Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 220683
Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi IBDNS: 620911

Fets

1. La Constitució espanyola, en l'apartat 2 de l'article 9, ordena als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives, i també el de remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud, i de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. De forma més específica, l'article 48 consagra el deure, per als poders públics, de promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural. A més, l'article 49 disposa que els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat física, sensorial i psíquica a les quals prestaran latenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per al gaudi dels drets que el Títol I atorga a tota la ciutadania.

2. De la seva banda, l'apartat 3 de l'article 16 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears relatiu a drets socials, disposa que l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears s'haurà de centrar primordialment en els àmbits següents: la defensa integral de la família; els drets de les parelles estables; la protecció específica i la tutela social de el menor; la no discriminació i els drets de les persones dependents i de les seves famílies a la igualtat d'oportunitats, la seva participació i protecció, a la integració ia l'accessibilitat universal en qualsevol àmbit de la vida pública, social, educativa i econòmica; la protecció i atenció integral de les persones majors per a la promoció de la seva autonomia personal i de l'envelliment actiu que els permeti una vida digna i independent i el seu benestar social i individual; l'articulació de polítiques que garanteixin la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural; l'assistència social a les persones que pateixin marginació, pobresa o exclusió social; la igualtat de drets d'homes i dones en tots els àmbits, en particular en matèria d'ocupació i treball; la protecció social contra la violència, especialment la violència de gènere; els drets i l'atenció social dels immigrants amb residència permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Així mateix, l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, les següents: coordinació de les activitats de lleure (apartat 12); Disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut (apartat 13); i acció i el benestar social, les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques d'atenció a les persones dependents (apartat 15).

4. L'article 44 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, disposa que les persones menors d'edat tenen dret al joc, a l'esport i al lleure com a elements essencials del seu desenvolupament en condicions d'igualtat, tal com assenyala l'article 34 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

5. Al seu torn, l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, estableix que són principis rectors de les polítiques de joventut, entre d'altres, la igualtat d'oportunitats, en el sentit que tots els joves i les joves tenen dret a accedir en igualtat d'oportunitats als programes i a les accions que els afectin, i l'administració pot elaborar programes d'acció positiva dirigits a determinats sectors de la població juvenil; així com l'equitat, entesa com la creació de condicions perquè tots els joves i les joves de les Illes Balears tinguin oportunitats de rebre els serveis amb qualitat, per eliminar els efectes de la desigualtat social, territorial i econòmica.

6. En data de 27 de gener de 2022, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies va emetre un informe en el qual va considerar necessari per al compliment dels mandats dels punts anteriors publicar una convocatòria d'ajuts per donar suport a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023. Els objectius d'aquesta línia són, d'una banda, contribuir a que infants i joves amb diversitat funcional o cognitiva puguin gaudir d'un lleure de qualitat en igualtat d'oportunitats a totes les illes; i, de l'altra, facilitar a les persones organitzadores d'aquestes activitats el compliment d'allò previst a l'apartat 9 de l'article 48 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

 

7. En data de 31 de gener de 2022, la consellera d'Afers Socials i Esports va ordenar l'inici del procediment per convocar ajuts per donar suport a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023.

8. La línia de subvencions està recollida en Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021) , en el marc de l'Objectiu IV, sobre Cohesió social, apartat 2, Cohesió social.

Fonaments de dret

1. El Text Refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, determina el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen.

2. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, preveu que la Conselleria d'Afers Socials i Esports pot atorgar ajuts, d'una banda, per a la promoció de l'establiment i el manteniment de projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de col·lectius especialment vulnerables (apartat 1 a de l'article 2); i de l'altra, per a l'impuls de mesures destinades a fer efectiva la igualtat d'oportunitats entre les persones joves, especialment les pertanyents a col·lectius vulnerables o amb necessitats de protecció especial (apartat 1 b de l'article 2).

3. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, estableix el marc normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques juvenils i ordenar els serveis i les activitats que tenguin per destinatari el jovent, amb l'objectiu d'obtenir un desenvolupament efectiu i la protecció dels seus drets.

4. L'àmbit territorial que han de tenir aquests ajuts necessàriament ha de ser l'arxipèlag de les Illes Balears, a fi que la població de totes les illes pugui beneficiar-se'n. Tot i que actualment les funcions en matèria de joventut i lleure estan transferides als quatre consells insulars, el Govern de les Illes Balears es reserva qualsevol potestat genèrica o específica que tengui caire o abast suprainsular, de conformitat amb allò previst a l'article 16, apartat 7; i l'article 17, apartat 15, de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure (BOIB núm. 184, de 23 de desembre de 2006); així com a l'apartat C, punts 1.5 a) i 1.11, de l'annex del Decret 26/2018, de 3 d'agost, de traspàs al Consell de Mallorca de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En concret, i d'acord amb aquesta mateixa normativa, el Govern es reserva les competències de joventut i lleure pel que fa a les entitats, instal·lacions, serveis, escoles, programes, que tenguin seu a més d'una illa o que tenguin abast autonòmic.

