput de la durada del contracte.

Per al personal directiu, formador i/o de suport pedagògic, el contracte s'ha de formalitzar obligatòriament per escrit en el model oficial del SEPE, a disposició dels beneficiaris en el web: <https://www.sepe.es>.

Els contractes es poden registrar per mitjans telemàtics, a través de l'aplicació Contrat@ del SEPE. Els que no es registrin per via telemàtica han de fer el tràmit a les oficines de referència del SOIB.

A més, s'ha d'indicar en el contracte que s'ha formalitzat a l'empara d'aquesta convocatòria de subvencions, ha de dur identificat el número d'expedient —que ha de ser el mateix que consta en la resolució de concessió—, i sempre s'han de registrar relacionats amb el número d'oferta que proporciona l'oficina del SOIB en la qual es difon l'oferta. També s'ha de fer constar en el contracte el finançament del SEPE.

5. Substitucions

En cas de baixa definitiva d'un alumne treballador, amb la comunicació prèvia i l'autorització del SOIB, pot ser substituït per un altre de la llista de reserva —i, en cas que no hi hagi reserves, s'ha de fer un altre procés selectiu—, sempre que en el moment d'incloure'l en el projecte compleixi els requisits que estableix l'apartat 7.1 d'aquesta convocatòria i que l'activitat formativa inherent al contracte de formació i aprenentatge que pugui rebre durant el temps que resti fins que la finalització del projecte sigui certificable.

En el cas que sigui necessari substituir personal directiu, formador o de suport pedagògic per motiu de rescissió del contracte, la substitució s'ha de fer al més aviat possible, amb la comunicació prèvia i l'autorització del SOIB: s'ha de substituir per un altre de la llista de reserva i, si no hi ha reserves, s'ha de fer un altre procediment selectiu. En cas de baixa laboral per incapacitat transitòria (IT) del personal formador que es prevegi de llarga durada, l'entitat ha de garantir que es complirà la programació de la docència i, si escau, ha de proveir la substitució, sense poder suposar aquest fet un augment de la subvenció concedida, amb la comunicació prèvia i l'autorització per part del SOIB.

8. Avaluació i acreditació de la formació

La formació per a l'ocupació que s'executi en virtut d'aquesta convocatòria s'ha d'avaluar d'acord amb l'article 14 del Reial decret 34/2008, modificat pel Reial decret 189/2013. En tot cas, s'hi ha d'aplicar el protocol de seguiment tècnic.

9. Termini i model de presentació de les sol·licituds

1. Les entitats han d'utilitzar els models establerts que hi ha disponibles en el web del SOIB (en l'apartat de convocatòries) i en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB. Els documents que requereixin signatura i que s'hagin de presentar mitjançant el Registre electrònic comú (REC) han d'estar signats electrònicament.

2. Per poder tramitar la sol·licitud a través de l'aplicació ACCFOR/ESOIB, l'entitat prèviament hi ha d'haver sol·licitat l'alta i ha d'haver aportat la documentació següent:

 • Per a les entitats locals: el NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat que acrediti la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.
 • Per a les entitats dependents o vinculades: el NIF de l'entitat sol·licitant i la documentació que acrediti la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud, i els estatuts inscrits degudament en el registre corresponent o la documentació que n'acrediti el caràcter d'entitat dependent o vinculada.

Les entitats que ja estan donades d'alta en l'aplicació ACCFOR/ESOIB no han d'aportar aquests documents, excepte si la informació que hi figura no està actualitzada. En aquest cas, s'han d'acreditar documentalment els canvis (representant, nomenaments, estatuts, etc.) i cal sol·licitar al SOIB que actualitzi les dades d'ACCFOR/ESOIB.

3. Una vegada feta la tramitació en ACCFOR/ESOIB, aquesta aplicació de gestió genera un document de sol·licitud, el qual s'ha de presentar electrònicament mitjançant el Registre electrònic comú (REC), dins el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per tal de completar el tràmit. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud, no es considerarà presentada vàlidament.

En cas que algun dels sol·licitants presenti la sol·licitud de manera presencial, l'Administració li requerirà que la formalitzi de manera electrònica, d'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'ha esmenat i s'ha presentat a través del Registre electrònic.

4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals que exigeix aquesta convocatòria, en aplicació de l'article 23.5 de la Llei 38/2003, s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini improrrogable de deu dies hàbils, esmeni l'errada o presenti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015. Les notificacions que es derivin d'aquest procediment s'han de fer per mitjans electrònics.

5. El termini per presentar les sol·licituds és vint dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

6. Les entitats poden presentar més d'una sol·licitud, però cada sol·licitud ha de fer referència a un únic projecte.

10. Documentació

La documentació que es detalla a continuació complementa la sol·licitud i s'ha de presentar directament a través de l'aplicació ACCFOR/ESOIB:

— El projecte, el calendari, el pressupost i el certificat d'acords laborals, que s'han de presentar d'acord amb els models que es troben en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB.

