Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual s’encarrega al servei territorial de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) de la Recaptació de Zona de Mallorca que executi determinats serveis i se’n fixin les compensacions corresponents, i s’atorga l’autorització per exercir la competència en matèria d’autorització i de disposició de la despesa derivada de l’expedient CNV 28 22194/2023

    Número d'edicte 12422 - Pàgines 62132-62137

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023

    Número d'edicte 12424 - Pàgina 62138

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals

    Número d'edicte 12425 - Pàgines 62139-62143

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es declaren determinades places de molt difícil cobertura a l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 12419 - Pàgines 62144-62145

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per 2023 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 12420 - Pàgines 62146-62150

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es declaren com a inversió d'interès autonòmic diverses intervencions previstes en l'àmbit de l’atenció primària de l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 12421 - Pàgines 62151-62152

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es declaren com a inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes per a la construcció de la unitat bàsica de salut de Puig d'en Valls, en el municipi de Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 12426 - Pàgina 62153

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 4 de desembre de 2023, pel qual s’estableix un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 12428 - Pàgines 62154-62156

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 4 de desembre de 2023, pel qual modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022, pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat

    Número d'edicte 12430 - Pàgines 62157-62159

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es ratifica el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible extraordinari per al període 2023 aprovat per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, així com es modifiquen projectes corresponents al Pla Anual 2023 i al Pla Anual 2018

    Número d'edicte 12432 - Pàgines 62160-62201

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 782/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 12309 - Pàgina 62202

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 12315 - Pàgines 62203-62206

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 12317 - Pàgines 62207-62213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’accepta el desistiment d’una sol·licitud de subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 12318 - Pàgines 62214-62215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 12352 - Pàgines 62216-62217

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es fixen les directrius i s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Període 2024-2028 i s’estableix el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Curs 2023-2024

    Número d'edicte 12293 - Pàgines 62218-62231

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació Universitats, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 12301 - Pàgines 62232-62237

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023

    Número d'edicte 12304 - Pàgines 62238-62241

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 12306 - Pàgines 62242-62247

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats dicti una resolució de concessió i denegació dels ajuts econòmics per al curs 2022-2023 per contribuir al sosteniment de les escoles de música i/o dansa públiques reconegudes per la Conselleria d’Educació i Universitats els titulars de les quals siguin administracions públiques territorials, corporacions locals o patronats municipals i dels conservatoris municipals de les Illes Balears

    Número d'edicte 12292 - Pàgines 62248-62251

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat per la qual es designen els centres i aules de les Illes Balears que formaran part de la Xarxa Nacional de Centres de Capacitació Digital en el marc del component 19 Pla Nacional de Competències Digitals, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número d'edicte 12305 - Pàgines 62252-62255

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de dia 14 de desembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 13 de juny de 2023, pel qual s’adhereix a l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 31 de gener de 2023 sobre el permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o de terrorisme

    Número d'edicte 12331 - Pàgina 62256

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de dia 14 de desembre de 2023, pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 8 de maig de 2023, pel qual s’aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l’àmbit del personal de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número d'edicte 12332 - Pàgines 62257-62271

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de dia 14 de desembre de 2023, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023 corresponent al personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número d'edicte 12333 - Pàgines 62272-62273

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’AETIB per la qual es dona compliment a l’Acord del Consell de Direcció pel qual s’aprova l’oferta pública per a l’any 2023 corresponent al personal laboral de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

    Número d'edicte 12260 - Pàgines 62274-62275

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd2 de data 18 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2023

    Número d'edicte 12287 - Pàgines 62276-62278

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd2 de data 18 de desembre de 2023, a l'empara de les Resolucions de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” i “Pagament compensatori en zones de muntanya” per a l'any 2023

    Número d'edicte 12288 - Pàgines 62279-62281

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 13 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d’extinció, per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 12289 - Pàgines 62282-62284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOGRÀFIC DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell d’Administració de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears de 18 de desembre de 2023 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2023 corresponent al personal laboral de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears

    Número d'edicte 12323 - Pàgines 62285-62287

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen subvencions per donar suport a les activitats d’estudis locals que se celebrin a les Illes Balears durant l’any 2023

    Número d'edicte 12347 - Pàgines 62288-62289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen les ajudes per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 12348 - Pàgines 62290-62294

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Acord adoptat pel Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2023 corresponent al personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número d'edicte 12262 - Pàgines 62295-62296

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2023000035, de data 20 de desembre de 2023, de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de resolució definitiva de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 12277 - Pàgines 62297-62344

