Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (RGE núm. 3221/22)

    Número d'edicte 3091 - Pàgina 15050

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 3.3 Reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana des Castell

    Número d'edicte 3117 - Pàgines 15051-15059

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació definitiva modificació núm 4/2022

    Número d'edicte 3113 - Pàgina 15060

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2019 0013. Aprovació definitiva de la modificació del PGOU referida a la prolongació del carrer Callao, en la parcel·la qualificada com a Zona SL3 i modificació dels articles 8 i 20 de les Normes del Pla Refós contingudes en la Mod PGOU Palau de Congressos

    Número d'edicte 3095 - Pàgines 15061-15067