Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 798908
Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es fixen les directrius i s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Període 2024-2028 i s’estableix el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), estableix, en el títol VII del capítol II, el marc regulador de la inspecció educativa i, en l'article 154, atribueix a les administracions educatives la regulació de l'estructura i el funcionament dels òrgans que s'estableixin per al desenvolupament de les funcions i tasques de la inspecció en els seus àmbits territorials.

2. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en l'article 36 atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència del desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, atesa la transversalitat de la inspecció educativa en tot el sistema educatiu, estableix com a finalitats d'aquesta, a l'article 3, assegurar l'aplicació i el compliment de l'ordenament jurídic que regula el sistema educatiu, alhora que es vetla especialment pel respecte als principis que emanen de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia i per la preservació del patrimoni cultural i lingüístic de les Illes Balears; garantir l'exercici dels drets i l'observança dels deures de tothom que participa en els processos d'ensenyament i aprenentatge; i contribuir a la millora del sistema educatiu atenent a criteris de qualitat, equitat i inclusió.

La mateixa Llei 1/2022 estableix, a l'article 149.3, que correspon al Govern de les Illes Balears regular l'estructura, les atribucions i el funcionament del Departament d'Inspecció Educativa, sota la dependència orgànica i funcional del conseller competent en matèria d'educació.

4. El Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears, estableix en l'article 8 que el conseller d'Educació i Formació Professional ha de fixar mitjançant resolució les directrius d'actuació, els plans pluriennals i els programes per a cada curs escolar del Departament d'Inspecció Educativa.

5. En el mateix article s'estableix que els plans pluriennals s'han d'adequar a les directrius d'actuació i han d'establir objectius per a cadascuna.

En els programes anuals d'actuació s'han de concretar cada curs escolar les actuacions del Departament d'Inspecció Educativa per assolir els objectius del pla pluriennal corresponent.

6. El Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, explicita que la inspecció educativa s'exerceix sota la dependència directa del conseller d'Educació i Universitats.

7. Per poder dur a terme les previsions establertes normativament, es requereix el coneixement de la realitat i una planificació adient que permeti prioritzar actuacions, unificar esforços i rendibilitzar recursos. Aquesta planificació ha d'incloure una avaluació contínua per consolidar els processos positius i un disseny de formació permanent dels inspectors que tendeixi a millorar-ne l'eficàcia.

8. A més dels processos i les tasques propis de la inspecció educativa, cal posar esment en aspectes innovadors en matèria organitzativa, metodològica i de continguts, a l'efecte d'adequar les respostes professionals als nous reptes plantejats.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020).

2. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d'1 de març de 2007).

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

4. El Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 18 de maig de 2023).

5. El Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 102 EXT, de 20 de juliol de 2023).

Per tot això, a proposta del cap del Departament d'Inspecció Educativa i de conformitat amb el que estableix l'article 8 del Decret 28/2023, dict la següent

Resolució

1. Fixar les directrius d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2024-2028, que figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució, les quals s'han de concretar en el pla, que figura com a annex 2, i en el programa, que figura com a annex 3.

2. Aprovar el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2024-2028, el qual s'especifica en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Curs 2023-2024, que s'inclou en l'annex 3.

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2 i 3 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2023)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany

 

ANNEX 1 Directrius d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2024-2028

Les directrius a les quals s'ha d'adequar el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa i els programes d'actuació anuals corresponents, en el marc de les competències i de les atribucions establertes per la legalitat vigent, són les següents:

1. Contribuir a l'èxit educatiu, promoure la millora del rendiment escolar i la prevenció de l'abandonament del sistema educatiu.

2. Contribuir a la millora i al desenvolupament de l'educació infantil de 0-3 anys.

3. Promoure l'avaluació i l'autoavaluació dels centres educatius, plans i programes per reforçar-ne l'autonomia.

4. Promoure l'aplicació d'estratègies que fomentin l'equitat, la inclusió i qualitat educativa.

5. Impulsar els ensenyaments professionals per adaptar-los al model de desenvolupament econòmic de les Illes Balears.

6. Contribuir a potenciar l'ús i l'aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana i a fomentar la competència en llengües estrangeres, incidint en el desenvolupament i l'aplicació del Pla lector del centre.

7. Garantir el desenvolupament i la qualitat dels ensenyaments artístics professionals i superiors.

Aquestes directrius es concreten en el Pla d'Actuació que es desenvolupa com a annex 2 d'aquesta Resolució, el qual determina els objectius, les estratègies i les pautes d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa (DIE).

 

ANNEX 2 Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2024-2028

L'elaboració del Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa, que té com a finalitat establir objectius, estratègies i línies d'acció internes i la planificació de la formació dels inspectors, té com a referència les directrius establertes pel conseller d'Educació i Universitats en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

1. Objectius del DIE per al període 2024-2028

Els objectius de cada una de les directrius per a aquest període són els següents:

Directriu 1. Contribuir a l'èxit educatiu, promoure la millora del rendiment escolar i la prevenció de l'abandonament del sistema educatiu.

1. Assessorar, orientar i informar els centres, el personal docent i la comunitat educativa en aspectes normatius, pedagògics, organitzatius i de gestió.

2. Potenciar que els centres incloguin, en els seus documents de gestió, objectius, actuacions i indicadors que siguin de qualitat per a la millora dels resultats acadèmics i que siguin coherents amb les prioritats del sistema educatiu.

3. Assessorar els centres en els processos d'actualització del Projecte Educatiu i aplicació de les normes d'organització, funcionament i convivència, així com dels diferents protocols.

4. Impulsar, assessorar i supervisar la coordinació entre els diferents cicles i etapes educatives.

5. Supervisar l'aplicació dels protocols d'absentisme, les mesures preventives i les actuacions dels professionals implicats per afavorir la permanència de l'alumnat en el sistema educatiu.

Directriu 2. Contribuir a la millora i desenvolupament de l'educació infantil de 0-3 anys.

1. Cooperar amb l'Administració per a la consolidació de centres públics i de xarxa complementària per als centres de 1r cicle d'educació infantil.

2. Supervisar i assessorar sobre el compliment de la normativa vigent per part dels centres i del personal docent d'aquest cicle educatiu.