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució d’aprovació de la concessió de la convocatòria de subvencions per a la promoció del petit comerç i el producte de Mallorca 2023

    Número d'edicte 12276 - Pàgines 62345-62357

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública de personal funcionari de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’any 2023, derivada de la taxa de reposició d’efectius ordinària i de la taxa específica de l’article 20 de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2023

    Número d'edicte 12316 - Pàgines 62358-62362

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de dia 13 de desembre de 2023 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 3/2023 d’integració i equiparació de la Relació de Llocs de Feina de personal laboral de la Residència Oms/Sant Miquel, centre de dia Oms, centres de dia Ca’n Clar i Son Bru, i Residència Miquel Mir amb els llocs de personal laboral i empleat públic del Consell de Mallorca i de l’IMAS, i modificació puntual de la Relació de Llocs de Feina de funcionaris de l’IMAS

    Número d'edicte 12353 - Pàgines 62363-62377

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de dia 13 de desembre de 2023 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 5/2023 de modificació automàtica de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 12354 - Pàgines 62378-62440

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 13 de desembre de 2023 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 4/2023 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’IMAS

    Número d'edicte 12355 - Pàgines 62441-62447

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

   • Resolució del vicepresident del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de concessió de subvencions per a persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, comunitats de regants i explotacions agràries referent al crèdit ampliat dins la convocatòria de subvencions per a l’any 2023, per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i forestals, que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la serra de tramuntana (SV 1/2023)

    Número d'edicte 12344 - Pàgines 62448-62472

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de novembre de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria dels d’ajuts de minimis per a la creació en arts visuals i projectes audiovisuals per a l’any 2023 (exp. 1546-2023-000011)

    Número d'edicte 12295 - Pàgines 62473-62488

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 de desembre de 2023, relatiu a l’aprovació de l’Oferta Pública 2023 (exp. 0605-2023-000158)

    Número d'edicte 12297 - Pàgines 62489-62490

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter extraordinari de 4 de desembre de 2023, relatiu a la concessió d’ajuts BGreenMenorca per al foment d’actuacions sostenibles dirigides a establiments turístics pel 2023 (exp.: 0920-2023-000001)

    Número d'edicte 12322 - Pàgines 62491-62499

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Aprovació definitiva de la plantilla orgànica i l’annex de personal de l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U

    Número d'edicte 12345 - Pàgines 62500-62502

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2023

    Número d'edicte 12341 - Pàgines 62503-62504

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Modificació de les delegacions de competències de Batlia

    Número d'edicte 12326 - Pàgines 62505-62506

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • No aplicació d’algunes disposicions del Decret Llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge al municipi de Ferreries

    Número d'edicte 12271 - Pàgina 62507

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Ampliació de terminis per a la presentació de candidatures al Premi Ciutat de Palma "Guillem Sagrera" d'Arquitectura

    Número d'edicte 12368 - Pàgina 62508

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Acord d’aprovació de taxa addicional de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal prevista a l’article 217 del Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny

    Número d'edicte 12270 - Pàgina 62509

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació expressa i formal de l’acord de carrera professional del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

    Número d'edicte 12275 - Pàgines 62510-62518

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Aprovació de la concessió de la convocatòria pública de subvencions d’ajudes municipals a l’escolarització d’infants pel curs 2023-2024

    Número d'edicte 12330 - Pàgines 62519-62533

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Aprovació de la concessió de la convocatòria pública de subvencions municipals per a l’alumnat del PMEI pel serveri d’estiu 2023 a centres d’educació infantil (CEI) de Palma

    Número d'edicte 12327 - Pàgines 62534-62535

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Oferta d'ocupació pública Ajuntament de sa Pobla 2023

    Número d'edicte 12349 - Pàgines 62536-62537

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Acord Junta Govern Local modificació preus públics Escoleta Municipal

    Número d'edicte 12350 - Pàgina 62538

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències senyora Batlessa

    Número d'edicte 12151 - Pàgina 62539

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Revocació temporal de competències de la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 12324 - Pàgina 62540

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la convocatòria de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la concessió d'ajudes per al lloguer d'l'any 2023

    Número d'edicte 12300 - Pàgines 62541-62550

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Addenda per la qual es modifica el Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l’Ajuntament de Selva per a la provisió de diferents serveis dins l’àmbit de serveis socials mitjançant encàrrec de gestió

    Número d'edicte 12253 - Pàgines 62551-62553

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Addenda per la qual es modifica el Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l’Ajuntament d’Alaró per a la provisió de diferents serveis dins l’àmbit de serveis socials mitjançant encàrrec de gestió

    Número d'edicte 12254 - Pàgines 62554-62556