Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 3080 - Pàgina 15068

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de rectificació d’errada de la Resolució de 2 de març de 2022 (BOIB núm. 36, de 12 de març) per la qual es va modificar la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3107 - Pàgines 15069-15070

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova l’adjudicació de places de la 43a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l’any 2022

    Número de registre 3122 - Pàgines 15071-15072

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 d’abril de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 3083 - Pàgines 15073-15080

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 6 d’abril de 2022, mitjançant el qual s’aproven les bases i el barem de mèrits per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la Direcció Insular d’Emergències del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, mitjançant el sistema de concurs mèrits

    Número de registre 3130 - Pàgines 15081-15100

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 21 d’abril de 2022, relativa a la rectificació de l’error material detectat a la publicació del BOIB núm. 53, de 21 d’abril de 2022, de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13 d’abril de 2022, per la qual s’aproven les bases específiques i es convoca un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de Tècnic/a superior en Economia

    Número de registre 3129 - Pàgines 15101-15102

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Convocatòria i bases per  crear una borsa de treball de personal laboral per a socorrista aquàtic de l'ajuntament de Costitx

    Número de registre 3079 - Pàgines 15103-15108

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Convocatòria borsa de treball de monitors i directors de temps lliure

    Número de registre 3090 - Pàgines 15109-15114

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Bases i convocatòria per a la formació d’una borsa de personal laboral tècnic en atenció sociosanitària, aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió de dia 12 d’abril de 2022

    Número de registre 3131 - Pàgines 15115-15122

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases del procés selectiu per a cobrir deu places de policia local de la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel procediment d'oposició i sistema d'accés torn lliure

    Número de registre 3096 - Pàgines 15123-15133

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Integració de borsa de treball oficial jardiner

    Número de registre 3098 - Pàgines 15134-15135

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d’abril de 2022 per la qual s’aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació i el règim intern del curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia

    Número de registre 3149 - Pàgines 15136-15164