3. Assessorar i orientar els centres sobre aspectes pedagògics.

4. Assessorar els centres en els processos d'actualització del Projecte Educatiu.

5. Impulsar, assessorar i supervisar la coordinació amb els centres de segon cicle d'educació infantil.

Directriu 3. Promoure l'avaluació i l'autoavaluació dels centres educatius, plans i programes per reforçar-ne l'autonomia.

1. Fomentar l'anàlisi dels resultats acadèmics per incidir en propostes de millora contínua.

2. Promoure l'autonomia dels centres.

3. Supervisar els plans de seguiment, recuperació i reforç elaborats pel centre i els oferts per la Conselleria d'Educació i Universitats.

4. Supervisar el funcionament dels projectes i els programes d'innovació i millora.

5. Potenciar l'avaluació interna i externa dels centres per impulsar la presa de decisions per a la millora.

6. Supervisar i participar en l'avaluació del sistema educatiu, dels centres i del professorat.

Directriu 4. Promoure l'aplicació d'estratègies que fomentin l'equitat, la inclusió i qualitat educativa.

1. Potenciar el treball en xarxa en processos d'escolarització per afavorir l'equitat, la cohesió social i l'escolarització equilibrada.

2. Assessorar els centres per a l'optimització dels recursos.

3. Supervisar les actuacions dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge (EOSA), equips especialitzats, EOEP i EAP.

4. Assessorar, supervisar i promoure el treball en xarxa i la col·laboració amb diferents serveis, organismes i entitats per afavorir el benestar emocional i la salut mental de l'alumnat i del professorat.

Directriu 5. Impulsar els ensenyaments professionals per adaptar-los al model de desenvolupament econòmic de les Illes Balears.

1. Supervisar i assessorar en relació a la implementació del nou marc normatiu de desenvolupament de la Formació Professional.

2. Contribuir al desenvolupament de la Formació Professional a les Illes Balears, per potenciar els nivells de qualitat i contribuir a la reducció de l'abandonament d'aquests estudis.

Directriu 6. Contribuir a potenciar l'ús i l'aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana i a fomentar la competència en llengües estrangeres, incidint en el desenvolupament i aplicació del Pla lector del centre.

1. Assessorar els centres i la comunitat educativa en matèria de projectes lingüístics de centre (PLC).

2. Supervisar que les llengües oficials, com a elements de cohesió social, siguin un element essencial per a l'acolliment i la integració de l'alumnat de procedència estrangera.

3. Fomentar les bones pràctiques docents i d'hàbits lingüístics als centres, per afavorir actituds positives entre tots els membres de la comunitat educativa.

4. Promoure estratègies i programes per a la millora i aprofundiment de les llengües estrangeres.

5. Assessorar en l'elaboració del Pla lector del centre.

Directriu 7. Garantir el desenvolupament i la qualitat dels ensenyaments artístics professionals i superiors.

1. Supervisar i assessorar en el procés d'avaluació dels alumnes i en la seva anàlisi de resultats per a la millora.

2. Contribuir a la implementació i supervisar els processos d'avaluació interna dels centres per garantir-ne la qualitat.

2. Funcionament i estratègies organitzatives

2.1. Tipologia i principis de les actuacions del DIE per al període 2024-2028

Per assolir els objectius assenyalats, el DIE ha de dur a terme les actuacions planificades i les que, amb caràcter incidental, puguin esdevenir-se. Aquestes actuacions poden realitzar-se de manera individual, atès que cada centre docent, servei o programa educatiu té assignat un inspector de referència, o en equip (ja sigui entre membres d'una mateixa demarcació o d'acord amb criteris determinats per la direcció del Departament). Poden tenir caràcter general (derivat de les funcions de supervisió, control, assessorament i avaluació relacionades amb els centres educatius, concretades en les actuacions habituals) o concret (intervencions relacionades amb els objectius establerts en aquest Pla, concretats en actuacions prioritàries).

Per dur a terme amb eficàcia les actuacions planificades, cal establir una sèrie de mecanismes organitzatius i funcionals que permetin l'exercici de la funció inspectora i n'augmentin l'operativitat. En aquest sentit, cal desenvolupar i concretar aquí alguns aspectes del marc organitzatiu i funcional establert al Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears.

A efectes operatius es preveuen diferents tipus d'actuacions:

a) Actuacions prioritàries. Deriven directament de les directrius establertes per la Conselleria d'Educació i Universitats. La planificació d'aquestes actuacions s'ha de fer, sota la direcció del cap del DIE, a través dels diferents òrgans i mecanismes de coordinació que fixa el Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears.

b) Actuacions específiques. Són actuacions concretes que es desenvolupen en centres, amb alumnes o en situacions concretes. Complementen les actuacions prioritàries. A excepció de les actuacions derivades de les directrius del Pla, són actuacions habituals que es fan amb regularitat en compliment de les funcions i les atribucions que són pròpies de la Inspecció relacionades amb la supervisió, control, assessorament i avaluació.

Les actuacions prioritàries i les específiques s'organitzen en els àmbits d'alumnat, de professorat i de centres.

c) Actuacions incidentals. La funció inspectora implica la intervenció en molts casos que no es poden preveure, atès el seu caràcter incidental. Així, algunes actuacions deriven de situacions poc predictibles, motivades per circumstàncies incidentals o originades per mandats dels òrgans superiors de l'Administració educativa. Les actuacions incidentals no han estat planificades prèviament, però constitueixen un bloc rellevant de les actuacions del DIE.

d) Actuacions realitzades en col·laboració amb altres òrgans de la Conselleria. Convé remarcar que un conjunt significatiu d'actuacions deriven de la cooperació necessària del DIE amb altres unitats administratives. Suposen la implicació, en l'exercici de les funcions i atribucions de la Inspecció Educativa, en els diferents processos administratius, de programació i de funcionament del sistema educatiu que són competència de l'Administració educativa.