— Un certificat del secretari/interventor o la persona equivalent o responsable de l'entitat o l'òrgan corresponent que acrediti que l'obra o el servei del projecte presentat és d'interès social, la competència tècnica de l'entitat —que disposa de les infraestructures, els equipaments, i els mitjans tècnics i materials per executar adequadament el projecte—, i que s'executarà en règim d'administració directa.

— Un certificat del secretari/interventor o la persona equivalent o responsable de l'entitat o l'òrgan corresponent, que acrediti els costs dels salaris totals que han de percebre les persones que es contractin.

— Les entitats sense ànim de lucre, el número d'inscripció en el Cens d'entitats del tercer sector d'acció social.

— D'acord amb el model disponible en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB, una declaració responsable de l'entitat sobre els punts següents:

 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària que preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003 i l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, i no tenir cap causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció.
 • No haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 • Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o privada.
 • No tenir sancions fermes pendents de pagament per infraccions de la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals o d'igualtat.
 • Comprometre's a la contractació, per part de l'entitat beneficiària, d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els llocs on es desenvolupa l'activitat, durant tot el període de vigència. El SOIB queda exclòs de qualsevol responsabilitat.
 • Comprometre's a la contractació, per part de l'entitat que imparteix la formació de catàleg, d'una assegurança d'accidents personals per protegir les persones participants davant qualsevol risc derivat de l'execució de l'acció formativa, per al període de formació, així com per als desplaçaments de les persones participants al lloc on s'imparteixen les classes o a altres empreses o establiments per a activitats que s'organitzin com a suport per a l'execució de les accions formatives, tal com estableix l'article 6 del Reial decret 694/2017. El SOIB queda exclòs de qualsevol responsabilitat.
 • Comprometre's a tenir la capacitat tècnica i organitzativa per gestionar el projecte aprovat.
 • Disposar dels permisos o les llicències en els casos en què l'execució de l'obra o el servei que s'ha de dur a terme els exigeixi, o haver-los sol·licitat.
 • Comprometre's a complir les obligacions de les entitats beneficiàries que estableixen aquesta convocatòria i la resta de normativa que hi és aplicable.
 • Comprometre's a complir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personals; concretament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
 • Quan l'objecte de l'actuació en què s'ha de dur a terme l'obra o el servei d'interès social sigui de titularitat pública, presentar la declaració responsable d'aquesta titularitat i de la disponibilitat per dur a terme el projecte; si és de titularitat privada però l'entitat sol·licitant de l'ajut és el titular, presentar la declaració responsable d'aquesta titularitat i de la disponibilitat per dur endavant el projecte, i la seva afectació a un ús públic o social. En cas que la titularitat sigui aliena al sol·licitant de l'ajut, ha d'acreditar l'autorització dels titulars per dur a terme el projecte, així com el seu ús públic o social.
 • Complir, en la data d'inici del projecte, els requisits de certificació del sistema de gestió de la qualitat per obtenir l'acreditació per impartir certificats de professionalitat i altres especialitats vinculades al Catàleg nacional de qualificacions professionals.
 • Complir les obligacions que estableix l'article 14 de l'Ordre de bases i les que determina aquesta convocatòria.
 • No haver estat sancionada o condemnada en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016.
 • Identificar la titularitat del compte bancari per rebre l'ingrés de la subvenció.
 • Si l'entitat no està donada d'alta com a tercer en el sistema comptable SAP, presentar el model de document anomenat «Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades» que es troba a disposició de les entitats interessades en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB, juntament amb una còpia de la targeta d'identificació fiscal i del DNI del representant.

— Un certificat de l'entitat, segons el model, acreditatiu de complir les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears, i l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions o sancions en l'ordre social, amb els termes següents:

a) Que disposa d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals en els termes que disposa la Llei 31/1995.

b) Que l'entitat no està sancionada amb la sanció accessòria de pèrdua o d'exclusió per accedir a ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en els articles 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, sempre que la sanció sigui ferma i vigent.

c) Que l'entitat no ha estat sancionada en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma en els tres darrers anys per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000.

D'acord amb l'article 23 de la Llei 38/2003 i l'article 69 de la Llei 39/2015, l'Administració pot requerir a l'entitat sol·licitant de l'ajut els documents que acreditin la veracitat de les dades que conté la seva declaració responsable.

En virtut de l'article 28.3 de la Llei 39/2015, les persones sol·licitants tenen dret a no aportar la documentació que ja hagin aportat anteriorment en qualsevol administració, sempre que identifiquin el moment de presentació i l'òrgan davant el qual la varen presentar. Així mateix, d'acord amb l'article 4 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, no és necessari adjuntar la documentació en cas que ja estigui en poder del SOIB perquè s'ha aportat en altres convocatòries.

En aquests casos, s'ha de fer servir el «Model de comunicació identificativa de la documentació en poder de l'Administració», a disposició de les entitats interessades en l'aplicació de gestió ACCFOR/ESOIB. El sol·licitant hi ha de fer constar l'expedient en el qual es troba la documentació, el moment de presentació i l'òrgan davant el qual es va presentar i, en el cas que sigui el SOIB, el servei concret.

