Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 223365
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 12 d'abril de 2022, el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. L'11 de març de 2021 el Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears va presentar en el Registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat una sol·licitud de qualificació de la modificació dels seus estatuts, aprovada per l'Assemblea General Extraordinària reunida el 18 de gener de 2021, d'acord amb el certificat del secretari del Col·legi Professional de 8 de març de 2021.

2. El 12 d'abril de 2021 el secretari del col·legi va comparèixer davant el Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears per a la legitimació de la seva signatura, d'acord amb l'article 6 de l'Ordre del conseller de Presidència de 21 de març de 2000, per la qual es regula l'organització i funcionament del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.

3. El 21 de juny de 2021 es va sol·licitar informe a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, d'acord amb l'article 16.1 del Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 32/2000, de 3 de març. El 8 de setembre de 2021 va tenir entrada en el Servei d'Entitats Jurídiques la contestació per part del director general de Política Industrial, indicant que no es formulen observacions pel que fa al fons dels Estatuts del Col·legi.

4. El mateix dia 21 de juny de 2021 es va sol·licitar informe al Servei d'Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d'acord amb l'article 16.1 del Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 32/2000, de 3 de març. El 21 de setembre de 2021 va tenir entrada en el Servei d'Entitats Jurídiques l'Informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat referent a l'esborrany dels nous Estatuts del Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears considerant que el Servei d'Entitat Jurídiques havia de requerir del col·legi l'esmena de diverses deficiències.

5. El 2 de novembre de 2021 es va notificar a la part interessada un requeriment d'esmena de les deficiències que havia advertit la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat a l'esborrany dels nous Estatuts del Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears.

6. El 30 de novembre de 2021 el Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears va presentar en el Registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat la documentació necessària per esmenar les deficiències advertides per la mateixa.

7. L'11 de gener de 2022 es va sol·licitar informe a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d'acord amb l'article 16.1 del Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 32/2000, de 3 de març. El 19 de gener de 2022 va tenir entrada en el Servei d'Entitats Jurídiques l'informe favorable del Servei Jurídic de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat referent a l'esborrany dels nous estatuts del Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. L'article 36 de la Constitució espanyola disposa que la llei ha de regular les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals i l'exercici de les professions titulades. L'estructura interna i el funcionament dels col·legis han de ser democràtics.

2. D'acord amb el que disposa l'article 31.9 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, corresponen a la Comunitat Autònoma les competències de desplegament legislatiu i d'execució en matèria de corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals, les quals ha d'exercir en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i en els termes que s'hi estableixin.

3. L'article 21.1 a de la Llei 10/1998 estableix que els col·legis professionals han de comunicar a la conselleria competent en aquesta matèria el text oficial dels estatuts i les modificacions que s'hi facin, en els termes que es determinin reglamentàriament.

4. L'article 16.4 del Reglament de col·legis professionals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 32/2000, de 3 de març, estableix la competència per dictar la resolució sobre la qualificació dels estatuts col·legials, que recau en el conseller competent en matèria de col·legis professionals.

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat a través de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació local, la competència en matèria de corporacions de dret públic.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Qualificar positivament la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears, el text dels quals s'annexa a aquesta Resolució.

2. Ordenar la inscripció d'aquesta modificació del text dels Estatuts en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.

3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Notificar aquesta Resolució a la corporació sol·licitant.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (12 d'abril de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

El director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Francesc Miralles Mascaró

 

 

Estatuts

ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS I PERITS INDUSTRIALS DE LES ILLES BALEARS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.- Definició i règim jurídic

El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears és una corporació de dret públic de caràcter representatiu de la professió emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar pública i privada per al compliment dels seus fins.

El col·legi queda subjecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Així mateix es regirà per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, per la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, per la legislació estatal bàsica o d'aplicació directa o general que afecti els col·legis professionals, per la legislació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dictada en matèria de col·legis professionals, pels estatuts generals del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España, i pels estatuts del col·legi.

L'estructura interna i el funcionament del col·legi seran democràtics.

Article 2n.- Abast - Membres del col·legi

Seran membres del col·legi els titulats de grau en enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica industrial i automàtica, enginyeria química industrial, i altres graus en enginyeria que donin accés a la professió d'enginyer tècnic industrial conforme a l'Ordre 351/2009, de 9 de febrer, o altres disposicions legals, els titulats enginyers tècnics de la mateixa branca conformement als plans d'estudis anteriors al Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, o conformes als Reials decrets 1462/1990, de 26 d'octubre, i 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992, 1405/1992 i 1406/1992, tots ells de 20 de novembre; i els perits industrials; sempre que estiguin en possessió del corresponent títol oficial reconegut o homologat per l'Estat, que el sol·licitin i compleixin els altres requisits exigits pels presents estatuts.

Article 3r.- Àmbit territorial

El col·legi de les Illes Balears va ser creat per Reial decret 331/1979, d'11 de gener, i abasta territorialment tota la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

Article 4t.- Domicili social i Seus

El col·legi té el seu domicili social a Palma, carrer dels Caputxins núm. 3-3r (Edifici Europa).

El col·legi a més té obertes dues delegacions, disposant per tant de les següents seus:

Mallorca (seu central): C/. dels Caputxins núm. 3-3r-A (Edifici Europa)

Menorca: C/. Lluna núm. 14 baixos - Maó

Eivissa i Formentera: Via Romana núm. 17 baixos – Eivissa

La ubicació de les seus es podrà modificar per acord de la junta de govern del col·legi.

CAPÍTOL II.- DELS FINS I FUNCIONS DEL COL·LEGI

Article 5è.- Fins del col·legi

El col·legi tindrà els fins propis d'aquestes corporacions professionals i com a finalitat última la tutela del correcte exercici de la professió com a garantia dels drets dels ciutadans.

En particular:

1. L'ordenació, en l'àmbit de la seva competència, de l'exercici de la professió de perit industrial i enginyer tècnic industrial, d'acord amb els criteris bàsics que estableixi el Consejo General, per a vetllar per l'ètica i la dignitat professional i el respecte degut a la societat.

2. La representació institucional exclusiva en el seu àmbit territorial de la professió, de conformitat amb la legislació aplicable, sempre que la col·legiació sigui obligatòria.

3. La defensa dels interessos professionals dels col·legiats.

4. La protecció dels interessos dels consumidors i usuaris.

Article 6è.- Funcions del col·legi

El col·legi, en el seu àmbit territorial tindrà les següents funcions:

a) Quantes funcions redundin en benefici de la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats.

b) Exercir quantes funcions els siguin encomanades per l'administració i col·laborar amb aquesta mitjançant la realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que puguin ser-los sol·licitades o acordin formular per pròpia iniciativa. Participar en els òrgans, comissions, equips de treball de les administracions públiques quan siguin requerits per a això.

c) Ordenar l'activitat professional dels col·legiats.

d) Exercir la potestat disciplinària en l'ordre professional i col·legial sobre els col·legiats.

e) Facilitar als tribunals, conforme a les lleis, la relació de col·legiats que poguessin ser requerits per a intervenir com a perits en els assumptes judicials, o designar-los directament, segons sigui procedent.

f) Ostentar en el seu àmbit competencial la representació exclusiva i defensa dels drets i interessos de la professió davant tota classe d'institucions, tribunals, administracions públiques, entitats socials i particulars.

g) Adoptar mesures perquè cap persona realitzi actes propis de la professió d'enginyer tècnic industrial sense posseir el corresponent títol acadèmic o sense que pugui acreditar la seva pertinença a un col·legi, quan, en aquest cas, la col·legiació sigui obligatòria.

h) Recollir i canalitzar les aspiracions de la professió, elevant als organismes oficials competents quants suggeriments guardin relació amb el perfeccionament i amb les normes que regeixin la prestació de serveis propis.

i) Participar en la formulació del perfil professional dels col·legiats, promocionant la certificació de competències i el desenvolupament professional continu mitjançant experiència, formació contínua, etc.

j) Realitzar el reconeixement de signatura, el visat, revisió documental, el registre o qualsevol que sigui la seva denominació, de projectes, informes, dictàmens, valoracions, peritatges i altres treballs que duguin a terme els col·legiats, en els termes i casos previstos en la legislació vigent.

k) Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals quan el col·legiat el sol·liciti lliure i expressament, sempre que el col·legi tingui implantat aquest servei. La prestació del servei es limitarà a gestions i actuacions de caràcter extrajudicial i en conseqüència no comprendrà la interposició de procediments judicials.

l) Informar i dictaminar en els procediments administratius o judicials en què es discuteixin qüestions relacionades amb els honoraris professionals dels col·legiats.

ll) Intervenir, en via de conciliació o arbitratge, en les qüestions que per motius professionals se suscitin entre els col·legiats o entre aquests i els seus clients.

m) Qualsevol altra funció que redundi en benefici dels interessos dels col·legiats o de l'enginyeria tècnica industrial.

n) Fomentar i promocionar els serveis de la Mutualidad de Previsión Social de los Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI).

ñ) Portar el registre de col·legiats i societats professionals integrades per col·legiats.

o) Crear i mantenir una finestreta única, en els termes previstos en la legislació vigent.

p) Elaborar i publicar una memòria anual, en els termes previstos en la legislació vigent.

q) Crear i mantenir un servei d'atenció als col·legiats i als consumidors i usuaris.

r) Participar en l'elaboració dels plans d'estudi i informar les normes d'organització dels centres docents corresponents a la professió sempre que ho sol·licitin aquests centres, mantenint permanent contacte amb els mateixos i preparar la informació necessària per a facilitar l'accés a la vida professional dels nous professionals.

s) Complir i fer complir als col·legiats les lleis generals i especials i els estatuts professionals i reglaments de règim interior, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans col·legials, en matèria de la seva competència.

t) Organitzar activitats i serveis comuns d'interès per als col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió i altres anàlegs, proveint al sosteniment econòmic mitjançant els mitjans necessaris.

o) Atendre les sol·licituds d'informació sobre els seus col·legiats i sobre les sancions fermes a ells imposades, així com les peticions d'inspecció o recerca que els formuli qualsevol autoritat competent d'un estat membre i institucions de la Unió Europea en els termes previstos en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en particular, pel que fa a que les sol·licituds d'informació i de realització de controls, inspeccions i recerques estiguin degudament motivades i que la informació obtinguda s'empri únicament per a la finalitat per a la qual es va sol·licitar.

v) Exercir les funcions d'autoritat competent en els termes reflectits en la legislació vigent i específicament en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, en la mesura en què així ho disposi la legislació sobre col·legis professionals.

w) Procurar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats, vetllant perquè aquests desenvolupin la seva activitat professional en règim de lliure competència, amb subjecció als límits establerts en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, en la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial i en la Llei 34/1998, d'11 de novembre, general de publicitat.

x) Facilitar als consells generals o superiors, i en el seu cas als consells autonòmics de col·legis, la informació concernent a les altes, baixes i qualssevol altres modificacions que afectin els registres de col·legiats i de societats professionals, perquè en prengueu coneixement i anotació en els registres centrals de col·legiats i de societats professionals d'aquells.

CAPÍTOL III.- DE LA COL·LEGIACIÓ

Article 7è.- De la col·legiació

1.- El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears estarà integrat per tots aquells que reunint els requisits legals han estat, o siguin, admesos a formar part de la corporació.

La incorporació al col·legi sotmet al col·legiat a la seva disciplina, i l'obliga al compliment dels seus estatuts, de les seves normes de caràcter intern, així com els acords que adoptin les seves juntes generals i de govern.