Per dur endavant les actuacions amb eficàcia, han d'aplicar-se uns principis que serveixin de fonament a l'acció inspectora. Entre d'altres, cal considerar-ne els següents:

i. Coordinació. Els inspectors, mitjançant els òrgans de coordinació del Departament, han d'acordar pautes d'actuació que siguin indicatives del treball col·lectiu del Departament i de la iniciativa professional individual.

ii. Coherència. S'ha d'actuar de manera sistèmica, tenint en compte alhora la normativa, la planificació i la realitat complexa dels centres educatius i del sistema.

iii. Adequació. Les mesures preses o proposades han de d'adequar-se a la realitat sobre la qual s'intervé. Una actuació eficaç implica el coneixement real del context en què s'actua.

iv. Flexibilitat. La multiplicitat de factors que intervenen en l'actuació inspectora, la diversitat de situacions i la dinàmica del sistema educatiu impliquen el caràcter flexible en les actuacions de la Inspecció Educativa. Aquesta flexibilitat, basada en els principis anteriors, no ha de suposar manca de rigor ni de coherència.

v. Eficiència. Cal dissenyar i participar en els processos d'actuació d'acord amb criteris de màxima operativitat i funcionalitat de l'estructura organitzativa i d'optimització en l'ús dels recursos existents.

2.2. Temporització de les actuacions

Les actuacions prioritàries tenen l'abast temporal de la totalitat del curs escolar tot i que, a efectes de planificació, es considera oportú en alguns casos determinar els períodes en què s'hi fa més incidència.

Quant a les actuacions habituals, presenten dues característiques temporals:

a) Marcades pel calendari escolar: en general són actuacions que estan establertes a les instruccions d'organització i funcionament dels centres i es poden classificar en activitats pròpies de l'inici del curs, de tot el curs o de final de curs; se'ls pot assignar també un trimestre escolar determinat, atesa la temporització trimestral que regeix moltes de les actuacions dels centres.

b) Marcades per les circumstàncies: incidències i similars.

2.3. Tipologia d'actuacions

D'acord amb el Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears, l'organització i el funcionament del Departament d'Inspecció Educativa es basa en els principis i les metodologies de la millora continuada, especialment en els relatius a la planificació i als seus instruments: pla, programa i memòria.

Amb aquesta finalitat, s'estableixen diferents àmbits: centre, alumnat, professorat i altres òrgans de la Conselleria, en els quals es duen a terme les actuacions de la Inspecció:

a) Actuacions prioritàries

b) Actuacions específiques

c) Actuacions incidentals

d) Actuacions a centres determinats

e) Actuacions a la seu del DIE

f) Actuacions en col·laboració amb altres òrgans de la Conselleria

Les diferents actuacions es cataloguen, en els programes anuals, en cada un dels àmbits. Se'ls ha d'assignar una codificació individual, que n'ha de permetre la identificació a efectes de seguiment i valoració.

2.4. Organització

El Departament d'Inspecció Educativa s'organitza segons criteris jeràrquics, territorials i d'especialització. L'organització territorial de la Inspecció Educativa es fa per demarcacions. L'organització especialitzada es desenvolupa en àrees específiques o grups de treball.

El Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears, estableix pautes organitzatives i funcionals que s'han de desenvolupar en la mesura de les possibilitats i les necessitats del Departament.

 

2.4.1. Personal del DIE

Les places ocupades dels cossos d'inspectors d'educació i d'inspectors al servei de l'Administració educativa són: 4 a la demarcació territorial d'Eivissa i Formentera, 3 a la demarcació territorial de Menorca i 26 a la seu territorial de Mallorca, a més del cap d'Inspecció.

També formen part del DIE el personal d'administració i serveis i el personal docent en qualitat d'assessors per donar suport a l'activitat derivada de l'exercici de la funció inspectora.

2.4.2. Òrgans de coordinació i de govern

El Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears, estableix els òrgans de coordinació i de govern del DIE. L'òrgan de govern és unipersonal i recau en la figura del cap del Departament. Els òrgans de coordinació, unipersonals i col·legiats, tenen caràcter consultiu i de participació.

Els òrgans de coordinació unipersonals recauen en els inspectors coordinadors adjunts al cap, que han de col·laborar i donar suport al cap del Departament d'Inspecció Educativa en les funcions que té assignades, i els inspectors coordinadors de les demarcacions.

Els òrgans de coordinació són: la comissió de coordinació, les demarcacions, els grups de treball i el ple.

Sens perjudici del que s'estableix anteriorment, el cap del DIE pot afegir-hi altres òrgans de coordinació i/o assessorament, segons les necessitats i la capacitat organitzativa del Departament.

2.4.3. Demarcacions

Les demarcacions són els òrgans de coordinació encarregats de la intervenció inspectora en un àmbit definit territorialment. El Departament s'organitza en sis demarcacions territorials.

A cada demarcació s'adscriu un equip d'inspectors. El treball en equip en el marc de la demarcació constitueix l'àmbit prioritari de coordinació per al desenvolupament de les actuacions derivades de la planificació del Departament. L'equip de demarcació és la unitat responsable de coordinar, en relació amb els centres de l'àmbit territorial respectiu, les actuacions derivades de l'execució del Pla.

Cada equip és el responsable dels processos assignats als inspectors de la seva demarcació.

La demarcació és el nucli de participació i de col·laboració dels inspectors i la instància ordinària de formació en l'exercici professional.

Cada inspector és responsable directe del control, la supervisió, l'avaluació i l'assessorament dels centres, programes, activitats i serveis que tingui assignats, així com de les actuacions administratives corresponents. La responsabilitat directa de cada inspector no exclou la corresponsabilitat de l'equip de demarcació al qual està adscrit, en els aspectes indicats en el punt anterior. En qualsevol cas, les incidències, fets o temes significatius s'han de comunicar al cap del DIE a fi de prendre decisions unificades i d'interactuar adequadament, si és el cas, amb altres serveis de la Conselleria.

2.5. Organització del DIE

2.5.1. Planificació setmanal

Cada demarcació s'ha de reunir, de manera preferent cada setmana i almenys quinzenalment. En qualsevol cas, cal planificar a l'aplicatiu Helium les activitats de la setmana (visites, participació en comissions, treballs diversos relacionats amb el Pla, etc.).

A l'efecte de possibilitar la coordinació, les tasques en equip i les sessions de formació, els inspectors han de ser presents a les seus respectives el dilluns de cada setmana, sempre que no es produeixin urgències ni necessitats ineludibles del servei en altres indrets.

