Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Anunci exposició dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de cessió a tercers de l’explotació d’autorització demanial per a l’ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació de les terrasses a la zona marítim terrestre del terme municipal de Pollença per a les temporades 2022-2023

    Número de registre 3132 - Pàgina 15333

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 155,25 kWp i 140 kWn, sense excedents, sobre la coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de Porreres, promogut per Vibrados Ballester, SA (AU-00386/2022)

    Número de registre 2988 - Pàgina 15334

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023

    Número de registre 3040 - Pàgines 15335-15336

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de l'expedient 2021/01531E relativa al projecte constructiu obertura camí d'enllaç entre Ses Ferritges i S'Herbei, al terme municipal de Petra, a zona de policia

    Número de registre 3136 - Pàgina 15337

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2022 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

    Número de registre 3104 - Pàgines 15338-15339

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

    Número de registre 3099 - Pàgines 15340-15342

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

   • Anunci d'acte de fitació de l'expedient de partió en el tram d'uns quatre mil nou-cents vuitanta-tres (4.983) metres de longitud, en Cala Tirant, entre els vèrtexs 769h-778f de la partió aprovada per O.M. de 20 de febrer de 2009, en el terme municipal des Mercadal, Illa de Menorca (Illes Balears) REF: DES01/06/07/0006-DES09/03

    Número de registre 3119 - Pàgina 15343

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Exposició pública del projecte d'obres “Aparcament superficial entre mitgeres”

    Número de registre 3125 - Pàgina 15344

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Suplement de crèdit i crèdit extraordinari ext. 7/2022

    Número de registre 3085 - Pàgina 15345

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles de la modificació ordenança fiscal escoleta municipal. Expedient 296

    Número de registre 3071 - Pàgina 15346

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Esporles de la modificació de les bases d’execució del pressupost municipal de 2022 – base 13 expedient 299/2022

    Número de registre 3072 - Pàgina 15347

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació pel Ple de l'expedient 300/2022 de modificació de les bases d’execució del pressupost municipal de 2022 – base 35

    Número de registre 3073 - Pàgina 15348

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Exposició al públic del Padró de subministrament domiciliari d'aigüa potable del primer trimestre de 2022

    Número de registre 3081 - Pàgina 15349

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial modificació puntual del Reglament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 3103 - Pàgina 15350

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial pressupost 2022

    Número de registre 3082 - Pàgina 15351

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació provisional Pla Joventut

    Número de registre 3084 - Pàgina 15352

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial preus vida familiar i laboral

    Número de registre 3086 - Pàgina 15353

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial preus Es Revolt

    Número de registre 3089 - Pàgina 15354

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple de l’Ajuntament de Selva pel qual s'aprova provisionalment l'Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment dels Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

    Número de registre 3078 - Pàgina 15355

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial modificació Reglament per a la regulació de fires i mercats de Sineu

    Número de registre 3102 - Pàgina 15356

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació del Padró Fiscal del 1er trimestre de 2022 de la taxa pel subministrament d'aigua i servei de clavegueram

    Número de registre 3092 - Pàgina 15357