En el cas excepcional que el SOIB no pugui aconseguir la documentació electrònicament, pot requerir a l'entitat sol·licitant que l'aporti.

De conformitat amb els articles 53.1.d), 28.2 i 28.3 de la Llei 39/2015, i 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, que aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el SOIB pot obtenir, excepte manifestació expressa en sentit contrari, els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària estatal, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas que no autoritzi aquesta consulta, ha d'aportar, juntament amb la sol·licitud d'ajuts, la documentació acreditativa d'estar al corrent d'aquestes obligacions.

11. Criteris de valoració

1. Les perspectives d'ocupació de les persones participants (de 0 a 30 punts):

a) Acords amb empreses i entitats privades:

— Es presenten compromisos d'empreses privades del sector per contractar els alumnes en els sis mesos posteriors a la finalització del projecte (0-15 punts: 5 punts per cada compromís de contractació).

— Es presenten acords amb empreses que mostren interès per contractar els alumnes en acabar el projecte (0-10 punts: 2 punts per cada acord).

b) Descripció d'actuacions concretes per aconseguir la inserció laboral posterior, en què es detallin la metodologia i les actuacions concretes a dur a terme (2 o 5 punts):

— L'entitat proposa dues accions (2 punts).

— L'entitat proposa més de dues accions (5 punts).

2. Qualitat i coherència interna en el desenvolupament de la proposta tècnica (fins a 25 punts):

a) Motivació de l'oferta formativa programada en relació amb les necessitats del mercat laboral en el sector de què es tracti (5 o 10 punts):

— Es descriuen els motius de la programació de l'oferta formativa (5 punts).

— Es descriuen de manera detallada els motius de la programació de l'oferta formativa, se'n detalla la relació amb l'ocupació, i se n'aporten fonts i dades complementàries (10 punts).

b) En el cas que el centre tengui un certificat de qualitat que inclogui l'activitat de formació en vigor, expedit per un organisme certificador acreditat degudament davant l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), acreditació documental mitjançant una còpia compulsada d'aquest certificat (15 punts).

3. La capacitat tècnica o l'experiència desenvolupada per poder dur a terme el projecte o l'activitat (fins a 35 punts):

a) Experiència de l'entitat formativa en la impartició d'especialitats formatives (5 o 10 punts):

— Experiència acreditada de l'entitat formativa en la impartició de totes les especialitats formatives que s'han de dur a terme en el projecte formatiu, en els darrers cinc anys (10 punts).

— Experiència acreditada de l'entitat formativa en la impartició d'alguna de les especialitats formatives que s'han de dur a terme en el projecte formatiu, en els darrers cinc anys (5 punts).

b) Experiència acreditada en altres programes de polítiques actives d'ocupació en els darrers cinc anys (5 punts).

c) Experiència acreditada en programes de formació en alternança (fins a 20 punts):

— Experiència acreditada en programes de formació en alternança en el marc de les convocatòries del SOIB en els darrers cinc anys (5 punts per cada any).

4. Quan el SOIB determini que existeix una situació de desigualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de l'actuació de l'activitat subvencionada, s'ha de valorar la incorporació de l'impacte de gènere del projecte (de 0 a 15 punts), d'acord amb l'article 6.2 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB:

a) Compromís de presència equilibrada d'ambdós sexes entre els alumnes treballadors (5 punts).

b) Previsió de més d'una actuació per a la consecució efectiva de la igualtat prevista en l'article 35 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, de mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes (5 punts).

c) Presència de dones en les accions formatives que ha gestionat l'entitat en convocatòries de formació dual anteriors de, com a mínim, el 40 % (5 punts).

Han de ser objecte de concessió de la subvenció els projectes que, com a mínim, s'hagin valorat amb 45 punts.

12. Instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció

1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la persona titular de la Direcció del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, per conèixer i per comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. El procediment per concedir les subvencions que estableix aquesta Resolució s'ha d'iniciar sempre d'ofici.

3. Una vegada revisades les sol·licituds que s'hagin presentat dins el termini corresponent i un cop fetes les esmenes pertinents, s'ha de reunir la Comissió Avaluadora, que està formada pels membres que s'indiquen a continuació i en què s'ha de procurar, en la mesura que sigui possible, una presència equilibrada d'homes i de dones:

Presidència:

Titular: la cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 6, a qui, en cas d'absència, vacant o malaltia, substitueix la cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica.

Secretaria:

Titular: la cap de la Secció II del SOIB.

Suplent: un tècnic del SOIB.

El secretari actua amb veu, però sense vot.

Vocalies:

Vocal primer: la cap de la Secció XVI.

Vocal segon: la cap de la Secció III.

Vocal tercer: una tècnica del SOIB.

En casos d'absència, vacant o malaltia, poden substituir aquests vocals altres tècnics del SOIB.

4. Aquesta Comissió, que ha de valorar les sol·licituds d'acord amb els criteris que estableix l'apartat 11 d'aquesta Resolució, pot sol·licitar tots els aclariments que consideri oportuns i ha de redactar un informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució.