2.5.2. Visita i ressenyes

La visita d'inspecció s'ha de fer d'acord amb els principis de planificació, coordinació i eficàcia, i s'ha de recollir en la planificació setmanal. Les visites tenen caràcter ordinari quan l'objectiu és l'execució de les tasques derivades del programa anual d'actuació, i extraordinari quan es fan a petició de part o d'ofici i no figuren expressament en el programa anual d'actuació.

La ressenya de visita, el format de la qual s'ha d'ajustar en cada moment al sistema de gestió vigent, és el document en què cada inspector ha de reflectir el contingut de la visita que ha fet.

Els casos de visites derivades de circumstàncies especials (incidències, canvis motivats en la planificació, etc.) s'han de reflectir en les valoracions setmanals corresponents. Cada visita ha de generar preceptivament una ressenya, d'acord amb el model que figura en l'Helium. Igualment, s'hi ha de registrar l'assistència a reunions o comissions en representació del Departament, amb el model de ressenya corresponent.

2.5.3. Informes dels inspectors

Els informes han de contenir la descripció dels fets, els fonaments normatius d'aplicació, la valoració i, si escau, les propostes corresponents, d'acord amb l'establert en el Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears i amb els models estandarditzats elaborats pel Departament.

Els inspectors, en exercici de les seves funcions, poden emetre informes a petició dels òrgans directius, a petició del cap del DIE o a iniciativa pròpia, en els termes que a continuació es detallen:

a) Òrgans directius. Només s'han d'emetre informes a petició dels òrgans directius de la Conselleria d'Educació i Universitats mitjançant nota interna del cap del DIE. Els escrits s'han d'adreçar a l'òrgan directiu corresponent i han d'incloure el vistiplau del cap del DIE. S'exceptuen d'aquesta norma els casos que s'indiquin explícitament.

b) Cap del Departament. Poden respondre a propostes o instruccions del cap del DIE o emetre'ls a iniciativa pròpia. El cap, mitjançant una notificació a l'inspector sotasignat, ha de fer els tràmits corresponents.

c) Centres. Els informes que s'adrecen als centres, quan tenen un grau de complexitat elevat i incideixin de manera directa sobre aspectes organitzatius o de funcionament, han de portar el vistiplau del cap del Departament.

Els informes de caràcter general, ja siguin informatius, explicatius, orientadors o tenen altres finalitats sense un grau notori d'incidència més enllà del centre o centres de la demarcació, es poden lliurar sense el vistiplau del cap del DIE.

d) Altres instàncies. Només es poden emetre si el cap del Departament els sol·licita mitjançant una nota interna, el qual ha de fer els tràmits.

2.5.4. Atenció a la comunitat educativa

Una de les funcions pròpies de la Inspecció és la d'assessorar, orientar i informar els diferents sectors de la comunitat educativa en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions.

Amb la finalitat d'oferir atenció personal i adequada a tots els membres de la comunitat educativa, el cap del DIE estableix el sistema de permanència d'inspectors a les dependències del Departament; mitjançant el calendari setmanal es garanteix la presència, com a mínim, d'un inspector de cada demarcació cada dia de la setmana, excepte el dia establert per a les reunions de les demarcacions que, d'acord amb l'apartat 2.5.1, és el dilluns.

El sistema d'atenció i permanència es fa a la seu territorial del DIE de cada illa o unitat territorial. El cap del Departament pot autoritzar l'extensió de l'atenció a la comunitat educativa a altres comarques o nuclis de població si la demanda d'atenció i el nombre de consultes ho fa aconsellable, d'acord amb les necessitats i disponibilitats organitzatives del DIE. L'atenció a la comunitat educativa també es pot fer telefònicament, a sol·licitud de l'interessat.

S'ha d'establir un sistema de registre que permeti als inspectors especificar les actuacions que duen a terme durant els dies d'atenció a la comunitat educativa assignats, amb la finalitat que el cap del DIE disposi d'aquesta informació a l'efecte del que determina el paràgraf anterior.

2.6. Seguiment i avaluació

De conformitat amb el que estableix el Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears, el cap del Departament ha d'elaborar i trametre als òrgans directius de la Conselleria una memòria anual sobre l'execució del Pla d'Actuació. Per a l'elaboració d'aquest document, el cap del DIE ha de comptar amb l'ajut de tots els inspectors del Departament, especialment dels inspectors coordinadors.

A aquests efectes, i amb la finalitat d'incorporar adequadament les millores que poden aportar major eficàcia i qualitat a la planificació del DIE i al desenvolupament de les actuacions dels inspectors, s'han de preparar instruments per a l'avaluació i l'autoavaluació de la funció inspectora.

Al llarg i al final del curs, s'ha de fer el seguiment i la valoració del grau d'assoliment dels objectius proposats a les respectives demarcacions. Aquestes activitats, que han de ser degudament planificades, poden generar documents sobre la valoració del grau d'assoliment dels objectius plantejats, la ponderació de les desviacions i els progressos en l'execució de les activitats.

S'ha de registrar igualment l'activitat administrativa de la secretaria del DIE a fi que la memòria pugui donar informació de les tasques que s'hi duen a terme.

3. Formació dels inspectors

La formació permanent en l'exercici professional és un dret i un deure per a tots els inspectors d'Educació. La Conselleria d'Educació i Universitats ha de facilitar l'assistència dels inspectors a les activitats de formació, experimentació i actualització, i als intercanvis entre aquesta i altres administracions educatives de l'Estat o d'altres països estrangers.

La formació permanent dels inspectors d'Educació s'ha de referir als valors i a les competències inherents a la funció inspectora, així com als coneixements relatius a les diferents àrees, matèries, programes, ensenyaments i nivells en què s'ordena el sistema educatiu, i als processos d'ensenyament i aprenentatge corresponents, a l'organització i la gestió de centres, als models d'avaluació i millora de la qualitat, a la interculturalitat en l'àmbit escolar, als procediments administratius, a les tecnologies de la informació i la comunicació, i a tots aquells altres aspectes que incideixen en l'educació.