2.- Serà requisit indispensable per a exercir els actes propis d'enginyer tècnic industrial i perit industrial, estar col·legiat en un Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Perits Industrials d'Espanya, sempre que aquesta obligatorietat vingui determinada per la legislació vigent.

Tret que legalment estigui establert o s'estableixi el contrari, queden exceptuats del requisit d'incorporació els enginyers tècnics industrials i perits industrials sotmesos a règim funcionarial que desenvolupin les seves activitats exclusivament en el si de les administracions públiques.

3.- La col·legiació haurà de realitzar-se en el col·legi de les Illes Balears si el professional té el seu domicili professional únic o principal en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta incorporació habilita a l'enginyer tècnic industrial o perit industrial per a l'exercici de la professió en tot el territori de l'estat.

4.- No podrà limitar-se el nombre de col·legiats inscrits en el col·legi, ni tampoc tancar-se temporal o definitivament l'admissió de nous col·legiats.

5.- No podrà exigir-se pel col·legi als col·legiats d'un altre àmbit territorial diferent al de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears cap habilitació ni pagament de contraprestació econòmica diferent d'aquelles que exigeixin habitualment als seus col·legiats per la prestació dels serveis dels quals siguin beneficiaris i no es trobin coberts per la quota col·legial.

6.- En el cas d'establiment d'un professional d'un altre estat membre de la Unió Europea s'estarà al que es disposa en la normativa vigent en aplicació del dret comunitari relatiu al reconeixement de qualificacions.

Article 8è.- Requisits de la col·legiació

1. Per a la incorporació al col·legi de les Illes Balears es requereix, amb caràcter general:

1. Haver obtingut el corresponent títol oficial reconegut o homologat per l'estat.

2. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que es disposa en els tractats internacionals ratificats per l'estat espanyol i publicats en el «Boletín Oficial del Estado».

3. No estar subjecte a pena d'inhabilitació per a l'exercici professional per sentència ferma, ni trobar-se impedit per a tal exercici per una anterior sanció disciplinària ferma, o qualsevol altra incapacitat legal que impedeixi la col·legiació.

4. Satisfer la quota d'ingrés corresponent, en el seu cas, que no haurà de superar els costos de tramitació.

5. Qualsevol altre que pogués establir la normativa aplicable a la col·legiació dels professionals.

2. Podran ser nomenats col·legiats d'honor aquelles persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres que, tinguin o no titulació acadèmica, i que reuneixin mèrits o hagin prestat serveis rellevants a favor del col·legi o de la professió en general. Aquests nomenaments només tindran efectes honorífics.

Article 9è.- Règim de les incorporacions col·legials

1. La incorporació al col·legi de les Illes Balears té caràcter reglat i no podrà denegar-se als qui reuneixin els requisits fixats en l'article anterior, exceptuant el que està disposat en aquest precepte.

2. La junta de govern del col·legi resoldrà, previs els informes oportuns, les sol·licituds de col·legiació, en el termini de dos mesos, mitjançant acord motivat, contra el qual cabran els recursos establerts en aquests estatuts i en les lleis aplicables.

La col·legiació s'entendrà produïda, respecte de les sol·licituds deduïdes degudament, una vegada transcorregut el termini de dos mesos sense que hi hagi hagut resolució expressa.

3. Per a la col·legiació l'interessat haurà de presentar la sol·licitud de col·legiació al col·legi aportant com a mínim els següents documents:

a. Original o fotocòpia compulsada del títol, acreditació, document d'homologació o reconeixement de títol de perit industrial, enginyer tècnic industrial o un altre que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial. Per al cas que no disposi de títol, podrà aportar certificació expedida per autoritat competent que supleixi conforme a la normativa vigent al títol original, o certificació acadèmica o fotocòpia compulsada de la mateixa acreditativa que ha superat totes les assignatures requerides per a l'expedició del títol.

b. Fotocòpia DNI

c. Fotografia en color actualitzada en la qual s'observi clarament la fisonomia del col·legiat.

d. Abonament de la quota establerta per a la inscripció.

De conformitat a la legislació vigent estarà habilitat un sistema per a la col·legiació en línia – via telemàtica – per als interessats.

4. En el supòsit de denegació de la col·legiació l'interessat podrà exercitar quants drets els correspongui i interposar els recursos establerts en la legislació vigent a cada moment.

Article 10è.- Suspensió de col·legiació

1. La incorporació al col·legi se suspendrà i amb ella els drets inherents a la condició de col·legiat, a conseqüència de:

a) La inhabilitació o incapacitació temporal per a l'exercici professional decretada per resolució judicial ferma.

b) La suspensió en l'exercici professional imposada per sanció disciplinària col·legial esdevinguda ferma.

La situació de suspensió es mantindrà en tant subsisteixi la causa que la determina.

Article 11è.- Pèrdua de la condició de col·legiat

1. Seran causes de pèrdua de la condició de col·legiat:

La condemna per sentència ferma que porti amb si la pena principal o accessòria d'inhabilitació per a l'exercici de la professió.

El col·legiat vindrà obligat a comunicar al col·legi la sentència condemnatòria dins dels deu dies naturals següents en què se li notifiqui, sense perjudici d'abstenir-se de tota activitat professional des que produeixi efectes la sentència condemnatòria.

Una vegada extingida la responsabilitat penal podrà el col·legiat tornar a sol·licitar l'ingrés en el col·legi.

a. L'expulsió disciplinària acordada per resolució corporativa ferma. La sanció d'expulsió disciplinària produirà efectes des que sigui ferm. L'òrgan que hagi imposat la sanció el notificarà al Consejo General que el comunicarà als altres col·legis.

b. La baixa voluntària del col·legiat, que, en el cas dels exercents de la professió, només s'admetrà prèvia manifestació del cessament de l'activitat professional, tindrà efectes des de la seva sol·licitud si bé no eximirà del pagament de les quotes i altres deutes vençuts.

c. La defunció del col·legiat.

d. La falta de pagament de quotes i altres aportacions col·legials, en els següents suposats:

1.- Cas de falta de pagament d'un trimestre i previ requeriment del seu abonament en el seu domicili professional, no produirà la pèrdua de condició de col·legiat, però sí la suspensió de tots els seus drets corporatius.

2.- Si el descobert aconseguís les quotes i/o aportacions d'una anualitat, previ requeriment de pagament al col·legiat en el seu domicili professional es produirà la baixa col·legial i la pèrdua de la seva condició de col·legiat.

Article 12è.- Societats Professionals i Registre de Societats Professionals

I.- Societats professionals

1.- L'exercici de la professió de pèrit industrial i enginyer tècnic industrial es podrà dur a terme individualment o en comú amb altres professionals a través d'una societat professional o qualsevol altra forma societària de les reconegudes per l'ordenament jurídic i constituït d'acord amb la llei.

2.- Podran ser socis professionals d'una societat professional tant els enginyers tècnics industrials, pèrits industrials i graus el títol dels quals habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial segons l'Ordre CIN 351/2009 com les societats professionals degudament inscrites en un col·legi, quan així ho mantingui una llei estatal.

3.- Aquestes societats professionals tindran per objecte social l'exercici de l'activitat professional pròpia de l'enginyeria tècnica industrial. No obstant això, podran exercir altres activitats professionals diferents sempre que el seu exercici conjunt no hagi estat declarat incompatible per la llei.

4.- Les societats professionals d'enginyers tècnics industrials, pèrits industrials i graus el títol dels quals habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial segons l'Ordre CIN 351/2009, una vegada constituïdes en escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil, s'inscriuran en el Registre de Societats Professionals del col·legi.

5.- En els treballs professionals que se sotmetin a visat, aquest s'expedirà a favor de la societat professional o del professional o professionals col·legiats que es responsabilitzin del treball.

II.- Registre Societats Professionals

1.- Els col·legis portaran el registre de totes les societats professionals constituïdes pels seus col·legiats, que estarà permanentment actualitzat i amb el contingut mínim disposat en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, o normativa que la modifiqui o substitueixi.

2.- En el Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears, s'inscriuran obligatòriament les societats professionals constituïdes pels col·legiats per a l'exercici en comú de la seva activitat professional de conformitat amb el que es disposa en la Llei 2/2007, de 15 de març, o normativa que la modifiqui o substitueixi, quan així ho disposi una llei estatal.

3.- La inscripció de les societats professionals en el registre contindrà els següents extrems:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.

b) Data i ressenya identificativa de l'escriptura pública de constitució i notari autoritzant, i durada de la societat si s'hagués constituït per temps determinat.

c) Les activitats professionals que constitueixin l'objecte social en el cas que legalment puguin compatibilitzar més d'una.

d) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb aquells, número de col·legiat i col·legi professional de pertinença.

e) Identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i representació, expressant la condició de soci professional o no de cadascuna d'elles.

f) Serà igualment objecte d'inscripció qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social.

La inscripció en el registre de societats permetrà al col·legi el cobrament dels drets d'incorporació al mateix sense que en cap cas pugui superar els costos associats a la tramitació.

4.- Els col·legis remetran cada tres mesos al Ministerio de Justicia i al departament o conselleria competent de la seva comunitat autònoma les inscripcions practicades en els seus registres de societats professionals a l'efecte de que aquells mantinguin permanentment actualitzats els seus respectius portals d'Internet en els quals se de publicitat al contingut de la fulla oberta a cada societat professional. En els mateixos terminis enviaran igual informació al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España per a la seva presa de raó en els registres centrals.

CAPÍTOL IV.- DRETS I DEURES DELS COL·LEGIATS

Article 13è.- Drets dels col·legiats

1.- Drets en relació a la seva activitat professional:

a. Els col·legiats tenen dret a les consideracions degudes a la seva professió reconegudes per la legislació i les normes estatutàries.

b. Els col·legiats tenen dret al lliure exercici de la seva professió sense que per l'Administració ni per tercers es limitin les actuacions professionals que tinguin reconegudes en les lleis.

c. Els col·legiats tenen dret al cobrament d'honoraris professionals pels serveis prestats als seus clients en els termes previstos en aquests estatuts i altres disposicions vigents.

d. Realitzar, a través del sistema de finestreta única, els tràmits necessaris i obtenir la informació precisa per a l'accés a la seva activitat professional i el seu exercici, incloent la col·legiació i la baixa de manera electrònica.

e. Tots aquells que es deriven dels presents estatuts.

2.- Drets corporatius dels col·legiats:

a. De sufragi actiu i passiu en relació a tots els càrrecs electius dels col·legis i del Consejo General, en els termes previstos en aquests estatuts i en els del Consejo General.

b. A participar en la vida col·legial, segons els termes fixats en aquests estatuts.

c. A dirigir suggeriments i peticions per escrit als òrgans de govern del col·legi.

d. A sol·licitar l'empar del col·legi quan considerin lesionats o menyscabats els seus drets i interessos professionals o corporatius o no es respecti la consideració i el tracte que els està reconegut.

e. A participar en l'ús i gaudi dels béns del col·legi i dels serveis que aquest tingui establerts, en la forma reglamentàriament prevista.

f. A ostentar les insígnies i distintius propis de la professió.

g. A conèixer la comptabilitat col·legial en la forma que es determini per cada col·legi, però sense que en cap cas pugui privar-se de real efectivitat a aquest dret.

h. A disposar d'una guia professional amb la direcció de les oficines i despatxos dels col·legiats corresponents i amb subjecció al que es preveu en la legislació sobre protecció de dades personals, en el seu cas a través de la finestreta única del col·legi.

