Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 802778
Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 4 de desembre de 2023, pel qual s’estableix un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La disposició final segona del Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari, ha modificat l'article 30 lletra d) i l'article 50.1 lletra f) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que regulen el requisit de coneixements de català per a la selecció i provisió de places del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.

Pel que fa a la funció pública sanitària, aquesta modificació ha suposat l'eliminació del requisit de coneixements de català per a l'accés i ocupació de places com a personal estatutari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens instrumentals que hi estan adscrits.

D'altra banda, és necessari establir una regulació comuna i homogènia que afecti a la valoració dels coneixements de català i que resulti d'aplicació no només en els procediments selectius, sinó també en els procediments de provisió i mobilitat de tot el personal estatutari del Servei de Salut. Així mateix, disposar d'un barem únic facilitarà i agilitarà la valoració en els procediments en què resulti d'aplicació.

Per això, de conformitat amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut i de conformitat amb el que estableix la Resolució de la consellera de Salut de 8 d'agost de 2023 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, la Mesa Sectorial de Sanitat va adoptar un acord el dia 1r de desembre de 2023, pel qual s'estableix un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 38 de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que, perquè els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut, en la sessió de 22 de desembre de 2023, adoptà entre d'altres l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 4 de desembre de 2023, pel qual s'estableix un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Segon. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest Acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i determinar que entri en vigor l'endemà de la seva publicació.

 

Palma, 22 de desembre de 2023

La secretària del Consell de Govern Antònia Maria Estarellas Torrens

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 4 de desembre de 2023 pel qual s'estableix un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Parts

Per l'Administració, el director general de Funció Pública, designat per la consellera de Presidència i Administracions Públiques, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears —o les persones en qui deleguin—, de conformitat amb el punt 2 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per la part sindical, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. La disposició final segona del Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari ha modificat l'article 30 lletra d) i l'article 50.1 lletra f) de la Llei i 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Comunitat Autònoma de les Illes Balears que regulen el requisit de coneixements de català per a la selecció i provisió de places del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.

Pel que fa a la funció pública sanitària, aquesta modificació ha suposat l'eliminació del requisit de coneixements de català per a l'accés i ocupació de places com a personal estatutari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens instrumentals adscrits a aquest.

2. D'altra banda, és necessari establir una regulació comuna i homogènia que afecti la valoració dels coneixements de català i que resulti d'aplicació no només als procediments selectius, sinó també als procediments de provisió i mobilitat de tot el personal estatutari del Servei de Salut. Així mateix, disposar d'un barem únic facilitarà i agilitarà la valoració en els procediments en què resulti d'aplicació.

Així doncs, de conformitat amb el que s'ha exposat, és necessari adoptar un acord a l'efecte d'establir un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut i de conformitat amb el que estableix la Resolució de la consellera de Salut de 8 d'agost de 2023 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest acord és establir un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, que és el que figura en l'annex d'aquest acord.

Segon. Valoració dels coneixements de català en els procediments de selecció, provisió i mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

1. Les puntuacions contingudes en l'annex són aplicables a tots els procediments de provisió i selecció de personal estatutari, així com als procediments de mobilitat en els quals hagin d'aplicar-se criteris subjectes a valoració de mèrits. També són aplicables a les convocatòries de carrera professional que contenguin barems de mèrits que no es limitin a la valoració de serveis prestats.

2. En les convocatòries dels procediments de provisió de llocs de feina (llocs de comandament intermedi) adscrits a més de dos grups o subgrups de titulació als quals puguin accedir persones aspirants a qui els resulti exigible un diferent nivell de coneixements de català, s'exigirà a totes les persones candidates el nivell més alt d'entre els establerts legalment.

En cap cas, en un mateix procediment, no es poden exigir requisits diferents de coneixements de català als aspirants a ocupar un mateix lloc de feina en funció del seu grup o subgrup de procedència.

3. En els casos en què els barems de puntuació total siguin superiors o inferiors a 100 punts s'aplicarà la corresponent ponderació de la valoració dels coneixements de català perquè s'adeqüi al barem.

 

Tercer. Efectes

Les puntuacions atorgades als coneixements de català contingudes en aquest acord seran aplicable als procediments de selecció, provisió i mobilitat, així com a les actualitzacions de les borses de personal temporal —o talls— convocats amb posterioritat a la seva publicació.

Com a prova de conformitat, signam aquest document.

Palma, 4 de desembre de 2023

Per l'Administració

Per les organitzacions sindicals

 

ANNEX Barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català aplicable a tots els procediments selectius, de provisió i mobilitat de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

 

Puntuació del nivell de català en la categoria

Categoria

A2

B1

B2

C1

C2

LA

(acumulable)

Personal sanitari del subgrup A1

0,5

1

2

3

4

1

Personal sanitari dels subgrups A2 i C1

0,5

1

2

3

4

1

Personal sanitari del subgrup C2

0,5

1

2

3

4

1

Personal de gestió i servei dels subgrups A1, A2 i C1

No puntua

No puntua

Requisit

3

4

1

Personal de gestió i serveis dels subgrups C2 i AP

No puntua

Requisit

2

3

4

1