Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 225371
Bases de la convocatòria per a la concessió d'ajuts municipals per a la rehabilitació i restauració de façanes per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Junta de Govern Local amb data 08/04/2022, adoptà el següent acord:

PRIMER. Aprovar les «Bases de la convocatòria per a la concessió d'ajudes municipals per a la rehabilitació i restauració de façanes per a l'any 2022» de l'Ajuntament des Castell.

SEGON. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions a càrrec de la partida  40 1522 78000.

TERCER.- Fer constar que el termini de presentació de sol·licituds serà a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB i fins el 30 de novembre de 2022.

QUART.- A l'efecte de donar publicitat a les subvencions i de conformitat amb l'article 6 del Real Decret 130/2019, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions, aquestes bases es publicaran en la BDNS amb caràcter previ de la seva publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB) les Illes Balears, a més del tauler d'anuncis de la Corporació i la web municipal.

 

ANNEX 1 BASES REGULADORES CAMPANYA “ES CASTELL ACLARIT”

Bases de la convocatòria per a la concessió d'ajuts municipals per a la rehabilitació i restauració de façanes per a l'any 2022.

Article 1.

Objecte de la convocatòria.

És objecte d'aquesta convocatòria la concessió d'ajuts econòmics per a  fomentar la promoció d'obres i actuacions de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis del municipi des Castell, així com l'eficiència energètica dels mateixos.

En aquest sentit, podrà ser objecte de subvenció qualsevol de les actuacions descrites en les presents bases que s'hagin executat o es tingui previsió d'executar-se dintre del termini comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del present any 2022.

Article 2.

Persones beneficiàries.

Tindran la consideració de persones beneficiàries els propietaris de l'immoble, ja siguin persones físiques com jurídiques.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones que es trobin en la situació prevista a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 3.

Crèdits disponibles.

Consta de crèdit en el pressupost municipal de 2022, a càrrec de la partida 40 1522 78000.

Article 4.

Condicions generals.

Podran ser objecte dels ajuts municipals les obres i actuacions referides a l'article 1 sempre que reuneixin els requisits establerts en les presents bases i sempre que, amb caràcter previ, s'hagi comprovat que les persones sol·licitants no tenen cap deute amb l'Ajuntament des Castell o acreditin estar-ne exemptes.

Pel que fa a les Comunitats de Propietaris, s'haurà d'aportar una relació detallada amb nom, cognoms i adreces, de tots els propietaris de l'edifici.

 Article 5.

Tipus d'ajuts municipals.

Els ajuts objecte de la present convocatòria tindran la consideració de subvencions de l'Ajuntament des Castell a les persones beneficiàries en les condicions regulades per aquestes bases.

Les obres que podran acollir-se a aquests tipus d'ajuts, que en cap cas no seran acumulables, podran ser:

LÍNIA 1

IMMOBLES INCLOSOS EN EL PLÀNOL ADJUNT DEL CASC URBÀ

a) Restauració de les parts de la façana en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament d'esquerdes, etc.).

b) Ocultament del cablejat amb prefabricats de formigó o pedra natural que s'integri a l'enfront i l'entorn.

c) Decapat i/o pintat de tota la façana.

d) Restauració d'elements escultòrics i ornamentals de façana que es puguin considerar d'interès.

e) Reconstrucció o restitució d'elements deteriorats o desapareguts.

f) Canvi de fusteria exterior.

LÍNIA 2

IMMOBLES DE MÉS DE 20 ANYS D'ANTIGUITAT A TOT EL MUNICIPI

a) Millores en aïllament tèrmic de l'immoble amb l'exterior (façanes, sostres, terrats, tancaments amb finestres i portes).

b) Aprofitament tèrmic de l'energia solar.

c) Canvi en la categoria del certificat d'eficiència energètica que suposi una millora.

L'import de la subvenció serà:

Els ajuts a atorgar seran com a màxim del 40% del pressupost d'execució material de les obres amb un màxim de 850 euros per habitatge i persona beneficiaria.

Qualsevol de les subvencions regulades en aquestes bases es concediran tot seguint-se i respectant-se l'ordre del registre d'entrada de la petició, fins a l'esgotament de la partida, sempre i quan les peticions reuneixin cadascú dels requisits  exigits i establerts en aquestes bases.