5. En vista de l'informe de la Comissió Avaluadora, la persona titular de la Direcció del SOIB ha de formular la proposta de resolució provisional, motivada degudament, que s'ha de notificar a les persones interessades, i se'ls ha de concedir un termini de deu dies per poder fer-hi al·legacions i per presentar els documents i les justificacions. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni s'hagin de tenir en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que els que han adduït les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució provisional formulada té el caràcter de definitiva.

6. Quan la subvenció tengui per objecte finançar activitats que ha de desenvolupar el sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior al que figura en la sol·licitud que ha presentat, es pot instar la persona beneficiària perquè reformuli la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds. Si transcorre el termini sense que la persona beneficiària reformuli la sol·licitud, s'entén acceptada tàcitament per l'import susceptible de ser atorgat.

7. Tenint en compte l'informe de la Comissió Avaluadora, les al·legacions del sol·licitant en el tràmit d'audiència i la reformulació de la sol·licitud, si escau, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, motivada degudament.

8. El termini màxim per resoldre i per notificar les resolucions del president del SOIB és de sis mesos des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB. Aquestes resolucions es notifiquen individualment. En haver transcorregut aquest termini sense haver-se dictat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada.

9. D'acord amb la disposició addicional sisena de l'Ordre ESS/2518/2013, la resolució de concessió de la subvenció duu implícita l'autorització d'inici de l'activitat formativa.

10. Un cop concedida la subvenció, l'entitat ha de formalitzar els contractes entre l'1 de juliol i el 15 de desembre de 2022. En cap cas, els contractes no es poden formalitzar ni es pot iniciar la formació amb caràcter previ a la resolució de concessió. Ara bé, una vegada la Comissió Avaluadora ha informat favorablement sobre la sol·licitud, l'entitat beneficiària, a compte i risc seu, pot iniciar el procediment de selecció, sense perjudici que la concessió quedi supeditada a tramitar l'expedient de despesa corresponent.

13. Despeses subvencionables i import màxim de la subvenció

L'import màxim de la subvenció, que no pot superar en cap cas la quantitat sol·licitada, és el que determina cada resolució aprovatòria d'atorgament de les subvencions corresponents, i s'ha de destinar exclusivament a sufragar les despeses següents, fins a les quanties màximes que es fixen a continuació:

1. Costs del personal directiu o coordinador i del personal de suport pedagògic (concepte1)

Es poden subvencionar els costs salarials totals, incloses les quotes a càrrec de l'ocupador a la Seguretat Social, derivats de contractar un treballador per desenvolupar les tasques de direcció, i un treballador amb tasques de suport pedagògic. El salari brut es determina d'acord amb els salaris que ha de percebre el treballador d'acord amb el conveni col·lectiu, la taula salarial o l'acord que hi sigui aplicable legalment, en proporció al temps de treball efectiu —que en cap cas no pot ser inferior al salari mínim interprofessional (SMI) en proporció al temps de treball efectiu—, segons els imports que constin en el certificat del secretari o interventor de l'entitat o l'òrgan corresponent.

L'import màxim d'aquest concepte és de 42.000,00 € , per a projectes de dotze mesos —tretze mesos de contracte per al director o coordinador—. Si els projectes tenen una durada inferior a dotze mesos, l'import s'ha de prorratejar.

Les entitats que presentin tres projectes o més han de contractar, com a mínim, una persona en qualitat d'encarregada del suport pedagògic, a temps complet.

Aquests càrrecs els pot dur a terme una única persona simultàniament. Es permet substituir les persones designades inicialment, per causes justificades.

Les despeses generades durant la baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú com si és per malaltia o accident professional, o els permisos de maternitat, paternitat o lactància són subvencionables, però no certificables en l'FSE+.

No se subvencionen, en cap cas, les indemnitzacions per mort i per trasllat, suspensió, acomiadament, cessament o finalització de contracte.

La substitució de persones treballadores per baixes voluntàries o per rescissió del contracte no comporta, en cap cas, un increment de la subvenció ni de la durada de la contractació subvencionada.

L'import de la subvenció per a aquest concepte és independent de la retribució que finalment percep el treballador i, en cap cas, no pot ser superior al cost de l'activitat ni a la quantitat sol·licitada.

2. Costs dels contractes dels alumnes treballadors (concepte 2)

S'han de subvencionar els costs salarials totals derivats de contractar els alumnes treballadors que hagin estat seleccionats, contractats específicament per executar el projecte mitjançant el contracte per a la formació i l'aprenentatge, incloses les quotes a càrrec de l'ocupador en la Seguretat Social. El salari brut es determina d'acord amb els salaris que ha de percebre el treballador d'acord amb el conveni col·lectiu, la taula salarial o l'acord que hi sigui aplicable legalment i d'acord amb l'article 11.2.m) del Reial decret legislatiu 2/2015 —que no pot ser en cap cas inferior a l'SMI en proporció al temps de treball efectiu—, d'acord amb els imports que constin en el certificat del secretari o interventor de l'entitat o òrgan corresponent, i amb un cost laboral màxim de 1.000,00 € per alumne i per mes.