D'acord amb el que estableix el Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears, la formació permanent organitzada en el si del Departament d'Inspecció Educativa s'ha d'emmarcar en el pla i el programa vigents i ha de servir per millorar i actualitzar les competències professionals vinculades a l'exercici de la funció inspectora. A més, la formació, tant la inicial com la permanent, pot ser interna o externa.

Així, les activitats de formació permanent de la Inspecció Educativa poden ser de caràcter col·lectiu o individual. Les activitats de formació permanent de caràcter col·lectiu (cursos, seminaris, conferències, sessions d'autoformació i d'altres) i de caràcter individual (participació en jornades i congressos, intercanvis i d'altres), han de contribuir a facilitar el contrast de criteris i estratègies per a les actuacions, a millorar l'actuació individual i col·lectiva i a potenciar el treball en equip.

Per participar en activitats de formació externes a la planificació del DIE o que suposin impartició de formació durant la jornada laboral, cal l'autorització expressa del cap. Els inspectors autoritzats s'han de comprometre a difondre en el si del DIE la formació rebuda, d'acord amb les instruccions del cap del Departament.

 

ANNEX 3 Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Curs 2023-2024

El Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Curs 2023-2024 incorpora les actuacions que es deriven de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, i la normativa de desplegament.

1. Objectius del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2023–2024

Els objectius derivats de les funcions de control i d'assessorament es refereixen a les diferents etapes educatives, en el marc de les respectives especificitats. Els conceptes de cooperació i d'informació s'han d'entendre referits a tot el sistema educatiu, amb la inclusió de la pròpia Administració educativa, receptora de bona part dels informes d'inspecció i de moltes de les actuacions d'assessorament i de participació en les diverses comissions que planteja la normativa.

D'acord amb les funcions fixades per la normativa reguladora de la Inspecció Educativa, les actuacions s'han concretat en consonància amb les directrius i els objectius descrits en el Pla per al present quadrienni, publicats en els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució.

2. Actuacions

Les actuacions previstes en el Programa s'organitzen en àmbits que s'indiquen en l'apartat 2.3 de l'annex 2. Es refereixen a les directrius del Pla i es categoritzen en:

— Actuacions generals (AG), que es duen a terme a tots els centres i, si escau, en serveis i programes.

— Actuacions específiques (AE), que es desenvolupen en centres, programes, serveis, situacions o casos concrets i complementen les actuacions generals. En aquest apartat s'hi inclouen les actuacions referides al compliment dels deures professionals del personal docent i no docent.

— Actuacions incidentals (AI), que deriven de situacions poc predictibles, motivades per circumstàncies sobrevingudes o originades per mandats dels òrgans superiors de l'Administració educativa. No es poden planificar prèviament, però són un bloc rellevant de les actuacions del DIE i la dedicació que requereixen pot incidir molt directament en l'execució del Programa.

— D'altres actuacions, menys freqüents però igualment significatives, tenen lloc a la seu del DIE i/o es duen a terme en col·laboració amb altres òrgans de la Conselleria. Suposen una implicació, en l'exercici de les funcions i atribucions de la Inspecció Educativa, en els diferents processos administratius, de programació i de funcionament del sistema educatiu que són competència de l'Administració educativa o del propi DIE.

Les actuacions generals i les específiques s'organitzen en els àmbits d'alumnat, de professorat i de centres, i es classifiquen en prioritàries i habituals:

— Les actuacions prioritàries (AP) deriven directament de les directrius establertes a l'annex 1. Per la transcendència que tenen, incideixen en aspectes primordials i responen a objectius establerts per a un trimestre o un curs. La planificació d'aquestes actuacions es du a terme, sota la direcció del cap del DIE, a través dels diferents òrgans i mecanismes de coordinació que fixa el Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears. Han de ser objecte de tractament homogeni en totes les demarcacions territorials, el qual s'ha de garantir mitjançant la utilització de protocols i instruments estandarditzats.

— Les actuacions habituals (AH), vinculades a les funcions pròpies de la Inspecció Educativa, generalment es realitzen cada curs escolar. També es podran executar de manera homogènia en totes les demarcacions territorials mitjançant la utilització de protocols i instruments estandarditzats.

Les actuacions prioritàries del curs 2023-2024 s'articulen entorn de les directrius (D) i objectius (O), numerats segons el Pla quadriennal:

Directrius

Objectius

Actuacions prioritàries

D.1. Contribuir a l'èxit educatiu, promoure la millora del rendiment escolar i la prevenció de l'abandonament del sistema educatiu.

O1. Assessorar, orientar i informar els centres, el personal docent i la comunitat educativa en aspectes normatius, pedagògics, organitzatius i de gestió.

O3. Assessorar els centres en els processos d'actualització del Projecte Educatiu i aplicació de les normes d'organització, funcionament i convivència, així com dels diferents protocols.

O4. Impulsar, assessorar i supervisar els plans per a la coordinació entre els diferents cicles i etapes educatives.

O5. Supervisar l'aplicació dels protocols d'absentisme, les mesures preventives i les actuacions dels professionals implicats per tal d'afavorir la permanència de l'alumnat en el sistema educatiu.

Supervisió i assessorament per a l'actualització del document de concreció curricular del centre. (1.11)

Impuls i assessorament a la coordinació dels centres educatius. (1.15)

Supervisió i assessorament en l'aplicació de la normativa vigent en el procés d'avaluació i proposta de resolució en les reclamacions a les qualificacions. (2.11)

D.2. Contribuir a la millora i desenvolupament de l'educació infantil de 0-3 anys.

O1. Cooperar amb l'Administració per a la consolidació de centres públics i de xarxa complementària per als centres de primer cicle d'educació Infantil.

O2. Supervisar el compliment de la normativa vigent per part dels centres i del personal docent d'aquest cicle educatiu.

Supervisió, per a una educació de qualitat en l'etapa d'educació infantil, de titulacions, unitats autoritzades i ràtios dels centres de primer cicle d'educació infantil, i assessorament i anàlisi dels documents institucionals. (2.5)

 

D.3. Promoure l'avaluació i l'autoavaluació dels centres educatius, plans i programes per tal de reforçar-ne l'autonomia.

O1.Fomentar l'anàlisi dels resultats acadèmics per a incidir en propostes de millora contínua.