Article 6.

Obligacions de les persones beneficiàries.

 Les persones beneficiàries de les ajudes econòmiques municipals s'obligaran a complir les condicions següents:

a) Dur a terme l'obra/actuació objecte de la subvenció d'acord amb les condicions establertes en aquestes bases.

b) Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant les dades i els documents que els siguin sol·licitats.

c) Obtenir la pertinent llicència municipal d'obres, comunicació prèvia (en el cas d'obres d'escassa entitat constructiva en sòl urbà que es desenvolupen a l'exterior de les edificacions existents) o declaració responsable. Si l'ajuda es concedeix exclusivament pel pintat de la façana, sempre que sigui pel mateix color o similar tonalitat, no serà necessari sol·licitar la comunicació prèvia a l'ajuntament.

d) Començar i acabar les obres/actuacions en els terminis prevists en l'autorització administrativa procedent, llevat que en l'acord de concessió de l'ajuda s'hi especifiqui una altra cosa. L'incompliment injustificat d'aquests terminis comportarà la pèrdua de la subvenció.

e) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de les obres/actuacions i el compliment dels requisits i les condicions que es determinen en la concessió de la subvenció, així com la notificació de qualsevol modificació que es produeixi, si és el cas.

 

Article 7.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud.

La sol·licitud de la present subvenció no eximeix de l'obtenció de la llicència d'obres corresponent o de la presentació en el seu cas, de la deguda comunicació prèvia. Ambdues, sol·licitud de subvenció i llicència o comunicació prèvia, es podran presentar juntes o per separat. Les sol·licituds d'ajudes econòmiques es formularan personalment davant el Registre General de l'Ajuntament en horari de 09:00 a 13:30 hores o a través de la seu electrònica  Carpeta Ciutadana (amb DNI electrònic o certificat digital) en els supòsits previstos a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb independència o en paral·lel a la sol·licitud de la llicència d'obres corresponent, i inclouran com a mínim la documentació següent:

a) Instància de sol·licitud d'ajuda per a rehabilitació i restauració de façanes degudament signada, amb expressió de les dades de la finca i de la persona o persones sol·licitants.

b) Per a comunitats de propietaris: acreditació de l'existència d'acord de la junta de propietaris amb la sol·licitud de l'ajuda i l'aprovació de les obres i/o actuacions a realitzar.

c) Pressupost detallat per capítols o rams amb amidaments de cadascuna de les partides i dels preus unitaris.

 

Article 8.

Import de la subvenció.

L'import de la subvenció, a l'efecte de càlcul, està constituït pel pressupost d'execució material corresponent a les partides que afecten la pintura, rehabilitació o restauració de la façana, o en el seu cas, al presentat per a les actuacions objecte de subvenció en referència als immobles de més de 20 anys.

No formen part del pressupost de la subvenció els impostos i taxes derivats de l'obtenció de la llicència municipal d'obres i els honoraris facultatius, les despeses generals i el benefici industrial, i si s'escau, els costs de les diagnosis i estudis tècnics previs a l'elaboració del projecte.

Article 9.

Termini de presentació de sol·licituds de subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació de les bases al BOIB fins al 30 de novembre de 2022, i això sense perjudici dels efectes derivats de la previsió disposada al paràgraf segon de l'article 1.

Article 10.

Termini per resoldre l'atorgament de la subvenció.

El termini de resolució serà de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda. El venciment del termini màxim sense que l'ajuntament hagi notificat la resolució s'entén desestimada la sol·licitud de concessió de subvenció.

Article 11.

Concessió de la subvenció i termini d'atorgament.

L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de subvencions serà la regidoria d'urbanisme, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que cregui necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals es formuli la proposta de resolució. L'òrgan competent per a la resolució i concessió de les ajudes serà la Junta de Govern Local.

Article 12.

Sol·licitud de pagament de les ajudes i justificació de la subvenció.

Les obres objecte de la subvenció han d'estar finalitzades amb un màxim de 6 mesos després de concedida l'ajuda.

