Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 228052
Registre de Personal. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball MF-598 relativa al increment d’expansions del lloc de feina F50040003 oficial/a bomber/a

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 13/04/2022, es va aprovar el següent:

Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-598 relativa al increment d'expansions del lloc de feina F50040003 OFICIAL/A BOMBER/A, d'acord amb la petició de l'Àrea.

Segon.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

Tercer.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 20 d'abril de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 598 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

BOM

PROTECCIÓ CIVIL

ÒRGAN:

BOM130

COMANDAMENT OPERATIU / PREVENCIÓ

UNITAT:

BOM1300000

PREVENCIÓ

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F50040003

OFICIAL DE BOMBERS

1

G

26

185

C

AJP

A2

JEA

H8

AE

3122 - OFICIAL DEL S.C.I.S

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F50040003

OFICIAL/A DE BOMBERS

2

G

26

185

C

AJP

A2

JEA

H8

AE

3122 - OFICIAL DEL S.C.I.S

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H8

HORARI DE MATÍ  (DE DILLUNS A DIVENDRES)

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

185

  45.106,46 €