5. Les competències en matèria de joventut i lleure del Govern de les Illes Balears les exerceix actualment la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, d'acord amb l'establert al Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. La Llei 3/2003, de 26 de març, estableix el règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, estableix, a l'article 11, les mesures de foment de la igualtat que han d'introduir les convocatòries de subvencions.

9. la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

10. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a per a l'any 2022.

Atès tot l'exposat, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023, la qual s'adjunta com a annex.

2. Aprovar una despesa màxima per a aquesta convocatòria de 30.000,00 euros per al conjunt dels anys 2022 i 2023, sens perjudici d'allò establert al punt 4.3 de la convocatòria.

3. Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar-la a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (13 d'abril de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Convocatòria d'ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023

1. Objecte, finalitat i normativa aplicable.

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les persones i entitats que organitzin activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil a les Illes Balears els estius de 2022 i 2023 per contractar el personal monitor especialitzat per atendre participants de 3 a 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència.

1.2. La finalitat d'aquesta convocatòria és, d'una banda, contribuir a que infants i joves amb diversitat funcional o cognitiva puguin gaudir d'un lleure de qualitat en igualtat d'oportunitats a totes les illes i, de l'altra, facilitar a les persones organitzadores d'aquestes activitats el compliment d'allò previst a l'apartat 9 de l'article 48 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

1.3. Aquests ajuts es regeixen per l'establert en aquesta convocatòria, per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021); i pel Text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. Persones beneficiàries i requisits

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques, les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense, i els ens integrants de l'Administració Local (consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents) que organitzin activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil, d'acord amb les definicions de l'apartat 4 de l'article 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, que contractin personal monitor per atendre participants de 3 a 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència.

2.2. També poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, que hauran de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, com també l'import de la subvenció que hi ha d'aplicar cada un d'ells, que també tenen la consideració de persones o entitats beneficiàries. En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'ha d'entendre dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció establerts en l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions.

2.3. Per accedir a aquests ajuts les persones beneficiàries han de complir els requisits addicionals següents:

a) Ser persones residents o ser entitats radicades a les Illes Balears.

b) No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser persona beneficiària d'ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

c) En el cas de les entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, estar inscrites en el Cens a què referència l'article 93 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

d) Els altres que s'estableixen en aquesta convocatòria.

3. Activitat subvencionable

3.1. És subvencionable la contractació de personal monitor amb alguna de les titulacions previstes a l'apartat 9 de l'article 48 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, per garantir la participació de persones de 3 a 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència.

3.2. Només se subvencionaran les contractacions en què la persona organitzadora figuri com a ocupadora davant la Seguretat Social, tret que es tracti d'ens integrants de l'Administració local que hagin subcontractat l'organització de l'activitat, cas en què s'acceptarà que l'entitat adjudicatària en sigui l'ocupadora. En cap cas se subvencionarà la contractació d'un servei extern per comptar amb aquest personal.

3.3. Les activitats organitzades per les persones beneficiàries han de complir tots els requisits següents:

S'han de dur a terme entre el dia següent a l'acabament del curs escolar el mes de juny, d'acord amb el calendari escolar oficial aprovat per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i el 31 d'agost de cada any, a qualsevol illa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Han de ser activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de tipus puntual i estar compreses entre alguna de les definicions de l'apartat 4 de l'article 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Han d'estar declarades davant els consells insulars respectius i complir tots els requisits dels articles 37 a 54 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, així com la resta de normativa o les resolucions que els siguin aplicables.

No han de ser activitats excloses de l'àmbit d'aplicació del Decret 23/2018, de conformitat amb l'article 38 i amb la resta de la normativa aplicable.

3.4. No és subvencionable la contractació de personal per a qualsevol activitat que no compleixi els requisits anteriors i, especialment, per a activitats familiars, extraescolars, pràctiques esportives habituals o activitats de tecnificació esportiva, activitats no dirigides, cursets, tallers i les altres previstes a l'article 38 del Decret 23/2018, de 6 de juliol. Tampoc se subvencionarà la contractació de personal per aquelles activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil destinades a persones amb discapacitat ni les organitzades per entitats o col·lectius que treballen en l'atenció a la discapacitat.