Sobre les despeses salarials subvencionables, s'hi pot imputar l' increment del % d'IPC respecte de l'any 2022, el qual s'ha de verificar amb l'increment real.

Les despeses generades durant la baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú com si és per malaltia o accident professional, o els permisos de maternitat, paternitat o lactància són subvencionables, però no certificables en l'FSE+.

No se subvencionen, en cap cas, les indemnitzacions per mort i per trasllat, suspensió, acomiadament, cessament o finalització de contracte.

La substitució de persones treballadores per baixes voluntàries o per rescissió del contracte no comporta, en cap cas, un increment de la subvenció ni de la durada de la contractació subvencionada.

L'import de la subvenció per a aquest concepte és independent de la retribució que finalment percep el treballador i, en cap cas, no pot ser superior al cost de l'activitat ni a la quantitat sol·licitada.

3. Altres costs de l'operació (concepte 3)

Es poden subvencionar per aquest concepte la resta de despeses que relacionen a continuació, sempre que tenguin relació amb el projecte subvencionat i siguin necessàries per executar-lo, que s'han de calcular amb un tipus fix del 10 % dels costs liquidats dels contractes dels alumnes treballadors (concepte 2), d'acord amb l'article 56 del Reglament (UE) 2021/1060, relatiu a l'FSE+.

Les despeses de formació i de funcionament que s'inclouen en aquest concepte són les següents:

Mitjans didàctics.

Material escolar.

Material de consum per a les pràctiques formatives.

Material d'oficina.

Equipaments dels alumnes i del personal formador i de suport.

Dietes i altres despeses de desplaçament i de viatge que siguin necessàries per dur a terme el projecte.

Despeses generals: aigua, llum, telèfon, neteja, combustible, etc.

Despeses de manteniment d'instal·lacions, maquinària i equipaments.

Lloguers d'instal·lacions, maquinària i equipaments.

Eines i estris necessaris per dur a terme el projecte.

Despeses d'amortització d'equips o plataformes i eines, així com programari informàtic, sempre que tengui una vida útil sigui superior a un exercici anual.

Despeses de publicitat i difusió de les actuacions subvencionades.

Altres despeses de formació i funcionament necessàries per dur a terme el projecte i justificades.

4. Costs de formació (concepte 4)

D'acord amb l'Ordre ESS/2518/2013, en desplegament del Reial decret 1529/2012, per als

costs derivats de la formació del contracte per a la formació i l'aprenentatge s'ha de subvencionar un import resultant del producte del nombre de treballadors pel total d'hores de formació i per un import del mòdul econòmic de 8 €. No s'han de tenir en compte les absències no justificades per l'entitat.

No s'han de subvencionar els costs de formació d'absències justificades per sobre del 15 % d'hores de formació programades.

14. Termini d'execució de les accions

1. La data d'inici dels projectes ha d'estar compresa entre l'1 de juliol i el 15 de desembre de 2022, i ha de finalitzar segons la durada del projecte aprovat. Aquest període és el d'elegibilitat respecte de les despeses subvencionables per al concepte 2 (cost d'alumnes treballadors del projecte).

2. Per poder preparar i tancar el projecte, el personal directiu o coordinador, formador i de suport pedagògic ha d'iniciar el contracte de l'activitat quinze dies abans de començar el projecte i l'ha d'acabar quinze dies després. Excepcionalment, amb l'informe previ motivat de l'entitat, es pot autoritzar que no l'iniciï en el termini indicat. Aquests dies addicionals es consideren dins el període d'elegibilitat per a les despeses que s'han d'imputar per al concepte 1 (costs del personal directiu o coordinador).

3. El període elegible del concepte 1 (costs del personal directiu o coordinador) també ho és del concepte 3 (altres costs de l'operació).

15. Obligacions de les entitats beneficiàries

A més de les que estableixen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005; l'article 14 de la Llei 38/2003; l'article 14 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB, i l'article 16 de la Llei 30/2015, són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions les següents:

a) Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Contractar els alumnes treballadors participants i formar-los en els aspectes teòrics i pràctics de les activitats professionals o oficis objecte del programa.

c) Justificar l'execució de l'activitat i el seu cost, tal com disposa l'apartat 16 d'aquesta convocatòria, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació tècniques i econòmiques del SOIB i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a les de control financer que corresponguin a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes, dels òrgans competents de la Unió Europea —si escau— o d'altres òrgans de control.

e) Comunicar al SOIB la sol·licitud o l'obtenció d'ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o d'ens públics o privats, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s'ha de fer en el termini de tres dies hàbils, comptadors des que se sol·licita o s'obté la subvenció concurrent i, en qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

f) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, incloent-hi els elements electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i de control per part de les autoritats nacionals i de la Unió Europea. Per als projectes cofinançats per la Unió Europea, s'han de conservar durant un termini de cinc anys a partir del 31 de desembre de l'any en que s'efectuï el darrer pagament al beneficiari, d'acord amb l'article 82 del Reglament (UE) 2021/1060.