3. Els col·legiats que reunint els requisits exigits s'acullin voluntàriament a la jubilació com a professionals conservaran tots els drets corporatius amb excepció de la seva elegibilitat per a càrrecs col·legials exceptuant el que està disposat en el article 45 dels presents estatuts.

Article 14è.- Deures dels col·legiats

1.- Deures en relació a l'activitat professional:

a. Complir amb les prescripcions legals que siguin d'obligada observança en els treballs professionals que realitzi.

b. Sotmetre a visat del col·legi corresponent tots els treballs que subscrigui en l'exercici de la seva professió, qualsevol que sigui el client o destinatari d'aquells, en els casos i termes previstos en la legislació vigent.

2.- Deures corporatius dels col·legiats:

a. Complir les prescripcions legals en matèria de previsió social.

b. Complir les resolucions dels òrgans de govern del col·legi i del Consejo General.

c. Exercir les comeses que li encomanin els òrgans de govern del col·legi. Col·laborar amb la junta de govern quan sigui requerit per la mateixa per al desenvolupament de funcions o actuacions que puguin millorar o facilitar la vida col·legial.

d. Pagar les quotes i drets que hagin estat aprovats pel col·legi per al seu sosteniment i per a fins de previsió i mutu auxili.

e. Fer respectar l'exercici professional i el de les institucions col·legials.

f. Guardar el secret professional..

g. Guardar respecte als membres dels òrgans de govern de la corporació i als altres companys.

h. Comunicar i facilitar al col·legi qualsevol canvi o modificació del domicili fiscal professional i facilitar les dades que siguin requerits legal o estatutàriament per a millorar l'atenció i informació.

i. Posar en coneixement del col·legi actes d'intrusisme dels quals pogués ser coneixedor, qualsevol atac o menyscapte de la professió d'enginyer tècnic industrial.

CAPÍTOL V.- DE L'ORDENACIÓ DE L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

Article 15è.- De l'exercici de la professió

L'exercici de la professió es realitzarà en règim de lliure competència i estarà subjecte, quant a l'oferta de serveis i fixació de la seva remuneració, a la legislació sobre competència i sobre competència deslleial.

Article 16è.- Incompatibilitats

1. L'exercici de la professió és incompatible amb qualsevol situació prevista com a tal en la llei.

2. El professional en qui concorri alguna causa d'incompatibilitat haurà de comunicar-lo immediatament a la junta de govern del col·legi i cessar en l'exercici de l'activitat que hagi motivat la inhabilitació o en el de la professió en el seu cas.

Article 17è.- Encàrrecs professionals

1. Tret que una altra cosa resulti dels termes de l'encàrrec professional, el client pot resoldre l'encàrrec fet a un col·legiat i fer-l'hi a un altre del mateix o d'un altre col·legi, sense perjudici del pagament dels honoraris reportats fins avui per l'anterior col·legiat.

2. El nou encàrrec farà efecte des de la seva data, quedant així el nou col·legiat habilitat per a fer els treballs que se li encarreguin.

3. El que es disposa en els paràgrafs anteriors s'entén sense perjudici de les accions judicials que assisteixin al col·legiat, primer titular de l'encàrrec i de l'exercici d'aquestes.

4. Els encàrrecs professionals se subjectaran en tot cas al que es preveu en la Llei 17/2009, de 23 de novembre.

Article 18è.- Visat

1.-El visat és una funció pública descentralitzada que per atribució de la llei i quan aquesta l'exigeix, exerceixen els col·legis en relació amb els projectes i altres treballs professionals dels col·legiats, en garantia dels interessos dels clients i de l'interès públic general.

El visat serà voluntari excepte en els casos en què, conforme a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, o al Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, o qualsevol norma que es pugui promulgar sobre aquest tema, resulti obligatori, així com quan ho sol·liciti expressament el client.

2. L'objecte del visat és comprovar, almenys:

a) La identitat i habilitació professional de l'autor del treball, utilitzant per a això els registres de col·legiats previstos en aquests estatuts.

b) La correcció i integritat formal de la documentació del treball professional d'acord amb la normativa aplicable al treball del qual es tracti.

En tot cas, el visat expressarà clarament quin és el seu objecte, detallant quins extrems són sotmesos a control i informarà sobre la responsabilitat que, d'acord amb el que es preveu en l'apartat següent, assumeix el col·legi.

3. En cas de danys derivats d'un treball professional que hagi estat visat pel col·legi, en el qual resulti responsable l'autor d'aquest, el col·legi respondrà subsidiàriament dels danys que tinguin el seu origen en defectes que haguessin hagut de ser posats de manifest pel col·legi en visar el treball professional, i que guardin relació directa amb els elements que s'han visat en aquest treball concret.

4. Quan el visat col·legial sigui preceptiu, el seu cost serà raonable, no abusiu ni discriminatori. El col·legi farà públic els preus dels visats dels treballs, que podran tramitar-se per via telemàtica.

5. El visat no comprendrà ni els honoraris ni les altres condicions contractuals la determinació de les quals es deixa al lliure acord de les parts i no sancionarà el contingut del treball professional ni la seva correcció tècnica.

6. El col·legi, en el marc dels criteris generals acordats pel Consejo General, podrà establir procediments de valor afegit, de verificació tècnic-professional en els quals garanteixin aspectes tècnics dels treballs, qualitat dels mateixos i la seva adequació a la normativa vigent quant a les solucions tècniques adoptades, elements descriptius i càlculs, salvaguardant la llibertat de projectar dels col·legiats. Aquests procediments tindran caràcter voluntari.

7.- El col·legi podrà establir amb les diferents administracions, convenis per a la comprovació documental, tècnica o sobre el compliment de la normativa aplicable que aquelles considerin necessaris en relació amb els treballs professionals que es presenten a aquestes.

Article 19è.- Responsabilitat professional

El col·legiat respon directament pels treballs professionals que subscriu, estant obligat a mantenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys derivats dels treballs que realitzi, en els casos i amb la quantia que exigeixi una norma amb rang de llei.

Article 20è.- Honoraris professionals

Els honoraris són lliures i els col·legiats podran pactar el seu import i les condicions de pagament amb el seu client, si bé hauran d'observar les prohibicions legals relatives a la competència deslleial.

CAPÍTOL VI. - DELS ORGANS DE GOVERN DEL COL·LEGI

Article 21è.- Òrgans de Govern

En el col·legi de les Illes Balears existiran els següents òrgans de govern:

La junta general i la junta de govern.

Igualment seran òrgans de govern el degà, el vice-degà, el secretari, el vice-secretari, el tresorer i l'interventor, amb les atribucions que s'assenyalen en els presents estatuts.

La junta de govern podrà crear i autoritzar el funcionament d'una comissió executiva perquè, prèvia delegació d'aquesta, que pot ser genèrica, atengui aquells assumptes urgents que li siguin encomanats i estarà formada per degà, secretari i tresorer, podent assistir a ella els membres de la junta que ho desitgin. Aquesta comissió executiva donarà compte de la seva gestió a la junta de govern en la seva més pròxima reunió.

Es podrà ampliar la regulació del seu funcionament per acord/s de la junta de govern.

La junta de govern també podrà autoritzar la creació i funcionament de comissions per a la gestió de les activitats o serveis comuns que ofereixi el col·legi, comissions per a la preparació i estudi d'assumptes que hagin de resoldre altres òrgans de govern, comissions de treball en el si d'aquesta, i comissions assessores.

Els càrrecs col·legials no seran remunerats.

Article 22è.- La Junta General

La junta general és l'òrgan superior de govern del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears, i podrà tenir caràcter ordinari o caràcter extraordinari.

Corresponen a la junta general:

a) L'elaboració dels estatuts del col·legi i de les seves modificacions posteriors, que seran necessàriament aprovats pel Consejo General per majoria absoluta, sempre que estiguin d'acord amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i amb els seus estatuts.

b) L'aprovació del pressupost, dels comptes anuals, de la quota col·legial periòdica i la de la incorporació al col·legi. L'import de la quota d'incorporació del col·legi no podrà ser restrictiva del dret a la col·legiació ni superar els costos associats a la tramitació de la inscripció.

c) L'aprovació de la gestió de la junta de govern i de la memòria anual del col·legi.

d) L'establiment, o supressió en el seu cas, dels serveis corporatius necessaris per al compliment dels seus fins.

e) Aprovació del codi deontològic professional que serà conforme amb el qual pugui aprovar el ple del Consejo General.

f) Ratificació de nomenaments per a càrrecs de la junta de govern que haguessin resultat vacants.

g) L'autorització per a l'adquisició o transmissió, per qualsevol títol, dels béns col·legials.

h) Informar, estudiar o resoldre quants assumptes se li sotmetin a proposta de la junta de govern o d'un grup de col·legiats que no sigui inferior al cinc per cent dels quals pertanyen al col·legi.

Article 23è.- Junta general ordinària

La junta general es reunirà amb caràcter ordinari, almenys dues vegades a l'any, una el mes de desembre per a l'aprovació de pressupost del següent exercici i una altra el mes de març amb la finalitat d'examinar i aprovar els comptes anuals de l'any anterior, memòria d'activitats i econòmica, gestió de la junta de govern i igualment es facilitarà als col·legiats informació general sobre la marxa i situació del col·legi en tots els seus àmbits.

La convocatòria de la Junta es remetrà per escrit a través de correu electrònic a tots els col·legiats, i es publicarà en la pàgina web col·legial i en el tauler d'anuncis de les diferents seus, amb almenys un mes d'antelació a la data de celebració, indicant en la mateixa l'ordre del dia, el lloc i l'hora de la celebració.

Article 24è.- Junta general extraordinària

La junta general extraordinària se celebrarà quantes vegades s'estimi necessària o convenient, per decisió del degà, per acord de la junta de govern o a petició d'un nombre de col·legiats que aconsegueixin el deu per cent d'aquests.

La convocatòria de la junta es remetrà per escrit a través de correu electrònic a tots els col·legiats, es farà pública en la pàgina web col·legial i en el tauler d'anuncis de les diferents seus col·legials, indicant en la mateixa l'ordre del dia, el lloc i l'hora de la celebració.

La junta haurà de tenir lloc en el termini màxim d'un mes des de la decisió, acord o petició.

En el cas que es tracti d'assumptes urgents la Junta se celebrarà en el termini màxim de 10 dies. En cas d'impugnació del caràcter d'urgència es decidirà tal circumstància en la pròpia junta que se celebri. En el cas que en la Junta es decidís que no té caràcter urgent es cursarà una nova convocatòria de Junta general extraordinària sense aquest caràcter d'urgència.

Article 25è.- Disposicions comunes a les juntes generals

La junta general ordinària o extraordinària podrà celebrar-se en primera o segona convocatòria:

En primera convocatòria, per a la constitució vàlida de la junta general, sigui ordinària o extraordinària, serà precisa l'assistència de la majoria absoluta dels col·legiats.

En segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora més tard que la primera, bastarà per a la vàlida constitució de les juntes, la presència del degà i el secretari, o els qui estatutàriament els supleixin, qualsevol que sigui el nombre de col·legiats assistents.

S'admetrà a tots els col·legiats la seva participació en les juntes generals.

Els col·legiats podran conferir la seva representació i dret de vot a favor de qui sigui col·legiat, per escrit i de manera específica per a cada junta.

A l'inici de la junta general, el secretari formarà llista d'assistents i representacions presentades fins al moment i la signatura del qual serà adverada per aquest secretari.