4. Crèdit assignat a la convocatòria.

4.1. Es destina a aquesta convocatòria la quantitat global de 30.000,00€, amb càrrec a les partides següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Exercici 2022

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46001 00 (ajuntaments)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46101 00 (consells insulars)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46401 00 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46901 00 (altres ens territorials)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 47000 00 (empreses)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre).

Exercici 2023

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46001 00 (ajuntaments)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46101 00 (consells insulars)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46401 00 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46901 00 (altres ens territorials)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 47000 00 (empreses)

2.500,00€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre).

4.2. Aquesta distribució inicial per a cadascuna de les partides és totalment orientativa i, a l'efecte de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s'exhaureix el crèdit d'una pot passar a una altra. La redistribució pressupostària dels imports prevists entre les diferents partides només exigeix un informe de la cap del Servei de Joventut.

4.3. En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la convocatòria, s'ha de fer mitjançant resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, sense que això impliqui obrir un nou termini de presentació de sol·licituds.

4.4. En el cas que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria amb anterioritat a la data de presentació de sol·licituds, s'ha de suspendre la concessió dels ajuts mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, sens perjudici de l'establert al punt 4.3.

5. Import dels ajuts i criteris.

5.1. Es concedirà un ajut de 1.275,00 € per cada persona contractada i per cada mes natural o part proporcional. En cas que la despesa realitzada sigui inferior a la de la subvenció, aquesta s'ha de minorar proporcionalment.

5.2. Si la contractació és inferior al mes natural, s'ha d'atorgar una subvenció de 42,50€ per persona contractada i dia, amb un màxim de 1.275,00€ per persona i mes natural. En cas que la despesa realitzada sigui inferior a la de la subvenció, aquesta s'ha de minorar proporcionalment.

6. Presentació de sol·licituds.

6.1. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds, d'acord amb els models disponibles a la seu electrònica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en els períodes següents:

a) Per a l'exercici 2022:

Des del 15 de setembre fins al 7 d'octubre de 2022.

b) Per a l'exercici 2023:

Des del 15 de setembre fins al 7 d'octubre de 2023.

Totes les sol·licitud presentades abans o després d'aquestes dates seran inadmeses per extemporànies, mitjançant la resolució corresponent.

6.2. Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, entre elles les persones jurídiques i les agrupacions de persones físiques, únicament podran presentar les sol·licituds en la forma esmentada mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC). En cas que algun d'aquests subjectes presenti la sol·licitud de manera presencial, l'Administració el requerirà perquè la realitzi de manera electrònica, de conformitat amb allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015. En aquests casos, es considerarà com a data de presentació la de l'esmena, i no la de la sol·licitud presencial.

6.3. Les persones físiques podran presentar individualment les sol·licituds de manera presencial a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registres de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

6.4. Es tendran com a no presentades les sol·licituds rebudes per correu electrònic, per sistemes de notificació com ara Notifica o NOTIB o per qualsevol altra via no prevista en els apartats anteriors.

6.5. S'ha de presentar una única sol·licitud amb tot el personal contractat en les activitats que es preveu realitzar. Si es presenta més d'una sol·licitud només es tendrà en compte la presentada en primer lloc, d'acord amb l'ordre d'entrada al registre de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

7. Documentació.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la documentació que s'especifica en els apartats següents.

1. Formulari de la sol·licitud, degudament emplenat i signat. Els formularis i la resta de models de la convocatòria que s'han de presentar són exclusivament els disponibles a la seu electrònica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. La sol·licitud ha d'incloure una declaració responsable sobre els aspectes següents:

No incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

De compliment de les obligacions previstes en l'article 11 del Text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; i en aquesta convocatòria.

De no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i que l'entitat compleix amb els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones.

Que el personal que realitza el projecte i que participa en les seves activitats, inclòs el personal voluntari o en pràctiques, no està inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals, d'acord amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat.

D'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb la hisenda de l'Estat i de la Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social.

De no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

De no rebre finançament procedent de el règim de concertació o de contractació pública.

Declaració de complir els requisits establerts a la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud implica que s'autoritza a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant, de residència i de la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que la persona interessada s'oposi a aquesta autorització, amb la sol·licitud haurà d'aportar la documentació corresponent.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de què es produeixi la nova situació.

2. La documentació identificativa sobre la persona beneficiària, la seva situació i les dades bancàries:

NIF de la persona sol·licitant.

En el cas de persones jurídiques, document que acrediti que la persona física en nom de la qual es presenta la sol·licitud és la representant legal de l'entitat, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

En el cas de les entitats integrants de l'Administració local i els seus ens instrumentals dependents, s'ha d'aportar un certificat del secretari que acrediti la representació de la persona sol·licitant.