O2. Promoure l'autonomia dels centres.

O3. Supervisar els plans de seguiment, recuperació i reforç elaborats pel propi centre i els oferits per la Conselleria d'Educació i Universitats.

Supervisió de l'anàlisi dels resultats de les avaluacions, dels plans de millora i de les innovacions pedagògiques que se'n derivin. (1.12)

Control del rendiment acadèmic dels alumnes que romanen un any més en un curs o que tenen matèries pendents i supervisió de les mesures de prevenció i de reforç aplicades. (1.3)

Supervisió, control, assessorament i seguiment dels documents institucionals. (1.8.1)

Supervisió, control, assessorament i seguiment de l'aplicació del nou Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària. (1.8.3)

D.4. Promoure l'aplicació d'estratègies que fomentin l'equitat, la inclusió i la qualitat educativa.

O2. Assessorar els centres per a l'optimització dels recursos.

O3. Supervisar les actuacions dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge (EOSA), equips especialitzats, EOEP i EAP.

O4. Assessorar, supervisar i promoure el treball en xarxa i col·laboració amb diferents serveis, organismes i entitats per tal d'afavorir el benestar emocional i la salut mental de l'alumnat i del professorat.

Anàlisi i seguiment de l'atenció a la diversitat, especialment de l'alumnat amb NESE. (1.1)

Supervisió de les mesures per a la prevenció i el tractament de l'absentisme escolar. (1.2.2)

D.5. Impulsar els ensenyaments professionals per tal d'adaptar-los al model de desenvolupament econòmic de les Illes Balears.

O1. Establir línies d'assessorament per a la implementació del nou marc normatiu de desenvolupament de la Formació Professional.

O2. Contribuir al desenvolupament de la Formació Professional a les Illes Balears, potenciant els nivells de qualitat i contribuint a la reducció de l'abandonament d'aquests estudis.

Seguiment de l'organització, del desenvolupament i dels resultats de la formació professional. (2.6)

D.6. Contribuir a potenciar l'ús i aprenentatge de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana i a fomentar la competència en llengües estrangeres, incidint en el desenvolupament i aplicació del Pla lector del centre.

O1. Assessorar els centres i la comunitat educativa en matèria de projectes lingüístics de centre (PLC).

O4. Promoure estratègies i programes per a la millora i l'aprofundiment de les llengües estrangeres.

Supervisió, control, assessorament i seguiment de l'aplicació del Projecte lingüístic de centre. (1.8.2)

D.7. Garantir el desenvolupament i qualitat dels ensenyaments artístics professionals i superiors.

O.1. Supervisar i assessorar en el procés d'avaluació dels alumnes i analitzar-ne els resultats per millorar-los.

O.2. Contribuir a la implementació i supervisar els processos d'avaluació interna dels centres per tal de garantir-ne la qualitat.

Assessorament en la implementació d'un sistema de qualitat en els ensenyaments artístics. (2.15)

Per dur endavant les actuacions, cadascun dels inspectors i el DIE en conjunt han de tenir en compte els principis d'actuació de la inspecció educativa enunciats en l'article 153 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com els que recull el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2024-2028.

Cada actuació genera en el gestor d'expedients corporatius del DIE (Helium) un expedient de planificació i/o execució que, si escau, inclou una ressenya. En cada expedient s'han d'indicar les actuacions desenvolupades i si es tracta d'una intervenció planificada o incidental. Aquest registre permetrà obtenir informació a final de curs sobre la realització de les actuacions per fer una anàlisi de l'adequació del Programa als objectius prevists i del grau en què s'han assolit, que es reflectirà en la memòria del DIE.

A aquest efecte, s'assigna una codificació a les diferents actuacions. La llista de codis figura en l'apèndix d'aquest Programa, juntament amb les actuacions previstes per al curs 2023-2024.

3. Organització del DIE

El DIE s'organitza segons criteris jeràrquics, territorials i d'especialització. L'organització territorial es concreta mitjançant les demarcacions que per al curs 2023-2024 són sis: Ponent de Mallorca, Nord de Mallorca, Llevant de Mallorca, Sud de Mallorca, Eivissa i Formentera, i Menorca.

L'organització especialitzada es desenvolupa en àrees específiques o grups de treball, integrats per inspectors de les diferents demarcacions i dedicats a temàtiques concretes.

La finalitat dels grups és analitzar, revisar i actualitzar la documentació d'ús i dissenyar instruments que contribueixin a executar, amb criteris unificats, determinades tasques previstes en el Programa. Els grups organitzats el curs 2023-2024 treballen els temes següents: ensenyament de llengües; LOMLOE i documents institucionals; autoavaluació de centres i avaluació de la funció directiva; Formació Professional i abandonament educatiu; expedients disciplinaris, i avaluació de la Inspecció educativa.

El Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears, determina els òrgans de govern i de coordinació estableix pautes organitzatives i funcionals que s'han d'aplicar cada curs escolar en la mesura de les possibilitats i les necessitats del DIE. Sens perjudici de l'anterior i segons les necessitats i la capacitat organitzativa del DIE, el cap del Departament pot incorporar-hi altres òrgans de coordinació.

La concreció de l'organització i el funcionament del DIE per al curs 2023-2024 es recull en un document d'ús intern, el Document d'Organització i Funcionament (DOF).

3.1. Personal del DIE

El curs 2023-2024 hi ha un total de 34 inspectors adscrits al DIE: 4 a Eivissa i Formentera, 3 a Menorca i 26 a Mallorca, als quals s'ha d'afegir el cap del Departament.

També formen part del DIE el personal d'administració i serveis i el personal docent en qualitat d'assessor per donar suport a l'activitat derivada de l'exercici de la funció inspectora.

3.2. Planificació setmanal i coordinació

Els dilluns s'han de dedicar bàsicament a tasques de coordinació, de treball en equip i de formació a la seu del DIE. Per aquest motiu, sempre que sigui possible, cada dilluns els inspectors han de ser presents a les seus respectives.

Les activitats previstes per a la setmana s'han de planificar i reflectir en l'Helium.