En el termini màxim de dos mesos des de la finalització de les obres o actuacions objecte de possible subvenció, es presentarà una instància sol·licitant el pagament de l'ajuda prèviament concedida, per la qual cosa es farà constar:

a) Instància de sol·licitud de pagament i justificació de la subvenció reconeguda degudament signada, amb expressió de les dades de l'obra, de la persona sol·licitant i amb la documentació obligatòria que s'assenyala en aquesta.

b) Declaració expressa que els treballs han finalitzat d'acord amb la proposta tècnica presentada en el seu moment (amb els materials, colors i acabats, amb l'adequació dels serveis aeris, i amb la supressió o correcció d'elements afegits disconformes amb les ordenances), d'acord amb la llicència d'obres municipal (número i data) o comunicació prèvia i d'acord amb les bases que regulen la present subvenció, o declaració responsable.

c) Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures pagades als industrials en correspondència amb el pressupost presentat.

d) Fotografies de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació.

e) Declaració de veracitat de dades bancàries de creditors.

g) El departament d'Urbanisme comprovarà que el sol·licitant està al corrent de pagament dels tributs municipals així com de la inexistència de deutes en concepte de multes, sancions o altres càrregues municipals. En cas d'existència de deutes, l'Ajuntament podrà procedir d'ofici a saldar prèviament els deutes pendents de cobrament amb les persones beneficiàries de la subvenció, mitjançant compensació de les esmentades subvencions, o de part d'aquestes, amb les quantitats que es deuen.

 No existeix la possibilitat d'efectuar pagaments anticipats o abonaments en compte.

Article 13.

Compatibilitat i concurrència amb altres subvencions.

Les ajudes obtingudes en aplicació d'aquesta convocatòria, ja siguin en la modalitat d'ajuda econòmica directe com en la de bonificacions, són compatibles amb les obtingudes pel mateix concepte en aplicació d'altres programes de foment de la rehabilitació de l'Administració pública o de les ordenances fiscals de l'Ajuntament des Castell. La persona o persones sol·licitants informaran en tot moment de les sol·licituds efectuades a altres organismes per aquest mateix concepte.

Article 14.

Revocació i devolució de les subvencions.

D'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s'ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de la concessió, la persona beneficiària d'aquesta incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

Article 15.

Criteris de graduació dels incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, no notificades amb anterioritat, podrà donar lloc a la modificació de la proposta de la resolució.

Es considera complert l'objectiu de la subvenció quan s'hagi completat la totalitat de les obres objecte d'aquesta.

En el cas que no s'hagin completat la totalitat de les obres/actuacions previstes, la subvenció concedida es reduirà proporcionalment en relació a les obres executades, de tal forma que la totalitat de les obres previstes executades serà equivalent al 100% de l'import concedit, reduint-se proporcionalment segons la part del pressupost previst inicialment que no s'hagi executat.

En el cas que el pressupost executat fos inferior al 50% del total, es considerarà que no s'ha complert l'objectiu de la subvenció i per tant, perdrà el dret de cobrament de la mateixa d'acord amb l'article anterior.

La subvenció en cap cas es pagarà abans de la justificació de l'execució de l'obra.

Article 16.

Règim jurídic aplicable.

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que preveuen aquestes bases reguladores; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 17.

Eficàcia.

Aquestes bases tindran efectes a partir de l'endemà d'aprovar-se i publicar-se en el BOIB i la seu electrònica de l'Ajuntament des Castell.

Article 18.

Publicitat.

D'acord amb allò que s'estableix en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les administracions hauran de remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) informació sobre les convocatòries i resolucions de concessions de subvencions, amb el contingut que es regula en la Resolució de la Intervenció General de l'Estat de 9 de desembre de 2015 (BOE núm. 299 de 15 de desembre).

D'acord amb l'article 20.4 de la Llei 38/2003, en les entitats locals el responsable de la remissió de dita informació serà l'interventor.

La BDNS publicarà l'extracte d'aquesta convocatòria al BOIB.

 

Article 19.

Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el Títol IV del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

  

Es Castell, en la data de la signatura electrònica (13 d'abril de 2022)

La batllessa i regidora d'Urbanisme

Juana Escandell Salom

Documents adjunts