En el cas de persones jurídiques, documents que acreditin que l'entitat està vàlidament constituïda, d'acord amb la normativa vigent, i que està inscrita en el registre corresponent; o que la persona beneficiària es troba d'alta en el Règim especial de treballadors i treballadors autònoms de la Seguretat Social, o indicació de l'expedient on es troba aquesta documentació.

Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

No cal presentar els documents d'aquest apartat si la persona interessada ja els va aportar amb una sol·licitud a la Línia C de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020 per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOIB núm. 139, d'11 d'agost de 2020); o a la convocatòria d'ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 75% o amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant l'estiu de

2021 (BOIB núm. 65, de 20 de maig de 2021). En aquests casos, és imprescindible que s'indiqui el número d'expedient que se li va assignar.

3. Documentació relativa a la contractació i al compliment de la finalitat:

a) Un compte justificatiu, d'acord amb el model disponible a la seu electrònica, amb el contingut següent:

Memòria d'actuació justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels aspectes següents: relació de les activitats realitzades i número d'expedient assignat a l'activitat declarada per part del consell insular respectiu, nombre de participants d'entre 3 i 18 anys amb una grau III reconegut de gran discapacitat i personal monitor addicional que s'ha hagut de contractar.

Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del document probatori de la realització de la despesa, d'acord amb l'establert a l'apartat b) següent.

Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

b) En relació amb el personal contractat:

Contracte laboral del monitor o monitora, amb indicació de la jornada laboral i el registre en el servei d'ocupació corresponent, en relació amb cada activitat realitzada i acabada.

Acreditació que la persona contractada compleix els requisits de titulació prevists a l'article 48.9 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.

Nòmines corresponents al període subvencionat.

Justificants bancaris, referents al període subvencionat, dels salaris abonats per l'entitat a la persona treballadora objecte de la subvenció.

Documents de cotització a la Seguretat Social RLC i RNT (antics TC1 i TC2) del període subvencionat, així com els corresponents justificants de pagament.

c) Document acreditatiu de la inscripció en l'activitat de la persona participant amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 75% o amb un grau III reconegut de gran dependència, i documentació que acrediti el grau reconegut.

d) En el cas de subcontractació d'activitats per part de les entitats de l'administració local, memòria explicativa dels motius pel qual s'ha de recórrer a la subcontractació i del contracte mitjançant es formalitza per escrit aquesta subcontractació.

4. D'acord amb l'apartat 9 de l'article 10 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi estat realitzada l'esmena completa.

8. Procediment, instrucció i resolució.

8.1. El procediment de concessió d'ajudes s'efectuarà per un procediment que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut del que disposa l'apartat 8, lletra a) de l'article 6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

8.2. Les sol·licituds de subvenció es resoldran de manera individual, per ordre d'entrada a cada illa, a mesura que es presentin en el Registre de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, encara que no s'hagi acabat el termini de presentació, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria. Per a la concessió s'ha de tenir en compte, per a cada illa, l'ordre d'entrada de dia i hora dels expedients complets. A aquests efectes, es tendrà en compte el registre d'entrada a la Conselleria d'Afers Socials i Esports (Codi DIR A04026929).

8.3. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, a qui correspon fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades de cada sol·licitud.

8.4. La directora general d'Infància, Joventut i Famílies ha d'emetre la proposta de resolució de concessió o de denegació de l'ajudes, la qual ha de contenir la identificació de la persona sol·licitant proposada com a beneficiària de l'ajuda o el motiu de la denegació.

8.5. La proposta de resolució de concessió o denegació de l'ajuda s'ha de notificar a la persona interessada, a fi que pugui formular-hi al·legacions en el termini de deu dies hàbils comptadors des de la seva recepció.

Com a avís, i sense efectes de notificació, la Direcció General ha d'informar per mitjà de correu electrònic que s'ha posat a la seva disposició la notificació de la proposta de resolució de concessió o denegació.

Si, transcorregut aquest termini, la persona interessada no ha presentat al·legacions a la proposta de resolució de concessió o denegació, s'ha de considerar que hi està conforme i que, en el cas de ser proposada beneficiària, que accepta la subvenció proposada, a efectes d'allò previst a l'article 12.8 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, i s'ha de continuar amb el procediment.

8.6. En cas de renúncia, s'ha de comunicar mitjançant el model normalitzat disponible a la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.

8.7. L'òrgan competent per resoldre la concessió o denegació de subvencions en el marc d'aquesta convocatòria és la consellera d'Afers Socials i Esports.