3.3. Visites a centres

Cada visita genera una ressenya en l'Helium. A més, el GestIB incorpora una aplicació que permet enregistrar i compartir amb els centres les intervencions que s'han fet durant la visita, els temes tractats i les propostes de millora, per

fer-ne el seguiment.

3.4. Atenció a la comunitat educativa

Cada un dels inspectors atén un dia a la setmana la comunitat educativa dels centres dels quals n'és referència. Aquesta tasca pot ser delegada en un altre inspector de la demarcació. La informació de dies i hores per prestar aquestes atencions es farà pública a la pàgina web del DIE (http://die.caib.es). No obstant això i per raons de calendari, urgència o eficiència, es pot atendre la comunitat educativa un dia diferent.

3.5. Informes

Els informes han de contenir la descripció dels fets, els fonaments normatius d'aplicació, la valoració i, si escau, les propostes corresponents, d'acord amb el que s'estableix en el Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears i amb els models estandarditzats elaborats pel DIE.

Els inspectors, en exercici de les seves funcions, emeten informes a petició dels òrgans directius, a petició del cap del Departament o a iniciativa pròpia, en els termes que es detallen a continuació:

— Adreçats a òrgans directius. Només s'han d'emetre informes a petició dels òrgans directius de la Conselleria d'Educació i Universitats. Els informes s'han d'adreçar a l'òrgan directiu corresponent i han d'incloure el vistiplau del cap del Departament. S'exceptuen d'aquesta norma els casos que s'indiquin explícitament.

— Adreçats al cap del Departament. Poden respondre a propostes o instruccions del cap del Departament o emetre'ls a iniciativa pròpia. El cap, mitjançant una notificació a l'inspector que emet l'informe, en farà els tràmits corresponents.

— Adreçats a altres instàncies. Només es poden emetre mitjançant una nota interna del cap del Departament, que serà qui en farà els tràmits.

— També es poden emetre informes adreçats a centres. Els de caràcter general, ja siguin informatius, explicatius, orientadors o amb altres finalitats sense un grau notori d'incidència més enllà del centre destinatari, es poden lliurar sense el vistiplau del cap del Departament.

Quan siguin escrits d'elevat grau de complexitat, o amb incidència directa sobre aspectes organitzatius o de funcionament, o amb un abast que excedeix el d'un sol centre, han de portar el vistiplau del cap del Departament.

4. Seguiment i avaluació del Programa

La concreció de les directrius, dels objectius i de les actuacions permet determinar la planificació que s'estableix en el Programa d'Actuació Anual. D'altra banda, els instruments de què disposa el DIE per al registre sistemàtic de les actuacions mitjançant els models de documents són elements essencials per a l'obtenció de dades qualitatives i quantitatives per al coneixement exhaustiu del grau en què s'han desenvolupat les actuacions. Entre els documents que aporten aquestes dades, destaquen la planificació setmanal, les ressenyes de visita i els informes.

El cap del DIE ha d'elaborar la memòria anual de l'execució del programa i presentar-la a l'òrgan competent perquè l'aprovi. A aquest efecte, amb la cooperació dels inspectors i especialment dels coordinadors, s'han de dur a terme activitats de seguiment i avaluació del grau d'assoliment dels objectius i d'execució del Programa.

Tant les demarcacions com els òrgans de coordinació del DIE han de fer les aportacions que considerin adients per incorporar-les a la memòria, que ha de contenir les propostes de millora que l'anàlisi dels resultats posi de manifest.

Igualment, s'ha d'enregistrar l'activitat administrativa de la secretaria del DIE, a fi que la memòria informi sobre les tasques que s'hi duen a terme.

6. Programa de formació dels inspectors

Les activitats de formació permanent previstes per al curs 2023-2024 s'organitzaran al voltant dels eixos següents: actuacions prioritàries, consolidació i ampliació de coneixements relacionats amb l'exercici professional i anàlisi del sistema jurídic, normatiu i normes reguladores de transcendència especial per al sistema educatiu.

A més, es promouran els intercanvis de bones pràctiques entre les demarcacions, serveis d'inspecció d'altres comunitats autònomes, assistència a jornades i congressos relacionats amb la funció inspectora, així com el coneixement i el treball coordinat amb altres departaments i serveis de la Conselleria d'Educació i Universitats.

APÈNDIX

Actuacions per al curs 2023-2024

1. Actuacions generals (AG)

Àmbit

Codi

Actuació i vinculació principal amb directrius (D) i objectius (O) del Pla

Calendari

Categoria

Alumnat

1.1

Anàlisi i seguiment de l'atenció a la diversitat, especialment de l'alumnat amb NESE.

(D4/O1, D4/O2, D4/O3, D4/O4)

Tot el curs

AP

1.2.1

Supervisió de les mesures per a la prevenció de l'abandonament escolar (alumnes que no finalitzen els estudis bàsics).

(D1/O5, D4/O3)

Tot el curs

AH

1.2.2

Supervisió de les mesures per a la prevenció i el tractament de l'absentisme escolar.

(D1/O5, D4/03)

Tot el curs

AP

1.3

Control del rendiment acadèmic de l'alumnat que roman un any més en un curs o que té matèries pendents i supervisió de les mesures detallades en el pla específic o programa de reforç corresponent.

(D3/O1, D3/O3)

Tot el curs

AP

1.4

Supervisió i seguiment de les actuacions per a la millora de la convivència i per a la prevenció i resolució dels conflictes.

(D1/O3, D4/04)

Tot el curs

AH

Professorat

1.5

Avaluació de la funció directiva i participació en comissions de selecció de directors.

(D3/O6)

2n i 3r trimestres

AH

1.7.1

Participació en el procés d'avaluació dels funcionaris en pràctiques.

(D3/O6)

Tot el curs

AH

1.7.2

Participació en el procés de tutorització del professorat interí.

(D3/O6)

Tot el curs

AH

Centres

1.8.1

Supervisió, control, assessorament i seguiment dels documents institucionals.

(D1/O2, D1/O3, , D2/04, D3/O2, D6/05)

Tot el curs

AP

1.8.2

Supervisió, control, assessorament i seguiment de l'aplicació del Projecte lingüístic de centre.