h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005. Pel que fa als projectes de la línia de joves de la Garantia Juvenil cofinançats per l'FSE+, d'acord amb l'article 6 de la Llei general de subvencions, el termini de prescripció del reintegrament és el que estableix l'article 3 del Reglament (CE, Euratom) núm. 2988/1995 del Consell, de 18 de desembre, relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees, que disposa que el termini de prescripció per als programes pluriennals ha de comprendre, en tot cas, fins al tancament definitiu del programa, d'acord amb l'article 82 del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell.

i) Comunicar al SOIB, en el termini màxim de quinze dies naturals, qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i en la quantia dels ajuts.

j) A l'efecte de difusió pública, identificar convenientment les activitats, les obres i els serveis que es duguin a terme segons aquesta Resolució, d'acord amb el que assenyala l'apartat 18 d'aquesta convocatòria.

k) Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions estan obligades a dur un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada en relació amb totes les transaccions relacionades amb aquestes operacions, que permeti identificar-les clarament —per a la línia de joves de la Garantia Juvenil, això s'ha d'entendre en els termes de l'article 74 del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny—, i sense perjudici de les normes de comptabilitat nacional.

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals.

m) Contractar una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents que cobreixi els danys que es puguin causar a terceres persones en l'execució del projecte. El SOIB queda exonerat de qualsevol responsabilitat.

n) Presentar tota la documentació amb els models disponibles en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB. L'entitat beneficiària i el SOIB han de gestionar conjuntament els programes en els termes que estableix el protocol de gestió dels projectes de les entitats col·laboradores dels programes mixts d'ocupació i formació. El protocol de gestió —que es troba en el web<https://soib.es>— té caràcter d'obligatori.

o) Les entitats beneficiàries han de complir les disposicions legislatives sobre protecció de dades de caràcter personal, concretament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, la Llei orgànica 3/2018 i la normativa de desplegament.

16. Seguiment

1. Periòdicament, el SOIB ha de fer controls de seguiment a les entitats beneficiàries dels ajuts i subvencions atorgats de conformitat amb aquesta convocatòria, a fi de garantir que compleixen les obligacions imposades. En qualsevol moment i dins el termini que es disposi, aquestes entitats han de facilitar la documentació que se'ls requereixi.

2. A aquest efecte, el SOIB ha de dur a terme visites in situ o telefòniques de les accions formatives, i es poden fer les comprovacions oportunes mitjançant els informes de vida laboral que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona afectada n'hagi denegat expressament el consentiment. En aquest cas, la persona beneficiària ha de presentar un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. En el termini d'un mes des que acabi del projecte, les entitats beneficiàries han de presentar una memòria pedagògica, d'acord amb el model i els protocols a disposició dels beneficiaris en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB.

17. Forma de pagament i justificació

1. Pagament

D'acord amb l'autorització prèvia del Consell de Govern de dia 21 de març de 2022 i de conformitat amb l'article 30.4 del Reial decret 694/2017 i l'article 17.2 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013, en concordança amb els apartats 1 i 2 de l'article 37 del Decret legislatiu 2/2005, modificat per la Llei 18/2016, la proposta de pagament s'ha de tramitar per bestreta del 65 % en la concessió de la subvenció. S'eximeix els beneficiaris de presentar garantia, en virtut de l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, i l'article 2.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El 35 % restant s'ha d'abonar en l'exercici 2024, un cop l'entitat hagi justificat els costs i el SOIB n'hagi revisat la justificació, d'acord amb el punt 2 d'aquest apartat.

Si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, es pot incrementar el percentatge del primer pagament fins a arribar, fins i tot, al 100 %, en concepte de bestreta prèvia autorització del Consell de Govern, amb la minva corresponent del segon pagament o, fins i tot, suprimint-lo.

2. Justificació i documentació

1. Es considera despesa subvencionable la que, de manera indubtable, respon a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es duu a terme en el termini que estableix la convocatòria i no supera el valor de mercat. A aquest efecte, es considera una despesa acomplerta la que ha estat pagada efectivament abans d'acabar el termini de la justificació.

2. En el termini de tres mesos des de l'acabament del projecte subvencionat, les entitats beneficiàries han de presentar, d'acord amb els models i els protocols a disposició dels beneficiaris en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB, els documents següents:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts, per als quatre tipus de costs.

b) Una memòria econòmica justificativa:

— En relació amb el concepte 1 (costs dels contractes del personal directiu o coordinador i de suport pedagògic) i el concepte 2 (costs dels contractes de l'alumnat treballador), ha d'incloure:

 • Relació classificada de totes les despeses subvencionables en el desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costs que estableix la convocatòria, amb indicació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. S'hi han d'indicar les desviacions produïdes sobre la base del pressupost aprovat.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import de procedència, desglossat per persona, concepte i període, segons el model facilitat pel SOIB.