El degà dirigirà els debats, concedirà la paraula i cridarà a l'ordre als col·legiats que s'excedissin en l'extensió o abast o faltés al respecte a la seva autoritat, a algun col·legiat o a la mateixa junta general.

Els acords seran adoptats per majoria simple d'assistents.

Les reunions es realitzaran d'ordinari de manera presencial, si bé es podran constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància en aquells supòsits en els quals s'acordi en la convocatòria.

Article 26è.- Aprovació de les actes

Els acords de la junta general seran executius des del moment en què es prenguin, independentment de quan tingui lloc l'aprovació de l'acta en què siguin recollits.

Article 27è.- La junta de govern

La junta de govern és òrgan representatiu i executiu al qual correspon el govern del col·legi i estarà composta pel degà, vice-degà, secretari, vici-secretari, tresorer, interventor i sis vocals.

A més, seran vocals nats de la junta de govern els presidents de les juntes rectores de les delegacions.

Els membres de la junta de govern del col·legi no podran ostentar càrrecs en els òrgans de govern d'un altre col·legi professional i queda prohibit als mateixos l'ús directe o per tercers de les informacions que hagi pogut conèixer en les sessions d'aquesta.

Les deliberacions en el si de la junta de govern seran secretes.

Article 28è.- Competències de la junta de govern

Correspon a la junta de govern la direcció i administració del col·legi, per al compliment dels seus fins, en tot allò que de manera expressa no competeix a la junta general.

De manera especial correspon a la junta de govern:

a. Vetllar pel compliment dels fins de l'organització col·legial en el seu àmbit territorial.

b. Aprovar els informes, estudis, dictàmens, laudes i arbitratges encomanats al col·legi.

c. La formació dels pressupostos i la rendició dels comptes anuals.

d. Proposar a la junta general les quotes que han d'abonar els col·legiats.

e. Dirigir la gestió econòmica del col·legi i proposar a la junta general les inversions o actes de disposició dels béns patrimonials del col·legi.

f. Admissió i baixa de col·legiats.

g. Convocar i fixar l'ordre del dia de les juntes generals i l'execució dels seus acords, sense perjudici de les facultats del degà per a decidir per si la convocatòria de qualsevol classe de junta general amb l'ordre del dia que aquell decideixi

h. Mediar en la resolució dels problemes que puguin sorgir entre col·legiats.

i. Exercir la potestat disciplinària.

j. Convocar eleccions per a proveir els càrrecs de la junta de govern.

k. L'elaboració i aprovació dels reglaments pels quals s'ha de regir el col·legi i les seves modificacions, que hauran de ser comunicats al Consejo General que haurà d'aprovar-los per majoria absoluta, sempre que estigui d'acord amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i amb els estatuts del Consejo General.

l. Acordar l'exercici de tota classe d'accions i recursos, ordinaris i extraordinaris, administratius i jurisdiccionals davant qualsevol organisme administratiu, jutjat o tribunal, o davant el tribunal constitucional.

ll) Nomenament dels col·legiats d'honor.

m. Creació i regulació del funcionament de la comissió executiva, de comissions per a la gestió de les activitats o serveis comuns que ofereixi el col·legi, comissions per a la preparació i estudi d'assumptes que hagin de resoldre altres òrgans de govern, comissions de treball en el si d'aquesta, o comissions assessores.

n. Acordar la reducció de les quotes periòdiques establertes o l'exoneració del seu pagament en els casos en els quals el col·legiat acrediti estar en situació de jubilació o incapacitat permanent i sempre que no realitzi altres activitats per a les quals sigui precisa la titulació d'enginyer tècnic industrial o grau que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

o. Les funcions que siguin competència del col·legi i no siguin expressament atribuïdes a altres òrgans col·legials.

p. Altres funcions que li encomanin les lleis, aquests estatuts i els del Consejo General.

Article 29è.- Convocatòria i quòrum de la Junta de Govern

La junta de govern se celebrarà quan ho acordi el degà o el sol·licitin una quarta part dels membres d'aquesta. En tot cas com a mínim se celebrarà una reunió cada mes excepte a l'agost.

Les reunions es realitzaran d'ordinari de manera presencial, si bé es podran constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància en aquells supòsits en els quals s'acordi en la convocatòria. Igualment els membres de la junta, encara que sigui presencial, per motius de treball o residència podran participar en la mateixa per via telemàtica.

La convocatòria de la junta serà cursada pel secretari per escrit, indicant l'ordre del dia d'aquesta, amb una antelació mínima de cinc dies naturals a la seva celebració. La convocatòria es remetrà per correu electrònic als membres de la junta.

Per raons d'urgència, el degà podrà convocar junta de govern amb una antelació inferior als cinc dies a l'efecte dels quals en la convocatòria s'assenyalarà quines són les raons que han motivat la urgència.

Correspondrà al degà fixar l'ordre del dia de la junta, havent d'incloure en aquest:

a).- Els assumptes que consideri que han de ser inclosos en aquesta.

b).- Aquells la inclusió dels quals se sol·liciti per qualsevol membre de la Junta o col·legiat.

No podran debatre's en la junta altres assumptes que no figurin en l'ordre del dia excepte el que es preveu en el artº 66 dels presents estatuts.

Igualment correspondrà al degà o qui li substitueixi presidir la junta i dirigir els debats en el si d'aquesta.

Les sessions podran celebrar-se en primera o segona convocatòria:

En primera convocatòria, per a la constitució vàlida de la junta de govern serà precisa l'assistència de la majoria absoluta dels membres d'aquesta.

En segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora més tard que la primera, bastarà per a la vàlida constitució de les junta de govern, la presència del degà i el secretari, o els qui reglamentàriament els supleixin, i almenys tres membres més d'aquesta.

Article 30è.- Votacions i adopció d'acords de la junta de govern

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents. En el cas d'empat en la votació, el degà podrà optar per la realització d'una nova votació, celebrar una nova junta per a debatre de nou la qüestió, o per decidir en aplicació del seu vot de qualitat.

La votació serà sempre a mà alçada, tret que qualsevol dels membres de la junta demani que sigui secreta, i en aquest cas es realitzarà mitjançant paperetes que es dipositaran en una urna habilitada a aquest efecte.

La junta de govern podrà, si ho considera necessari, dotar-se d'un reglament de règim intern per a millorar el seu funcionament.

Article 31è.- Actes i certificacions de la junta de govern

1.- 1.- Les sessions de la junta de govern es plasmaran en una acta que redactarà el secretari amb el vistiplau del president, que comprendrà un extracte/resumeixen de l'esdevingut en la mateixa i es transcriuran de manera literal els acords adoptats.

2.- Els acords de la citada junta s'acreditaran mitjançant l'expedició de les corresponents certificacions emeses pel secretari del col·legi amb el vistiplau del degà.

Article 32è.- El degà

1.- Qui exerceixi el càrrec de degà haurà de trobar-se en l'exercici de la professió en qualsevol de les seves formes.

2.- Corresponen al degà quantes funcions li confereixi la legislació vigent i els presents estatuts, i en tot cas:

a) La presidència i representació oficial del col·legi i, així mateix, ostentarà l'exercici de la capacitat d'obrar de la corporació en totes les seves relacions amb les autoritats, corporacions, jutges, tribunals i particulars, sense perjudici que, en casos concrets, puguin les juntes de govern encomanar aquestes funcions a determinats col·legiats o a comissions constituïdes a aquest efecte.

b) Convocar i fixar l'ordre del dia de qualsevol reunió col·legial inclosa la de la junta general, dirigir les deliberacions i autoritzar amb la seva signatura les actes de la junta general i la de govern.

c) Donar possessió als membres de la junta de govern.

d) Autoritzar amb la seva signatura els títols d'incorporació al col·legi. En el seu cas el carnet nacional haurà d'anar confirmat pel Consejo General qui l'unificarà en tota Espanya.

e) Autoritzar amb la seva signatura les certificacions que expedeixi el secretari del col·legi.

f) Autoritzar i signar els deslliuraments o ordres de pagament i signar els documents necessaris per a l'obertura de comptes bancaris de tot ordre, així com els xecs expedits per la tresoreria i altres autoritzacions per a retirar quantitats.

g) Decidir, amb el seu vot de qualitat, qualsevol empat en les votacions.

Article 33è.- El vici-degà

1.- Corresponen al vice-degà totes les funcions que li delegui el degà, sense que pugui aquest delegar-li la totalitat de les quals té atribuïdes.

2. El vice-degà, assumirà les funcions del degà en cas d'absència, malaltia o vacant.

Article 34è.- El secretari

Independentment dels drets i obligacions especials que li confereixin els estatuts col·legials, reglaments particulars i els acords de la respectiva junta de govern, corresponen al secretari les següents atribucions:

1. Redactar i cursar, seguint les instruccions del degà, la convocatòria i ordre del dia de la junta general, de la junta de govern, i dels altres òrgans col·legiats dels quals sigui membre; així com preparar i facilitar la documentació necessària per a la deliberació i adopció de resolucions en la sessió corresponent.

2. Estendre acta de les sessions de la junta general, de la junta de govern, i dels altres òrgans col·legiats dels quals formi part.

3. Portar i custodiar els llibres d'actes i documentació que reflecteixen l'actuació dels òrgans citats en l'apartat anterior, i dels altres llibres d'obligada gestió en el col·legi.

4. Redactar la memòria anual.

5. Expedir, amb el vistiplau del degà, certificacions.

6. Signar per si, o amb el degà en cas necessari, les ordres, correspondència i altres documents administratius de gestió ordinària.

7. Exercir la prefectura del personal del col·legi.

8. Tenir al seu càrrec l'arxiu general del col·legi i el seu segell. Custodiar els expedients col·legials i dels col·legiats, resta de documentació administrativa, suports informàtics del col·legi, el registre de col·legiats i societats professionals.

9. Rebre i donar compte al degà de quantes sol·licituds i comunicacions es rebin en el registre general del col·legi.

10. Complir i fer complir al personal a les seves ordres els acords de la junta general i junta de govern, i les ordres del degà, l'execució del qual li correspongui.

Article 35è.- El vicesecretari

Correspon al Vice-secretari auxiliar al secretari en l'exercici de les seves funcions i exercir-les en cas d'absència, malaltia o vacant.

Article 36è.- El tresorer

Correspon al tresorer:

a) Recaptar i custodiar els fons del col·legi, sent responsable d'aquests, a la fi del qual signarà rebuts i rebrà cobraments.

b) Pagar els deslliuraments que expedeixi el degà i els altres pagaments d'ordinària administració autoritzats de manera general fins a la quantia autoritzada pel degà.

c) Ingressar i retirar fons dels comptes bancaris conjuntament amb la signatura autoritzant del degà.

d) Cobrar els interessos i rendes del capital.

e) Donar compte de la falta de pagament de les quotes dels col·legiats, perquè per la junta de govern s'adoptin les mesures procedents.

f) Col·laborar amb l'Interventor en l'elaboració del projecte de pressupost col·legial.

Article 37è.- L'interventor

Correspon a l'interventor:

a) Portar els llibres de comptabilitat legalment exigits.

b) Signar el compte d'ingressos i pagaments mensuals per a informe de la junta de govern, així com el compte anual per a la seva aprovació per la junta general.

c) Elaborar la memòria econòmica anual, donant a conèixer a tots els col·legiats el balanç de situació econòmica del col·legi.

e) Elaborar el projecte de pressupostos del col·legi.

f) Portar inventari dels béns del col·legi.