(D3/O2, D6/O1, D6/O2, D6/O3, D6/O4)

Tot el curs

AP

1.8.3

Supervisió, control, assessorament i seguiment de l'aplicació del nou Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària. (D1/01, D1/O2, D1/O3, D3/O2)

Tot el curs

AP

1.9

Supervisió dels aspectes que determinen l'inici de curs: organització general, grups, horaris, incidències significatives, quotes, entre d'altres.

(D1/O1)

1r trimestre

AH

1.10

Supervisió, control, assessorament i avaluació de l'organització i el funcionament de tots els centres, dels serveis, dels programes i d'altres iniciatives que impulsi la Conselleria.

(D1/O1)

Tot el curs

AH

1.11

Supervisió i assessorament per a l'actualització del document de concreció curricular del centre.

(D1/O1, D1/O2, D2/O3)

Tot el curs

AP

1.12

Supervisió de l'anàlisi dels resultats de les avaluacions, dels plans de millora i de les innovacions pedagògiques que se'n derivin.

(D3/O4)

Tot el curs

AP

1.14

Foment de l'autoavaluació en els centres educatius.

(D3/O1, D3/O2, D3/03)

Tot el curs

AH

1.15

Impuls i assessorament a la coordinació dels centres educatius.

(D1/O4, D2/05)

Tot el curs

AH

1.16

Assessorar i supervisar l'aplicació dels principis d'equitat, qualitat, participació democràtica, professionalitat, sostenibilitat, igualtat entre dones i homes, no-discriminació, inclusió educativa i promoció de la salut com a fonaments del projecte educatiu de centre. (D1/O3, D3/O2, D4/O4)

Tot el curs

AH

2. Actuacions específiques (AE)

Àmbit

Codi

Actuació i vinculació principal amb directrius (D) i objectius (O) del Pla

Calendari

Categoria

Alumnat

2.1

Supervisió i col·laboració en els processos d'escolarització de l'alumnat, especialment en els casos derivats de necessitats educatives específiques, de problemes de convivència o de mobilitat durant el curs escolar, i participació en les comissions d'escolarització. (D4/O1)

Tot el curs

AH

2.2.1

Supervisió dels programes de diversificació curricular (PDC), assessorament i seguiment de l'escolarització dels alumnes en aquests programes.

(D3/O3, D3/O4, D4/O2, D4/O3)

Tot el curs

AH

2.2.2

Supervisió dels programes d'intervenció socioeducativa PISE i ALTER. Assessorament i seguiment de l'escolarització dels alumnes en aquests programes.

(D3/O3, D3/O4, D4/O3)

Tot el curs

AH

Professorat

2.3.1

Supervisió de la gestió del personal quant al compliment dels deures professionals del personal docent i no docent i actuacions preventives.

(D1/O1)

Tot el curs

AH

2.3.2

Instrucció d'expedients disciplinaris del personal docent.

(D1/O1)

Tot el curs

AH

2.4

Col·laboració amb l'Administració educativa en la proposta de directors als centres on no hi hagi candidatures, o quan sigui necessari.

(D3/O6)

Tot el curs

AH

Centres

2.5

Supervisió a l'etapa d'educació infantil, de titulacions, unitats autoritzades i ràtios dels centres de primer cicle d'educació infantil, i assessorament i anàlisi dels documents institucionals.

(D1/O3, D2/O1, D2/O2, D2/O3)

2n i 3r trimestres

AP

2.6

Seguiment de l'organització i del desenvolupament de la formació professional.

(D5/O1, D5/O2)

Tot el curs

AP

2.7

Supervisar i assessorar en l'anàlisi dels resultats acadèmics les escoles de música reconegudes i els centres que realitzen ensenyaments artístics professionals.

(D3/O1, D7/O1)

Tot el curs

AH

2.8

Supervisió de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i del conjunt de les assignatures amb un enfocament competencial.

(D1/O2, D6/O3, D6/O4, D6/05)

Tot el curs

AH

2.9

Supervisió i assessorament als òrgans de participació, govern i coordinació del centre i intervencions amb la direcció.

(D1/O1)

Tot el curs

AH

2.10

Assessorament a la comunitat educativa.

(D1/O1)

Tot el curs

AH

2.11

Supervisió i assessorament en l'aplicació de la normativa vigent en el procés d'avaluació i proposta de resolució en les reclamacions a les qualificacions.

(D1/O1)

Tot el curs

AP

2.13

Autorització, si s'escau, de les sortides escolars. (D1/O1)

Tot el curs

AH

2.14.1

Supervisió de les activitats complementàries, extraescolars i dels serveis complementaris que ofereixen els centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

(D1/O1)

Tot el curs

AH

2.14.2

Supervisió de la gestió de les aportacions per activitats escolars als centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

(D1/O1)

Tot el curs

(esp. el 2n i 3r trimestre)

AH

2.15

Assessorament en la implementació d'un sistema de qualitat en els ensenyaments artístics.

(D1/O2, D7/O2)

Tot el curs

AP

3. Actuacions incidentals (AI)

Codi

Actuació

Calendari

3.1

Actuacions incidentals.

Tot el curs

4. Actuacions a la seu del DIE

Codi

Actuació

Calendari

4.1

Reunions de coordinació: demarcacions, comissió de coordinació i plenari.

Tot el curs

4.2

Atenció als membres de la comunitat educativa.(D1/O1)

Tot el curs

4.3

Participació en grups de treball o tasques específiques.

Tot el curs

4.4

Elaboració d'estudis i informes i preparació de visites.

Tot el curs

4.5

Organització i participació en jornades, activitats formatives i sessions informatives.

Tot el curs

5. Actuacions en col·laboració amb altres òrgans de la Conselleria

Codi

Actuació

Calendari

5.1

Cooperació i participació en comissions, en tribunals i comissions de selecció de personal.

Tot el curs

5.2

Coordinació i cooperació amb òrgans de la Conselleria d'Educació i Universitats.

Tot el curs

5.3

Participació en les comissions per a l'accés a la universitat (PBAU).

Tot el curs

5.4

Participació en sessions de formació, informatives o de coordinació organitzades per l'Administració educativa, universitats o entitats educatives.

Tot el curs

5.5

Participació en reunions informatives i de coordinació amb l'Alta Inspecció Educativa.

Tot el curs