— En relació amb el concepte 4 (costs de formació), ha de complir els aspectes següents:

 • Declaració de la persona o entitat beneficiària sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul.
 • Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en la memòria d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència, mitjançant una declaració responsable sobre el finançament estatal de la formació.

— En relació amb les despeses del concepte 3 (altres costs de l'operació), s'hi ha d'aplicar un 10 % dels costs liquidats del concepte 2, com a tant alçat, sense necessitat d'aportar més documentació.

Pel que fa als justificants de despesa dels costs laborals derivats dels contractes, tant del personal directiu o coordinador com del personal de suport pedagògic i l'alumnat treballador:

— Una còpia de les nòmines dels treballadors contractats i dels justificants de cotització (models RLC i RNT).

— L'IDC (informe de dades de cotitzacions) per a cada persona contractada, que ha de comprendre tot el període de contractació.

— L'ingrés de les retencions practicades en les nòmines en concepte d'IRPF, que s'han d'acreditar mitjançant l'aportació dels models 111 de l'IRPF del període corresponent.

— Els justificants del pagament efectiu dels costs laborals del personal de suport i de l'alumnat treballador, que s'han d'acreditar mitjançant la còpia del pagament de les nòmines, de l'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social (RLC) i dels ingressos a compte de l'IRPF (model 111). A aquest efecte, la documentació justificativa per acreditar el pagament s'ha de regir pels criteris següents:

 • No s'admeten pagaments en efectiu ni en espècie de les retribucions salarials.
 • La justificació de pagaments de nòmines s'ha de presentar per l'import líquid i, si els justificants de pagament es fan per a la totalitat de treballadors, és necessari presentar el desglossament per a cada treballador.
 • En el cas de pagament per transferència o ingrés en el compte, s'han de justificar mitjançant l'ordre de transferència o d'ingrés en el compte, en què estiguin identificats els ordenants i els beneficiaris de l'operació, així com el document justificatiu de la despesa que se salda, i hi ha d'haver consignat el segell de compensació de l'entitat financera o la validació mecànica corresponent. En el supòsit que no hi consti, s'ha d'acompanyar d'un certificat o d'un extracte de l'entitat financera acreditatiu del càrrec.
 • En el cas de transferència telemàtica, s'ha de justificar amb l'extracte de l'entitat financera en el qual aparegui reflectida l'operació. L'extracte de l'entitat financera ha de contenir la identitat del titular del compte, que ha de ser la persona beneficiària de la subvenció; la numeració completa del compte, amb vint dígits; la data de pagament; el concepte, que n'ha d'identificar clarament la correspondència amb el document justificatiu de la despesa, i l'import del pagament.
 • Quan el pagament s'hagi fet amb un xec, ha de ser nominatiu. El pagament s'ha de justificar mitjançant una fotocòpia del xec o del justificant, en el qual ha de fer constar que l'ha rebut. El xec ha d'indicar el número i la data d'emissió, i també el receptor; l'import; el concepte i la data d'emissió del document justificatiu de la despesa que se salda; la data del pagament; la signatura, amb nom, llinatges i NIF de la persona que firma, així com el segell, si escau. A més, s'ha d'aportar el certificat o l'extracte de l'entitat financera que acredita el càrrec en el compte.
 • En el cas de pagament mitjançant pagaré, ha de ser nominatiu. El pagament s'ha de justificar mitjançant una fotocòpia del pagaré o del justificant, en el qual ha de fer constar que l'ha rebut. El pagaré ha d'indicar el número i la data d'emissió, i també el receptor; l'import; el concepte i la data d'emissió del document justificatiu de la despesa que se salda; la data del pagament; la signatura, amb nom, llinatges i NIF de la persona que firma, així com el segell, si escau. A més, s'ha d'aportar el certificat o l'extracte de l'entitat financera que acredita el càrrec en el compte.
 • En el cas de pagament mitjançant domiciliació en el compte, s'ha de justificar amb el deute per domiciliació o l'extracte de l'entitat financera acreditatiu del càrrec en el compte. També es pot justificar amb un certificat expedit per l'entitat financera en què s'identifiqui el document justificatiu de la despesa que se salda.

3. Les entitats beneficiàries de les subvencions han de tenir a la seu de l'entitat i a disposició de l'Administració la informació de cada alumne treballador, en la qual han de constar les hores de formació, la data d'alta i la de baixa i, en qualsevol cas, la conformitat o la signatura de l'alumne o de la persona que el representi.

4. Quan no es presenti la documentació justificativa a què fa referència aquest apartat, l'òrgan competent ha de requerir a l'entitat beneficiària que l'aporti en un termini improrrogable de quinze dies. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la justificació té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l'inici d'un procediment de reintegrament, d'acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003 i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

5. De conformitat amb l'article 71.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de concedir un termini de deu dies per presentar la documentació necessària per esmenar els defectes de la documentació justificativa aportada per l'entitat. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la documentació per esmenar les deficiències documentals té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l'inici d'un procediment de reintegrament, d'acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003 i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

 

​​​​​​​​​​​​​​18. Difusió pública de les actuacions

1. Tota la publicitat, la documentació escrita, els anuncis o la senyalització exterior, així com també qualsevol tipus d'informació en suport electrònic, informàtic o telemàtic que es derivi d'aquesta activitat, ha d'estar, com a mínim, en català, i s'hi ha d'utilitzar un llenguatge no sexista.