Article 38è.- Dels vocals de la junta de govern

Correspon als vocals de la junta de govern:

a) L'acompliment de les funcions que els delegui o encomani el degà o la junta de govern.

b) Substituir als titulars dels restants càrrecs de la junta de govern en cas d'absència, malaltia o vacant temporal, sense perjudici del ja establert en aquests estatuts.

c) Assistir, en torn amb els restants vocals, al domicili social del col·legi per a atendre el despatx dels assumptes que el requereixin.

d) Assistir a comissions tècniques en les diferents administracions, en representació de la corporació, ja sigui per delegació expressa del degà o de la junta de govern.

e) Participar i/o presidir comissions de treball en el si del col·legi per acord de la junta de govern.

Article 39è.- Substitucions

A part de les substitucions del degà pel vice-degà i del secretari pel vice-secretari es tindran en compte les següents:

Per al cas d'absència, malaltia o vacant temporal del degà i vice-degà, els substituirà el vocal de major antiguitat en la junta, computant-se tots els períodes que haguessin pertangut a aquesta, i cas d'igualtat de condicions entre varis, el de major edat.

Per al cas d'absència, malaltia o vacant temporal del secretari i vice-secretari, se substituiran pel vocal de menor antiguitat en la junta, i cas d'igualtat de condicions entre varis, el de menor edat.

El tresorer i l'interventor se substituiran mutualment i, cas de faltar tots dos, regirà la regla establerta en el paràgraf anterior.

Article 40è.- La comissió executiva

D'acord amb l'article 21 dels estatuts, la junta de govern podrà autoritzar el funcionament d'una comissió executiva perquè atengui aquells assumptes que li siguin encomanats. La mateixa estarà formada per degà, secretari i tresorer, podent assistir a ella els membres de la junta que ho desitgin.

La junta de govern, fixarà les pautes del seu funcionament, ajustant-se com a mínim als següents paràmetres:

1. La junta de govern podrà delegar en la comissió executiva quants assumptes li competeixen sempre que els mateixos tinguin caràcter urgent i sense perjudici d'haver de donar compte de les decisions adoptades en la primera junta de govern que es convoqués.

2. En tot cas queden exclosos d'aquesta delegació:

a).- Formació de pressupostos i rendició de comptes anuals

b).- Admissió i baixa de col·legiats/as

c).- Elaborar i aprovar reglaments de règim interior

3. S'entén per assumpte urgent aquell el termini de resolució del qual o decisió no pugui esperar a la celebració de la junta de govern ordinària prevista cada mes.

4. La comissió executiva es reunirà quantes vegades calgui prèvia convocatòria del degà o secretari. Aquesta convocatòria es realitzarà per escrit comunicant-ho als membres de la Junta via correu electrònic amb 24 hores d'antelació.

5. Se celebrarà en única convocatòria sempre que siguin presents dues dels tres membres que la formen (degà, secretari i tresorer). En els casos previstos en els estatuts (absència, malaltia o vacant) el degà podrà ser substituït pel vice-degà; el secretari pel vice-secretari; i el tresorer per l'interventor.

6. L'aprovació d'acords exigirà la majoria de vots dels assistents, comptabilitzant també els vots dels altres membres de la junta que puguin assistir a la reunió de la comissió executiva.

CAPÍTOL VII.- DE L'ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN

Article 41è.- Principis generals

1.- El procediment electoral s'ajustarà a les normes generals que a continuació es detallen, cuidant la junta de govern d'adoptar les mesures necessàries per a la seva execució. La junta de govern podrà completar buits o llacunes que poguessin donar-se durant el procés electoral sempre que no suposin modificació de les Normes establertes en els presents estatuts.

2.- Els càrrecs de la junta de govern seran triats mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret de tots els electors.

3.- L'emissió del vot podrà realitzar-se personalment, o per correu en les condicions que s'estableixen en els presents estatuts.

Article 42è.- Durada dels càrrecs. Renovació

Els càrrecs dels membres de la junta de govern tindran una durada de quatre anys i seran triats per meitats cada dos anys, podent ser els seus membres reelegits, renovant-se els càrrecs de la següent forma:

a. Degà, secretari, interventor, vocals 1r, 3r i 5è.

b. Vice-degà, vice-secretari, tresorer, vocals 2n, 4t i 6è.

Article 43è.- Convocatòria eleccions

1.- La data de l'elecció es fixarà per la junta de govern dins del mes de febrer de l'any que correspongui.

La convocatòria incloent els càrrecs a triar, es donarà a conèixer amb trenta dies d'antelació, com a mínim, a la data de l'elecció, mitjançant publicació en el tauler d'anuncis del col·legi, en la pàgina web col·legial, i es comunicarà a tots els col·legiats mitjançant correu electrònic.

2.- També es publicarà, mitjançant col·locació en el tauler d'anuncis del col·legi, un cens de col·legiats amb dret a vot. Les possibles reclamacions contra el cens col·legial amb dret a vot haurà de presentar-se en el termini de cinc dies naturals (5) des de l'obertura del procediment electoral i resolt per la junta de govern en un termini de cinc (5) dies naturals des de la presentació.

3.- Els terminis electorals s'entendran sempre com a dies naturals.

Article 44è.- Electors

Seran electors, i per tant ostentaran el dret de sufragi actiu, tots els col·legiats que es trobin al corrent de pagament de les obligacions econòmiques, col·legials i en el ple gaudi dels seus drets corporatius.

Article 45è.- Elegibles

Podrà ser candidat qui, a més d'ostentar el dret de sufragi actiu, es trobi en l'exercici de la professió en qualsevol de les seves formes i portin com a mínim un any d'alta en el col·legi.

No obstant això, el que es disposa en apartat anterior, s'estableix la possibilitat que puguin ser elegibles com a membres de la junta de govern dues vocals com a màxim i de manera simultània, en què el candidat no exerceixi la professió en cap de les seves formes, per estar en situació d'incapacitat laboral, pre-jubilació o jubilació a l'efecte de que pugui aportar la seva experiència i defensar els interessos del col·lectiu al qual pertany.

Article 46è.- Candidats i presentació de candidatures

1.- Les propostes de candidatures s'han de formular mitjançant un escrit dirigit a la junta de govern, en el terme que assenyali la convocatòria, que mai podrà ser inferior a quinze dies, i haurà de ser avalat, com a mínim, per vint col·legiats, entre els quals pot figurar el candidat proposat.

En el cas de les eleccions en les juntes rectores els avals es reduiran a cinc en atenció al nombre de col·legiats que té el seu domicili professional en aquestes demarcacions.

Únicament s'admetran les propostes de candidatures que hagin tingut entrada en la seu col·legial fins a les 24 hores del dia en què finalitzi el termini de presentació d'aquestes, independentment de la data del seu enviament.

2.- Les propostes es podran formular conjuntament per a tots els càrrecs, o individualment per a cada càrrec. En la proposta ha de constar el nom i cognom, el número de col·legiat i la signatura de cada proponent, així com l'acceptació del candidat/s proposat/s. En el cas que un mateix col·legiat avali dos o més candidatures per a un mateix càrrec, s'entendrà nul l'aval prestat en cadascuna d'elles; i el candidat o candidatura afectada per la nul·litat, si calgués, podrà esmenar la falta de l'indicat aval en un termini de 48 hores.

3.- Els acords sobre proclamació de candidatures adoptades per la junta de govern s'han de notificar als interessats i a tots els col·legiats, mitjançant, en aquest cas, la publicació en el tauler d'anuncis, pàgina web col·legial i a través de correu electrònic.

4.- Els acords de proclamació de candidats es poden recórrer davant la junta de govern en el termini de tres dies naturals des de la proclamació, i s'elevaran els recursos al Consejo General juntament amb un informe i altres antecedents. El Consejo General resoldrà aquests recursos al més aviat possible.

5.- A partir de la proclamació quedarà oberta la campanya electoral, que durarà fins a dos dies abans de l'assenyalat per a les votacions.

Article 47è.- Mesa electoral

1.- En les seus col·legials es constituirà una mesa electoral, que estarà integrada per tres components, un president, un secretari i un vocal. El president serà el de major edat i el secretari el de menor edat. Es comunicarà als col·legiats a través de la pàgina web i per correu electrònic la ubicació de la taula o taules constituïdes.

2.- Es designaran tres titulars i tres suplents per sorteig entre els col·legiats que no siguin candidats.

El sorteig tindrà lloc en el moment de la proclamació de candidatures.

La participació com a membre de la taula serà una obligació inexcusable excepte circumstàncies especials acceptades per la junta de govern i que hauran de ser exposades pels designats en el termini de 3 dies naturals des que se'ls comuniqui la designació. En el cas que titular i suplent per a un càrrec no poguessin accedir al seu lloc en la taula es procedirà novament al sorteig per a la designació de membres de la mateixa però exclusivament per a aquest càrrec.

3.- Cada candidat podrà nomenar un interventor per taula, que haurà de ser col·legiat, mitjançant proposta a la junta de govern, almenys amb vint-i-quatre hores d'antelació a la data de les votacions, estenent aquesta les credencials oportunes.

4.- La mesa o taules es constituiran a les nou hores del dia fixat per a l'elecció, procedint-se al lliurament de nomenaments, i estenent-se acta de constitució que serà subscrita per tots els components, fins i tot els interventors, procedint-se seguidament a l'inici de votacions que continuarà ininterrompudament fins a les vint hores.

5.- Els components de la mesa, en el mateix moment, resoldran per majoria les incidències i reclamacions que poguessin presentar-se.

6.- Les paperetes de votació, en models fixats prèviament per la junta de govern, expressaran en els supòsits de candidats individuals: nom i cognoms del candidat a qui es vota i càrrec per al qual s'emet el vot; i en els supòsits de candidatures conjuntes s'expressaran en la papereta els mateixos termes per a cadascun dels integrants d'aquesta.

En qualsevol cas cada elector votarà, com a màxim, tants noms com càrrecs hagin de cobrir-se, no podent figurar un mateix nom per a dos o més càrrecs.

Article 48è.- Formes de votació

1. Personal, emetent el seu vot en les seus col·legials en les quals estiguessin constituïdes les meses electorals

2. Vot per correu, conformement a les següents normes:

a. La junta de govern facilitarà, al qual desitgi formular el seu vot per correu, una papereta en blanc, del model establert, i dos sobres de diferent grandària, destinats, el més petit a dipositar la papereta de votació i el major a introduir en ell, l'altre sobre.

b. El sobre major haurà d'estar signat per l'elector, en el revers d'aquest, concretament en el lloc del seu tancament, havent d'autenticar-se aquesta signatura notarialment, per diligència del Secretari del col·legi, o bé introduint en aquest sobre major fotocòpia per tots dos costats del DNI o carnet de col·legiat. Aquests sobres, tancats, s'enviaran per correu certificat al col·legi o es lliuraran en el col·legi abans de l'hora del començament de la votació.

c. El secretari del col·legi conservarà i custodiarà els sobres de vot per correu fins que comenci la votació i els lliurarà al president de la mesa abans que comenci la votació.

Article 49è.- Escrutini

1.- A les vint hores anunciarà el president que es conclourà la votació i ordenarà el tancament de les portes del local admetent els vots dels presents que no l'haguessin fet. Al tancament de la votació procedirà a introduir en les urnes les paperetes remeses per correu, obrint-se els sobres pel president, qui, mantenint el secret del vot, comprovarà el contingut del mateix i fiscalitzarà que el votant no hagués exercit personalment el seu dret, ja que el vot personal prevaldrà sobre l'emès per correu.