8.8. La resolució de concessió de les subvencions ha de ser motivada i ha de contenir les dades següents: la identificació de la persona o entitat beneficiària, la descripció de l'activitat que s'ha de subvencionar, inclòs el període d'execució, el pressupost total de l'activitat subvencionada, l'import de la subvenció concedida, la inclusió o l'exclusió, si pertoca, de l'IVA suportat, les obligacions de la persona o entitat beneficiària, les garanties que ofereix la persona o entitat beneficiària o l'exempció d'aquestes garanties, la forma de pagament i la forma de justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

8.9. La resolució de concessió o de denegació s'ha de notificar a la persona interessada.

8.10. El termini per dictar i notificar la resolució de concessió o denegació és de dos mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

 

​​​​​​​8.11. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s'haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Es podrà reprendre la concessió de les subvencions si s'incrementa el crèdit corresponent, sense que això impliqui un nou termini de presentació de sol·licituds.

9. Obligacions de les persones beneficiàries.

Són obligacions de les persones i entitats beneficiàries, a més de les que s'especifiquen en aquesta convocatòria, les que s'estableixen amb caràcter general a l'article 11 del Text refós de la Llei de Subvencions i a l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

10. Concurrència i compatibilitat de subvencions.

10.1. Les subvencions que regula aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes que la persona beneficiària pugui obtenir de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o d'altres entitats públiques o privades.

No obstant això, l'entitat o la persona sol·licitant, ha de comunicar a la Direcció d'Infància, Joventut i Famílies la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat, en un termini de tres dies hàbils comptadors des de la data de la sol·licitud o de l'obtenció de la subvenció concurrent.

10.2. L'import de la subvenció obtinguda no pot ser en cap cas d'una quantia que de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes superi el cost de l'activitat subvencionada.

10.3. En els casos en què es produeixi un excés de finançament sobre el cost de l'activitat com a conseqüència de l'atorgament d'altres subvencions per part d'entitats públiques, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 34 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; o bé minorar directament l'ajut concedit, si aquest no s'ha abonat.

10. 4. Aquests ajuts són incompatibles amb el finançament procedent del règim de concertació o de contractació pública, d'acord amb el previst a l'article 3, apartat 3, in fine, de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021.

11. Subcontractació.

11.1. Es permet la subcontractació de tota l'activitat subvencionable, només per a les entitats integrants de l'Administració local, sempre i quan es compleixin els requisits del punt 3.2 i això impliqui un valor afegit al contingut de l'activitat, d'acord amb els límits i les condicions que disposa l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions.

11.2. La subcontractació està sotmesa al compliment d'allò previst a l'article 25 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

12. Justificació i pagament.

12.1. Amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta a l'apartat 7, s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Una vegada resolta la concessió de la subvenció de forma favorable es procedirà a tramitar el seu pagament mitjançant transferència bancària.

12.2. Sens perjudici de l'anterior, l'òrgan gestor podrà realitzar totes les tasques de comprovació necessàries per garantir l'ús dels fons per a la finalitat concedida.

13. Revocació i reintegrament

13.1. La revocació i el reintegrament del ajuts, si s'escau, s'han de regir per allò previst en els articles 43, 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

13.2. En cas d'incompliment, s'han d'aplicar els criteris de gradació següents pel que fa a la revocació i al reintegrament:

Possibles incompliments

Percentatge a revocar i a reintegrar

Obtenció de la subvenció falsejant o ocultant condicions

100% de l'import de la subvenció

Incompliment total dels fins o activitats per als quals es va presentar la sol·licitud

100% de l'import de la subvenció

Incompliment parcial dels fins o activitats per als quals es va presentar la sol·licitud

Minoració de la subvenció de manera proporcional als objectius no complerts

Incompliment de l'obligació de justificació

100% de l'import de la subvenció

Justificació insuficient

Minoració de la subvenció de manera proporcional a la part no justificada adequadament

Incompliment parcial d'altres condicions imposades com a beneficiari

Minoració de la subvenció de manera proporcional a les condicions no complertes.

13.3. En el cas que la persona beneficiària vulgui dur a terme la devolució voluntària de part o de la totalitat de la subvenció percebuda, ho ha de comunicar per escrit a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies perquè li faci arribar la documentació necessària per fer efectiu el reintegrament dels romanents no aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos.

14. Règim d'infraccions i sancions

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, quan hi intervingui dol, culpa o simple negligència, les accions o omissions de les persones beneficiàries previstes en els articles 51, 52 i 53 del Decret legislatiu 2/2005, essent d'aplicació el títol V d'aquesta norma.