Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) de la Proposició de llei de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears (RGE núm. 7445/23)

    Número de registre 12351 - Pàgines 62557-62564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret de creació del Consell Balear de l’Arquitectura Tècnica

    Número de registre 12307 - Pàgina 62565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Tràmit d’informació pública del projecte d’execució de les obres d’ampliació amb un gimnàs i adequació del pati del CEIP Pere Cerdà, terme municipal de Sóller

    Número de registre 12308 - Pàgina 62566

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l’aprovació dels llistats definitius d’adjudicataris del procediment d’adjudicació dels habitatges vacants usats a totes les Illes Balears en règim d’arrendament aprovats per resolució del president de l’IBAVI de data 9 d’agost de 2021

    Número de registre 12159 - Pàgines 62567-62845

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l’aprovació dels llistats definitius d’adjudicataris del procediment d’adjudicació dels habitatges vacants a totes les Illes Balears en règim d’arrendament a persones menors de 35 anys aprovats pel consell d’administració d’IBAVI de data 27 d’octubre de 2021

    Número de registre 12162 - Pàgines 62846-62896

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Relació dels convenis subscrits per la Secció de Promoció Turística del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí durant l’anualitat 2023

    Número de registre 12334 - Pàgines 62897-62899

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Informació pública de l’aprovació provisional del Ple del Consell de Mallorca de l’establiment del dia 12 de setembre com a Diada de Mallorca

    Número de registre 12357 - Pàgina 62900

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Anunci d'informació pública de l'acord d’aprovació inicial de creació del Registre de Personal del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca i del seu reglament regulador

    Número de registre 12298 - Pàgina 62901

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de novembre de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria dels d’ajuts de minimis per a la creació en arts visuals i projectes audiovisuals per a l’any 2023 (Exp. 1546-2023-000011)

    Número de registre 12296 - Pàgines 62902-62903

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 11989 - Pàgina 62904

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal del transport urbà d’auto taxi i galeres

    Número de registre 12336 - Pàgina 62905

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública aprovació inicial Pressupost 2024 i plantilla personal

    Número de registre 12335 - Pàgina 62906

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Informació pública de la cessió de la titularitat dels terrenys per construir el nou hospital de Felanitx

    Número de registre 12319 - Pàgina 62907

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial de la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram a Ferreries i a Cala Galdana

    Número de registre 12272 - Pàgina 62908

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial de la modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la gestió dels residus urbans al municipi de Ferreries

    Número de registre 12273 - Pàgina 62909

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial del pressupost general, bases d'execució i plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2024

    Número de registre 12261 - Pàgina 62910

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial del text del reglament del consell d'infants de Lloseta

    Número de registre 12299 - Pàgina 62911

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional del pressupost general per a l'exercici 2024 de l'Ajuntament de Maó

    Número de registre 12365 - Pàgina 62912

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Pressupost i Plantilla 2024

    Número de registre 12363 - Pàgina 62913