Seguidament votaran els membres de la mesa i els interventors.

2.- A continuació es realitzarà l'escrutini, que serà públic, extraient el president, un a un, els sobres de l'urna, obrint-los i llegint en veu alta el nom o noms dels candidats votats.

Seran nul·les les paperetes que continguin vots a favor dels qui no hagin estat proclamats candidats, les que no expressin amb claredat i precisió els noms dels candidats votats.

Seran nuls els vots emesos en sobre o paperetes que no siguin els assenyalats per la junta de govern, els emesos en papereta sense sobre, els vots assignats a un nombre major de candidats que els llocs a cobrir, els atorgats per a un determinat càrrec a qui sigui candidat per a un altre diferent i els que proposin a més d'una persona per a un només posat.

El vot assignat a un candidat que hagués retirat la seva candidatura, serà considerat en blanc.

Els dubtes sobre la nul·litat del vot o, en el seu cas, sobre la validesa del mateix seran resoltes per la Mesa de manera immediata.

3.- La mesa electoral invalidarà l'elecció quan el nombre de col·legiats que hagin exercit el dret de vot no coincideixi amb el de les paperetes dipositades en les urnes. En tal cas, la junta de govern procedirà a convocar nova elecció com més aviat millor, com a màxim dins del termini de cinquanta dies naturals.

4.- Fet el recompte de vots i conclòs l'escrutini s'estendrà acta del mateix i es faran públics els resultats detallant: el nombre de votants, el de vots emesos a favor de cada candidat, el de vots nuls i en blanc, així com les queixes, objeccions, o reclamacions formulades pels electors o la circumstància de no haver-se produït cap.

Les paperetes es conservaran per la junta de govern fins que la proclamació del resultat electoral adquireixi fermesa. Les paperetes s'hauran de conservar en un sobre tancat i signat per tots els membres de la mesa i interventors.

5.- La mesa electoral lliurarà a la junta de govern la següent documentació:

1. Acta de constitució de la mesa.

2. Llesta d'electors i llesta de votants.

3. Llesta d'exclosos per no haver acreditat la seva personalitat.

4. Credencials dels interventors i membres de la mesa.

5. Acta de la sessió amb els resultats de la votació, reclamacions formulades i resolucions adoptades.

6.- Contra els actes i decisions de la mesa electoral podrà interposar-se recurs electoral davant el Consejo General en el termini de dos dies des de la data de votacions.

Article 50è.- Proclamació d'electes

La junta de govern, una vegada ferma el resultat electoral, proclamarà els candidats electes que seran aquells que hagin obtingut el major número vots que prendran possessió dels seus càrrecs en la data que aquesta assenyali, sempre que no excedeixi de quinze dies.

En cas d'empat entre diversos candidats a un mateix càrrec, es proclamarà al de més antiguitat en el col·legi i, si subsisteix l'empat, al de més edat.

En el cas que únicament es presentés un col·legiat per a cada càrrec, i reuneixin els requisits establerts a aquest efecte, seran proclamats simultàniament candidats i electes sense necessitat de continuar el procés electoral. Hauran de prendre possessió del seu càrrec en el termini de 15 dies.

Article 51è.- Dimissions i vacants de la junta de govern

Si per qualsevol causa quedessin vacants més de la meitat dels càrrecs de la junta de govern, el Consejo General designarà una junta provisional d'entre els col·legiats més antics en el termini de temps més breu possible. Aquesta junta haurà de convocar eleccions per a la provisió dels càrrecs vacants en el termini més breu possible i mai superior a tres mesos.

Les vacants que no aconsegueixin les xifres indicades podran ser cobertes per la junta de govern, mitjançant el nomenament de col·legiats que almenys portin dos anys d'antiguitat en la col·legiació, havent de donar compte a la primera junta general que se celebri, i aprovats per aquesta els nomenaments, aquests tindran la mateixa durada que hagués correspost als substituïts.

Article 52è.- Cessament dels membres de la junta de govern

1. Amb caràcter general el cessament dels membres de la junta de govern tindrà lloc en el moment que prenguin possessió els nous electes.

2. Igualment es perdrà la condició de membre de la junta de govern en els següents suposats:

a. Dimissió

b. Destitució

c. Incompatibilitat

d. Pèrdua de la condició de col·legiat

e. Integrés en la junta de govern d'un altre col·legi professional l'activitat del qual guardi relació amb la pròpia d'aquest col·legi.

3.- La dimissió haurà de ser presentada a la junta de govern exposant les raons d'aquesta.

4.- La destitució vindrà motivada per la imposició d'una sanció disciplinària molt greu prevista en aquests estatuts.

CAPÍTOL VIII. - PERSONAL DEL COL·LEGI

Article 53è.- Personal laboral del col·legi, gerent i assessors

a).- Per al correcte funcionament col·legial la junta de govern podrà acordar la contractació de personal administratiu, tècnic segons les necessitats.

b).- La junta de govern fixarà les condicions de treball d'aquest personal amb total respecte a les normes laborals aplicables.

c).- La junta de govern podrà contractar assessors, ja siguin autònoms o empreses, de caràcter econòmic, tècnic o jurídic que siguin precisos per a prestar serveis col·legials.

d).- La junta de govern podrà nomenar un gerent que s'encarregarà de la gestió i administració dels assumptes col·legials, així com, de quantes funcions li confereixi la junta de govern. El gerent, tret que no es presentés cap candidat, haurà d'estar col·legiat en la corporació.

CAPÍTOL IX. - DE LA MOCIÓ DE CENSURA

Article 54è.- Moció de censura

1. Podrà proposar-se la censura de qualsevol membre de la junta de govern, conjuntament la de diversos o tots, mitjançant proposta motivada subscrita per un nombre de col·legiats que representi, almenys, el deu per cent (10%) dels col·legiats, o el quinze per cent (15%) si es proposés la censura del degà o de la majoria o totalitat de la junta de govern. La proposta haurà d'incloure el nom del candidat o candidats al càrrec o càrrecs als quals es refereixi la censura i l'acceptació signada d'aquests candidats.

La proposta es presentarà i tramitarà conjuntament per a tots aquells la censura dels quals es proposi.

No podrà proposar-se la censura de cap membre de la Junta fins transcorreguts sis mesos de la seva presa de possessió.

2. Presentada la moció de censura i verificat el compliment dels seus requisits, es debatrà en junta general extraordinària, que haurà de celebrar-se dins dels trenta (30) dies hàbils següents a la presentació.

El debat començarà per la defensa de la moció, que correspondrà al candidat que a tal fi es designi en la proposta, que, de censurar-se al degà, haurà de ser en tot cas el candidat a degà. A continuació intervindrà el censurat, que de ser varis, serà el que designi la junta de govern, si bé, de ser censurat el degà, serà aquest el que intervingui.

3. Seguidament, s'obrirà un debat entre els assistents, en la forma ordinària prevista per a les juntes generals, conclòs el qual tornaran a intervenir el defensor de la moció i qui s'hagués oposat a aquesta.

Els vots s'emetran a favor o en contra de la moció, sense que puguin els que votin a favor excloure de la censura a cap d'aquells per als quals es proposi ni tampoc a cap dels candidats proposats.

4. Si la participació en la votació no aconseguís el vint per cent (20%) almenys dels col·legiats, o el vint-i-cinc per cent (25%) si es proposés la censura del degà o de la majoria de la Junta de Govern, la moció s'entendrà rebutjada sense necessitat de conducta a l'escrutini.

Si s'aconseguís la participació mínima indicada, serà precisa la majoria de dos terços dels vots vàlidament emesos, per a l'aprovació de la moció.

Si la moció no fos aprovada, no podrà presentar-se una altra per cap col·legiat dels quals l'hagin subscrit fins transcorregut un any del primer dia de votació ni tampoc contra els mateixos càrrecs fins a passats sis mesos comptats en la mateixa forma.

Aprovada la moció de censura, quedaran automàticament proclamats els candidats proposats, que prendran possessió immediatament dels seus càrrecs.

 

CAPÍTOL X. - DE LES DELEGACIONS

Article 55è.- Delegacions

Per a coadjuvar als fins del col·legi, i dependents dels seus òrgans de govern, es podran organitzar delegacions d'àmbit insular com a mínim. L'acord de constitució l'adoptarà la junta de govern. La dissolució d'una delegació haurà d'acordar-la la junta general.

Actualment existeixen les següents delegacions:

a. Menorca, amb seu a Maó, i domicili en carrer Lluna, 14 baixos.

b. Eivissa i Formentera, amb seu a Eivissa, i domicili en Via Romana núm. 17.

Article 56è.- Govern de les delegacions

El govern de la delegació l'assumirà una junta rectora formada per president, secretari, tresorer i un vocal per cada vint col·legiats o fraccions, fins a un límit màxim de cinc vocals. El president de la junta rectora de la respectiva delegació serà vocal nat de la junta de govern del col·legi.

Article 57è.- Règim d'actuació de les delegacions

Com a norma d'actuació de les delegacions, es fixen:

a. Representar al col·legi davant les autoritats insulars i locals en el seu àmbit territorial.

b. Transmetre a secretaria, per a la seva presentació a la junta de govern, les sol·licituds i documents per a les noves incorporacions al col·legi.

c. Donar compliment i trasllat de les ordres que rebi dels òrgans de govern del col·legi

d. Emetre els informes que els siguin sol·licitats.

e. Remetre a la junta de govern copia de les actes de les reunions.

f. Informar assíduament la junta de govern de la marxa de la delegació i de quant pugui interessar a la professió i al col·legi.

g. redactar una memòria anual, pressupost i estat de comptes per a la seva aprovació per la junta de govern i la seva inclusió, si escau, en la memòria i comptes generals del col·legi.

h. Coadjuvar a les finalitats i funcions del col·legi.

La delegació mantindrà constant relació amb els òrgans rectors del col·legi, donant compte de la seva actuació, que adaptarà a les instruccions que dels mateixos rebi.

Article 58è.- Règim econòmic de les delegacions

Per al règim econòmic de les delegacions, el col·legi destinarà una part dels ingressos, conforme als pressupostos que s'aprovin.

Article 59è.- Juntes en les delegacions

Les delegacions celebraran reunió plenària anual amb idèntica finalitat a la qual per al col·legi significa la junta general, i quantes vegades la seva junta rectora estimi convenient consultar als seus col·legiats sobre temes sotmesos a la junta plenària de la delegació.

En aquests casos s'aplicarà la normativa prevista respectivament en aquests estatuts per a la junta general i juntes de govern, sent les referències del degà i secretari a les de president i secretari de la junta rectora. En segona convocatòria, la junta rectora quedarà vàlidament constituïda si compareix almenys president, secretari i un vocal.

Igualment, la Junta Rectora de la delegació es reunirà almenys una vegada cada dos mesos per a tractar els temes propis d'aquesta.

Article 60è.- Renovació de càrrecs en les delegacions

El procés electoral per a la renovació de càrrecs de les juntes rectores, seguirà les mateixes normes i condicions que les establertes per a la renovació de càrrecs de la junta de govern, amb les especialitats previstes en els articles d'aquests estatuts.

 

CAPÍTOL XI. – DELS RECURSOS ECONÒMICS DEL COL·LEGI

Article 61è.- Patrimoni col·legial

El col·legi té plena capacitat jurídica en l'àmbit econòmic patrimonial.

El seu patrimoni estarà integrat per tots els béns i drets que legalment li pertanyin.

