Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 226907
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'inclou el tràmit telemàtic d'inscripció a les proves en la convocatòria corresponent a l'any 2022 per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 18/04/2022, el cap del Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 6/11/2021, i en compliment de l'article 5 Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i la renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil —OMMM— (BOIB núm. 77, de 24 de maig) i de l'article 13 del Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per a impartir cursos d'instal·ladors (BOIB núm. 15, de 2 de febrer), va aparèixer publicada al BOIB núm. 153 la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es convoquen les proves per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria corresponents a l'any 2022.

2. En aquesta Resolució s'indicaven les diferents possibilitats de presentació de la documentació exigida a cada Reglament d'aplicació a l'especialitat objecte de les proves convocades. Aquestes possibilitats eren: presencial o electrònica mitjançant registre electrònic comú. En ambdós casos, el procediment incloïa la revisió de la idoneïtat de la documentació d'accés a les proves amb anterioritat de la seva realització.

3. Les bases de la dita resolució establien el dia 18/04/2022 com a data d'inici del tràmit d'inscripció al segon (i últim) torn de proves de la convocatòria 2022.

4. En data 13/04/2022 es va fer possible, des del punt de vista tècnic, la tramitació telemàtica de la inscripció a les proves.

5. La tramitació telemàtica de la inscripció a les proves implica la revisió de la documentació després de la realització d eles mateixes, i únicament en els casos de les persones que hagin superat l'examen. D'aquesta manera, la inscripció es fa sense aportar la documentació exigible encara que aquesta documentació ha d'existir abans de les proves i s'ha de presentar a l'Administració competent després de la superació dels exàmens.

6. Aquesta forma d'inscripció, que agilitza notablement el tràmit, no representa en cap cas l'eliminació dels requisits reglamentaris d'accés a l'examen, el compliment dels quals queda garantit amb la revisió que es farà una vegada superada la prova a què es presenta la persona interessada.

7. La millora que suposa per a les persones interessades la inscripció telemàtica a les proves per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, així com l'absència d'impediments explícits a la normativa d'aplicació a l'ús de la tecnologia i de les seves actualitzacions constants en la relació amb les persones interessades, insten a incorporar, mitjançant resolució, la inclusió del tràmit d'inscripció esmentat a les bases de la convocatòria actual.

Fonaments de dret

1. El Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors.

2. El Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i la renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil (OMMM).

Proposta de resolució

1. Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

a. Afegir la inscripció mitjançant el tràmit telemàtic a les bases de la convocatòria 2022 de proves per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria, aprovades per la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 29/10/2021 i publicada al BOIB núm. 153.

b. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb les disposicions legals i altres disposicions concordants d'aplicació general, i en ús de les atribucions que tenc conferides, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica i Sectors Productius en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat la Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  

Palma, en el dia de la signatura electrònica (22 d'abril de 2022)

El director general de Política Industrial

Antonio Morro Gomila

Per delegació del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius

(BOIB 94/2019)

El cap del Servei que proposa

Facundo Abramo Carrá