2. Tota la publicitat o la difusió en qualsevol mitjà s'ha de presentar al SOIB en un mínim de cinc dies hàbils abans de fer-la pública, i se n'ha d'assenyalar el text, així com el disseny de la publicitat que es vol fer, juntament amb el nom dels mitjans en què se'n farà la difusió, els dies i les hores. En cas de detectar-hi irregularitats, el SOIB ho ha de comunicar a l'entitat beneficiària, perquè les esmeni. S'ha de lliurar al SOIB una còpia de tota la documentació de difusió i del material que s'hagi elaborat durant el curs o que s'hagi facilitat a l'alumnat.

3. En tota publicitat o difusió que es dugui a terme, s'hi ha de fer constar el nom complet del programa: «SOIB Jove Formació i Ocupació» i «SOIB 30 Formació i Ocupació». A més, mitjançant la incorporació d'elements identificatius d'aquests organismes —d'acord amb el que estableix l'annex «Logotips» que es troba a disposició de les entitats en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB—, s'hi ha de fer constar que el primer ha estat finançat pel SOIB, amb la participació del SEPE, i pot estar cofinançat pel Fons Social Europeu, i que el segon està finançat amb fons del SOIB mitjançant la Conferència Sectorial. Així mateix, l'entitat hi pot fer constar els seus elements identificatius, amb la mateixa grandària o amb una d'inferior que la dels logotips del SOIB, del SEPE, de la Garantia Juvenil i del Fons Social Europeu.

19. Revocació i reintegrament

1. L'incompliment total o parcial dels requisits, de les condicions o de les finalitats, o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions, constitueix una causa per revocar la subvenció i perquè l'entitat hagi de reintegrar les quantitats que hagi percebut, d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 30 de les bases reguladores (Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013). La quantia que finalment s'hagi de reintegrar s'ha de fixar d'acord amb el principi de proporcionalitat, tenint en compte la naturalesa i les causes de l'incompliment, d'acord amb l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 37 de la Llei 38/2003 i l'article 30 de les bases reguladores esmentades.

2. En aplicació d'aquest criteri de proporcionalitat i dels criteris de graduació a què fa referència l'article 17.3.n) de la Llei 38/2003, quan el compliment s'aproximi de manera significativa al compliment total i s'acrediti una actuació tendent inequívocament a satisfer els compromisos, la quantitat que s'ha de reintegrar està determinada per l'aplicació dels criteris de graduació marcats en les bases reguladores.

3. En tots els casos de reintegrament indicats, a més de la devolució total o parcial de les quantitats percebudes, és procedent exigir l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi que és procedent aquest reintegrament o fins a la data d'ingrés, en el cas de reintegrament voluntari, d'acord amb l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 37 de la Llei 38/2003.

4. Per determinar el percentatge de compliment de l'objecte de la subvenció —per determinar si correspon pagar interessos—, s'ha d'aplicar la fórmula següent:

(suma dels mesos reals de cada alumne treballador que ha format part del projecte) / ((nre. d'alumnes treballadors) × (durada del projecte en mesos)) ×100.

5. L'incompliment parcial de les obligacions i les condicions imposades a les entitats beneficiàries dona lloc a la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o al reintegrament parcial de la subvenció concedida.

20. Règim sancionador

El règim d'infraccions i sancions aplicable en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació és el que regula el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social que aprova el Reial decret legislatiu 5/2000.

En tot el que no es preveu en el règim d'infraccions i sancions esmentat en el paràgraf anterior, cal ajustar-se al que disposa el títol IV de la Llei 38/2003 i el títol V del Decret legislatiu 2/2005.

21. Compatibilitat amb altres subvencions

L'import de les subvencions que estableix aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, d'una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat que desenvolupa el beneficiari.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​22. Modificació de la resolució

1. Amb posterioritat a la resolució de concessió i abans que acabi el termini màxim d'execució, l'entitat beneficiària pot sol·licitar que es modifiqui el contingut de la resolució per raó que concorrin circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin alterar les condicions d'execució de l'activitat subvencionada. En aquests casos, l'òrgan concedent pot autoritzar-ne l'alteració mitjançant la modificació de la resolució de concessió, sempre que no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment, ni tengui caràcter essencial, ni alteri substancialment la finalitat per a la qual es va concedir, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

2. Excepcionalment, en els casos en què es posi de manifest en la justificació que hi ha hagut alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió que no alterin de manera substancial la naturalesa o l'objectiu de la subvenció, que hagin pogut donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, i que s'hagi omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per aprovar-les, l'òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que el fet acceptar-la no comporti danys a tercers, tenint en compte, si escau, els criteris de gradació a què es refereix l'article 30.3 de les bases reguladores d'aquesta subvenció.