Article 62è.- Recursos econòmics

A) Ordinaris:

a. Drets d'incorporació al col·legi, que en cap cas podrà superar els costos associats a la tramitació.

b. Les quotes periòdiques a càrrec dels col·legiats, que fixi el col·legi.

c. Els drets per visats de treballs professionals.

d. Els ingressos procedents de les rendes del seu patrimoni

e. Els beneficis derivats de dictàmens, assessoraments, cursos, seminaris, venda de publicacions o impresos i altres activitats, així com, les subvencions o contraprestacions rebudes per les activitats o pels serveis del col·legi.

B) Extraordinaris:

a. Les quotes o vesses que puguin ser aprovades en una Junta general extraordinària convocada a aquest efecte, necessitant per a això de l'aprovació dels dos terços dels assistents.

b. Bens mobles o immobles i drets que per herència, donació o qualsevol altre títol lucratiu o onerós entrin a formar part del patrimoni del col·legi.

c. Qualsevol altre ingrés que es pugui obtenir lícitament.

CAPÍTOL XII.- RÈGIM JURÍDIC DE L'ACTIVITAT COL·LEGIAL

Article 63è.- Règim de l'activitat dels ens col·legials subjecta al dret

1. Les disposicions i actes dictats en l'exercici de funcions públiques atribuïdes per la llei o delegades per una administració pública i els referits a la corporació col·legial se sotmetran al que es disposa en els estatuts generals dels col·legis d'enginyers tècnics industrials i pèrits industrials i del seu Consejo General, en els estatuts i reglaments dels col·legis, i supletòriament a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i altres lleis i principis de dret públic que els resultin d'aplicació.

2. Les disposicions generals i els actes del col·legi en l'exercici de les potestats administratives es dictaran conforme al procediment establert en els estatuts i reglaments

3. Les disposicions col·legials de caràcter general hauran de publicar-se en la pàgina web i en el tauló oficial, on figuraran exposats almenys durant dos mesos.

4. Les resolucions sobre assumptes individuals hauran de dictar-se amb audiència de l'interessat i degudament motivades quan tinguin caràcter sancionador, limitatiu de drets o interessos legítims, o resolguin recursos.

5. Hauran de notificar-se els actes que afectin els drets i interessos dels col·legiats, deixant constància en l'expedient de la seva recepció. La notificació haurà de contenir el text íntegre de la resolució, l'òrgan que la va dictar i la data, així com la indicació de si l'acte és o no definitiu en la via corporativa, i dels recursos que procedeixin, termini per a interposar-los i òrgan davant el qual haguessin d'interposar-se, sense perjudici que els interessats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre que estimin procedent.

Article 64è.- Silenci administratiu

1 1. Les sol·licituds dels col·legiats hauran de resoldre's en el termini màxim de tres mesos.

2. Finalitzat el termini establert per a la resolució de cada procediment sense que s'hagi notificat a l'interessat sol·licitant, s'entendran produïts els efectes del silenci administratiu en el sentit favorable al sol·licitat, tret que afecti els interessos generals del col·legi i en aquest cas serà desestimatori.

3. En tot cas, s'exceptuen del silenci administratiu positiu les reclamacions sobre qualsevol incidència, sobre visats i registres de treballs, els procediments en què s'exerceixi la potestat sancionadora, els que siguin limitatius de drets o interessos legítims de qualsevol col·legiat i els que puguin suposar una situació de desigualtat sobre altres col·legiats.

4. Els actes produïts per silenci administratiu positiu que suposin el reconeixement o l'atribució de facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic mancant de requisits essencials per a la seva adquisició seran nuls de ple dret.

5. En totes les comunicacions que emeti el col·legi a qualsevol petició dels seus col·legiats haurà d'informar dels efectes que produirà una falta expressa de resolució en el termini establert

6. Els acords i actes col·legials seran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dictin o adoptin. S'exceptuen aquells en els quals es disposi expressament una altra cosa o quedi demorada la seva eficàcia per així exigir-ho el seu contingut o estigui supeditada a notificació.

Article 65è.- Nul·litat i anul·labilitat dels actes de les corporacions col·legials

Els actes de les corporacions col·legials seran nuls de ple dret o anul·lables en els casos establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Article 66è.- Acords dels òrgans col·legials

Els òrgans col·legiats de govern dels col·legis no podran adoptar acords sobre assumptes no inclosos en l'ordre del dia, tret que siguin presents tots els seus membres i acordin per majoria absoluta el caràcter urgent de l'assumpte a tractar.

Article 67è.- Recursos

1. Els actes i resolucions del col·legi, seran executius quan estiguin subjectes a dret administratiu, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com, en el seu cas, en la legislació autonòmica.

2. Els actes i resolucions del col·legi podran recórrer-se en alçada en el termini d'un mes davant el Consejo General, sempre que no es disposi una altra cosa en la normativa autonòmica en matèria de col·legis professionals.

3. Els actes i resolucions del Consejo General posen fi a la via administrativa, d'acord amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i seran directament recurribles davant la Jurisdicció contenciosa administrativa, si bé, amb caràcter potestatiu, podrà interposar-se recurs de reposició davant el mateix Consejo General en el termini d'un mes.

Article 68è.- Comunicacions entre els col·legis i el Consejo General

El col·legi haurà de comunicar al Consejo General per fax o un altre mitjà que asseguri la seva recepció en el termini màxim de 24 hores des que es van dictar, els actes de proclamació de candidats i de candidats electes i, en cas de procedir recurs d'alçada davant el Consejo General els recursos que contra aquests s'interposin. D'igual forma procedirà el Consejo General a comunicar al col·legi la resolució que procedeixi en aquests supòsits.

Els altres actes que hagin d'elevar-se al Consejo General per a la seva resolució hauran de remetre's en un termini no superior a deu dies, tret que es tracti de recursos interposats contra actes col·legials, i en aquest cas hauran de remetre's en un termini màxim de cinc dies juntament amb l'expedient administratiu.

Article 69è.- Règim de l'activitat no subjecta al Dret Administratiu

En l'exercici de les seves funcions privades (actuacions d'índole civil, mercantil, laboral, penal) el col·legi queda sotmes al dret privat. També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, contractació i relacions amb el seu personal que es regeixen per la legislació laboral.

CAPÍTOL XIII.- DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 70è.- Competència

Correspon al Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears dins de l'àmbit de la seva competència exercir la potestat disciplinària per a sancionar les infraccions en què incorrin els col·legiats i els càrrecs col·legials en l'exercici de la seva professió o en la seva activitat col·legial.

El col·legi portarà un registre de sancions i estarà obligat a conservar l'expedient almenys fins a l'extinció de la responsabilitat disciplinària.

 

Article 71è.- Infraccions

Les infraccions que poden ser objecte de sanció disciplinària es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions lleus:

a) L'incompliment per part d'un col·legiat de les normes estatutàries o dels acords adoptats per la corporació col·legial, tret que constitueixin infracció de superior entitat.

b) Les incorreccions d'escassa transcendència en la realització dels treballs professionals.

c) La desconsideració o ofensa lleu als membres dels òrgans de govern de l'organització col·legial en l'exercici de les seves funcions, així com cap als companys en l'acompliment de l'activitat professional, quan no constitueixin infracció greu o molt greu.

d) El mal ús dels béns mobles o immobles del col·legi.

e) El desistiment de funcions o la falta de diligència en el compliment de les seves obligacions com a membre dels òrgans de govern de les entitats que integren a l'organització col·legial, així com de les juntes rectores.

f) L'incompliment per part d'un membre d'un òrgan de govern o d'una junta rectora o de qualsevol de les entitats de l'organització col·legial, de les normes estatutàries o dels acords vàlidament adoptats per aquestes, tret que constitueixin infracció de major gravetat.

g) Les infraccions reiterades d'assistència injustificada o de diligència en les funcions pròpies en qualsevol dels òrgans de govern de la corporació col·legial o en les juntes rectores de les delegacions

2. Són infraccions greus:

a) L'incompliment dels acords de caràcter obligatori adoptats pels òrgans de govern del col·legi en matèria de la seva competència, o l'incompliment de les obligacions establertes en aquests estatuts.

b) L'incompliment injustificat de les obligacions econòmiques amb el col·legi i/o amb el Consejo General.

c) L'incompliment de l'article 14 dels presents estatuts

d) La desconsideració o ofensa greu als membres dels òrgans de govern de l'organització col·legial, en l'exercici de les seves funcions, així com cap als companys en l'acompliment de l'activitat professional, quan no constitueixin infracció molt greu.

e) La competència deslleial.

f) La realització de treballs professionals que per la seva índole, forma o fons resultin contraris a l'ordenament jurídic en perjudici de l'interès públic o dels consumidors i usuaris.

g) Les tipificades com a lleus en les lletres a), b), c) i d) quan siguin comeses pels titulars de càrrecs corporatius, en l'exercici de les seves funcions.

3. Són infraccions molt greus:

a) Els fets constitutius de delicte a conseqüència de l'exercici professional o en ocasió del mateix o que afectin l'exercici professional, quan així ho hagi determinat un jutge en sentència ferma.

b) L'encobriment de l'intrusisme professional, quan així ho hagi determinat un jutge en sentència ferma.

c) L'incompliment de l'article 19 d'aquests estatuts.

d) L'exercici de la professió en situació d'inhabilitació professional o estant culpable en causa d'incompatibilitat o prohibició.

e) L'ús del càrrec o funció pública en profit propi.

f) Les tipificades com a greus en les lletres a), b), c), d) i e) quan siguin comeses pels titulars de càrrecs corporatius, en l'exercici de les seves funcions.

Article 72è.- Sancions

1. Les sancions disciplinàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

a) Són sancions lleus: amonestació privada i la prevenció per ofici del degà.

b) Són sancions greus: la suspensió de la col·legiació o dels drets col·legials fins a sis mesos; la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs corporatius fins a un any.

c) Són sancions molt greus: la suspensió temporal de la col·legiació o dels drets col·legials fins a dos anys; la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs corporatius fins a cinc anys i l'expulsió del col·legi.

2. Les infraccions que guardin relació amb obligacions col·legials es consideren corporatives i se sancionaran, segons la seva gravetat, amb amonestació privada o prevenció per ofici del degà amb anotació en l'expedient personal, si són lleus; suspensió dels drets col·legials fins a sis mesos i inhabilitació per a càrrecs col·legials fins a un any, si són greus; i suspensió dels drets col·legials i inhabilitació per a càrrecs col·legials fins a cinc anys, si són molt greus.

3. Les infraccions que entrin dins de l'esfera de les obligacions professionals seran sancionables, amb amonestació privada, si són lleus; amb la suspensió de la col·legiació fins a sis mesos si són greus; i fins a dos anys o l'expulsió si són molt greus.

4. Les infraccions que guardin relació amb l'ostentació de càrrec corporatiu seran sancionades amb amonestació privada, si són lleus; amb la suspensió de la col·legiació i inhabilitació per a ocupar qualsevol lloc de responsabilitat en l'organització col·legial fins a 1 any, si són greus; i amb la suspensió de col·legiació i inhabilitació per a ocupar càrrec de responsabilitat en l'organització col·legial superior a sis mesos i inferior a 5 anys si són molt greus..

Article 73è.- Procediment disciplinari

1. No podrà imposar-se cap sanció sense haver instruït un procediment previ. En la seva tramitació es garantiran al col·legiat, en tot moment, els següents drets:

a) La presumpció de no responsabilitat disciplinària mentre no es demostri el contrari.

b) A ser notificat dels fets que se li imputen, de les infraccions que tals fets puguin constituir i de les sancions que, en el seu cas, se li poguessin imposar.

c) A ser notificat de la identitat de l'instructor, de l'autoritat competent per a imposar la sanció i de la norma que li atribueixi tal competència.

d) A conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessat, i obtenir còpies dels documents continguts en ells i així mateix còpia segellada dels quals presenti.

e) A utilitzar la llengua pròpia de la comunitat autònoma.

f) A formular al·legacions i presentar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'al·legacions contra la proposta de sanció.

g) A disposar de les suficients garanties de defensa en l'expedient.

h) Al fet que la tramitació del procediment sancionador tingui una durada no superior a sis mesos excepte causa justificada de la qual quedi deguda constància en l'expedient.

2. Les sancions lleus podran imposar-se en un procediment abreujat en el qual es verificarà l'exactitud dels fets, se sentirà el presumpte infractor, es comprovarà si els mateixos estan tipificats en algun dels supòsits de l'article 71.1 d'aquests estatuts i s'assenyalarà la sanció corresponent.

3.- El col·legi amb caràcter previ a la instrucció de l'expedient disciplinari podrà obrir un expedient d'informació prèvia per a esbrinar els fets i circumstàncies i determinar si escau o no l'obertura del procediment sancionador. En aquest cas, la junta de govern nomenarà un instructor entre els membres d'aquesta. Es donarà trasllat de la informació prèvia al col·legiat perquè realitzi al·legacions en el termini de 10 dies i presentar proves. Formulades les al·legacions l'instructor elevarà la seva proposta a la junta de govern qui decidirà l'arxiu o la transformació de les diligències en expedient disciplinari.

Article 74è.- Recursos contra les resolucions sancionadores

1.- Les resolucions dels col·legis que imposin sancions lleus seran susceptibles de recurs davant el propi òrgan sancionador, exceptuant el que està disposat en la legislació autonòmica corresponent quant a les resolucions dels col·legis; les que imposin sancions greus o molt greus seran recurribles davant el Consejo General en el termini d'un mes des de la seva notificació.

2.- Les resolucions del Consejo General que imposin sancions seran susceptibles de recurs potestatiu davant aquest òrgan col·legial.

3. Les resolucions sancionadores no seran executives fins que siguin fermes en la via col·legial.

No obstant això, si s'hagués imposat una sanció de suspensió per infracció molt greu, el col·legi podrà acordar l'adopció de les mesures provisionals pertinents per a garantir l'efectivitat d'aquesta. En aquest cas, el comunicarà immediatament al Consejo General, el qual, si s'interposa recurs contra aquesta sanció, haurà de resoldre-ho en el termini d'un mes des de l'efectivitat de la mesura provisional acordada pel col·legi sancionador.

4.- La resolució dels recursos contra les resolucions sancionadores interposats davant el Consejo General haurà de produir-se en el termini de tres mesos, tenint el silenci efectes des estimatoris. Contra les resolucions d'aquests recursos només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.

Article 75è.- Prescripció d'Infraccions i sancions

1. Les infraccions lleus prescriuran als sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus als tres anys, començant a comptar-se aquests terminis des del dia que la infracció s'hagués comès. La incoació degudament notificada al presumpte infractor del procediment disciplinari interromp la prescripció, reprenent-se la mateixa si aquest procediment estigués paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

2. Les sancions prescriuran, de no haver-se fet efectives pel col·legi, en els mateixos terminis que les infraccions segons la seva classe, excepte l'expulsió del col·legi que prescriurà als cinc anys. El termini començarà a comptar-se des del moment en què hagués adquirit fermesa en via col·legial la resolució sancionadora i s'interromprà la prescripció per la iniciació, amb coneixement de l'interessat, de la seva execució, reprenent-se si aquesta es paralitza més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.

Article 76è.- Anotació i cancel·lació de sancions

1. Totes les sancions disciplinàries s'anotaran en l'expedient personal del col·legiat, amb comunicació al Consejo General i d'aquest als col·legis en el cas que afectin l'exercici de la professió.

2. Els sancionats podran demanar la cancel·lació de la nota del seu expedient personal, en els següents terminis comptats des del compliment de la sanció:

a) Si anés per infracció lleu, als sis mesos.

b) Si anés per infracció greu, als dos anys.

c) Si anés per infracció molt greu, als quatre anys.

3. Executada la sanció d'expulsió, no es podrà sol·licitar la reincorporació a cap dels col·legis fins transcorreguts cinc anys.

4. La cancel·lació d'antecedents es realitzarà prèvia la instrucció d'un procediment en el qual el col·legiat gaudirà dels mateixos drets que en el procediment incoat per a la imposició de la sanció, sent susceptible la resolució que s'adopti de ser impugnada en la mateixa forma que la resolució sancionadora.

Article 77è.- Règim supletori

En el no previst en el present títol i en aquests estatuts regiran com a supletòries la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com la Llei 40/2015 de la mateixa data, el decret autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora i el Decret 32/2020, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o qualsevol altra norma que els modifiqui.

CAPÍTOL XIV. – ALTRES OBLIGACIONS COL·LEGIALS

Article 78è.- Finestreta única

1.- El col·legi disposarà d'una pàgina web perquè, a través de la finestreta única prevista en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el col·legi, a través d'un únic punt, per via electrònica i a distància. Concretament, el col·legi farà el necessari perquè, a través d'aquesta finestreta única, els professionals puguin de manera gratuïta:

1.1.- Obtenir tota la informació i formularis necessaris per a l'accés a l'activitat professional i el seu exercici.

1.2 Presentar tota la documentació i sol·licituds necessàries, incloent la de la col·legiació.

1.3.- Conèixer l'estat de tramitació dels procediments en els quals tingui consideració d'interessat i rebre la corresponent notificació dels actes de tràmit preceptius i la resolució dels mateixos pel col·legi, inclosa la notificació dels expedients disciplinaris quan no fos possible per altres mitjans.

1.4.- Convocar als col·legiats a les juntes generals ordinàries i extraordinàries i posar en el seu coneixement l'activitat pública i privada del col·legi professional.

2.- A través de la referida finestreta única, per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris, el col·legi oferirà la següent informació, que haurà de ser clara, inequívoca i gratuïta:

2.1- L'accés al registre de col·legiats, que estarà permanentment actualitzat i en el qual constaran, almenys, les següents dades: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials dels quals estiguin en possessió, domicilio professional i situació d'habilitació professional.

2.2.- L'accés al registre de societats professionals, que tindrà el contingut descrit en l'article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

2.3.- Les vies de reclamació i els recursos que podran interposar-se en cas de conflicte entre el consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi professional.

2.4.- Les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis professionals poden dirigir-se per a obtenir assistència.

2.5.- El contingut dels codis deontològics.

Article 79è.- Memòria anual

1. El col·legi està subjecte al principi de transparència en la seva gestió. Per a això, elaborarà una memòria anual que contingui almenys la informació següent:

a) Informe anual de gestió econòmica, incloent les despeses de personal prou desglossats i especificant, en el seu cas, les retribucions dels membres dels seus òrgans en raó del seu càrrec.

b) Import de les quotes aplicables desglossades per conceptes i per la mena de serveis prestats, així com les normes per al seu càlcul i aplicació.

c) Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i sancionadors en fase d'instrucció o que hagin aconseguit fermesa, amb indicació de la infracció a la qual es refereixen, de la seva tramitació i de la sanció imposada si escau, d'acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

d) Informació agregada i estadística relativa a queixes i reclamacions presentades pels consumidors o usuaris o les seves organitzacions representatives, així com sobre la seva tramitació i, si escau, dels motius d'estimació o desestimació de la queixa o reclamació, d'acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

e) Els canvis en el contingut dels seus codis deontològics, en cas de disposar d'ells.

f) Les normes sobre incompatibilitats i les situacions de conflicte d'interessos en què es trobin els membres de les juntes de govern.

g) Informació estadística sobre l'activitat de visat.

2. El col·legi facilitarà al Consejo General la informació necessària per a elaborar la memòria anual del citat Consejo General.

3. La memòria anual haurà de fer-se pública a través del punt d'accés electrònic únic en el primer semestre de cada any.

Article 80è.- Atenció als col·legiats i als consumidors/usuaris

1. El col·legi atendrà, en l'àmbit de la seva competència, les queixes o reclamacions presentades pels col·legiats.

2. Així mateix, disposaran d'un servei d'atenció als consumidors o usuaris, que necessàriament tramitarà i, si escau, resoldrà quantes queixes i reclamacions referides a l'activitat col·legial o professional dels col·legiats es presentin per qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals, així com per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la seva representació o en defensa dels seus interessos.

3. A través d'aquest servei d'atenció als consumidors o usuaris, es resoldrà sobre la queixa o reclamació segons sigui procedent: bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, bé remetent l'expedient als òrgans col·legials competents per a instruir els oportuns expedients informatius o disciplinaris, bé arxivant o bé adoptant qualsevol altra decisió de la seva competència, conforme a dret.

4. La regulació d'aquest servei haurà de preveure la presentació de queixes i reclamacions per via electrònica i a distància.

CAPÍTOL XV. - DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Articulo 81è.- Acord de dissolució

Sense perjudici dels supòsits de dissolució d'un col·legi per resolució d'autoritat judicial o administrativa competent, el col·legi podrà instar la seva dissolució quan així ho acordin les tres quartes parts (3/4) dels col·legiats a través de votació directa en junta general extraordinària convocada a aquest efecte, prèvia audiència del Consejo General.

La proposta de dissolució es traslladarà a la Conselleria del Govern Balear competent en matèria de col·legis professionals a l'efecte del que s'estableix en l'article 11 del Decret 32/2000, de 3 de març, de Balears.

Article 82è.- Comissió liquidadora

El col·legi, una vegada, aprovada la proposta de dissolució proveirà la constitució d'una comissió liquidadora formada per un nombre imparell de membres no inferior a 3 i no superior a 7 sent triats per sorteig entre els quals presentin per a ocupar aquesta funció.

Els membres de la junta de govern podran formar part de la comissió liquidadora. El càrrec de liquidador serà gratuït.

Article 83è.- Destí d'actius

En l'acord de proposta de dissolució adoptat per la junta general extraordinària, es contindrà per a la seva verificació i execució per la comissió liquidadora, el destí dels béns o drets patrimonials resultants una vegada liquidades totes les obligacions col·legials.

Article 84è.- Referèndum de l'acord de dissolució

La dissolució del col·legi professional s'ajustarà a les formes i resolucions establertes per la llei de col·legis professionals de Balears i pel reglament que regula els mateixos (Llei 10/1998 i Decret 32/2000).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Els procediments que es trobin en tramitació a l'entrada en vigor dels presents estatuts continuaran tramitant-se conforme al que es preveu en els anteriors estatuts fins a la seva terminació, tret que l'interessat opti per la seva tramitació pels presents estatuts.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Els recursos que s'interposin contra resolucions que derivin de procediments resolts conforme als anteriors estatuts es tramitaran conforme als presents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queden derogats els estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials de les Illes Balears aprovats per resolució d'11 d'abril de 2007 de la Consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 67 de 5 de maig de 2007).

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Els presents estatuts entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears).

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Totes les referències de gènere d'aquests estatuts, empleades en masculí, són referències genèriques i es refereixen tant a dones com homes (han d'interpretar-se: degà, com a degà i degana; col·legiat com a col·legiada i col·legiat; etc.).