Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 2952 - Pàgines 17387-17389

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 2956 - Pàgines 17390-17391

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6, lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número d'edicte 2958 - Pàgines 17392-17393

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 2959 - Pàgines 17394-17397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número d'edicte 2953 - Pàgines 17398-17399

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 2954 - Pàgines 17400-17404

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 2960 - Pàgines 17405-17406

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2830 - Pàgines 17407-17419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució per la qual s'acorda la revisió dels efectes administratius derivats de l'aplicació d'ofici de la Resolució de la convocatòria de la carrera professional horitzontal de 22 de setembre de 2017

    Número d'edicte 2957 - Pàgines 17420-17423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 30 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2023 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval de societats de garantia recíproca per operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

    Número d'edicte 2925 - Pàgines 17424-17443

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’inicia el procediment de cancel·lació de la inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials d’acord amb Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular

    Número d'edicte 2911 - Pàgines 17444-17452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta del director general d’Esports, per la qual es reconeix la condició d’esportista d’alt rendiment de les Illes Balears a la convocatòria Abril/2023

    Número d'edicte 2913 - Pàgines 17453-17457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de març de 2023 per la qual s’aprova la substitució d’un vocal titular del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

    Número d'edicte 2861 - Pàgina 17458

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de març de 2023 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Energies Renovables a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2945 - Pàgines 17459-17460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de març de 2023 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Turbina a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2946 - Pàgines 17461-17462

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica de l’alumnat universitari que hagi finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 2932 - Pàgines 17463-17469

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 2969 - Pàgines 17470-17479

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’ampliació d’emmagatzematge de vehicles fora d’ús, parcel·la 40 Polígon Ses Veles. Bunyola (63a/2022)

    Número d'edicte 2901 - Pàgines 17480-17482

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributaria de les Illes Balears de 30 de març de 2023, pel qual s’aprova el règim de teletreball per al personal funcionari i laboral de l’ATIB, que serà el previst en el Decret 3/2023, de 6 de febrer, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 7 de febrer de 2023), amb les especialitats organitzatives pròpies de l’ATIB

    Número d'edicte 2927 - Pàgina 17483

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 2966 - Pàgines 17484-17534

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 2967 - Pàgines 17535-17559

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Llucmajor d’un solar per a la construcció d’un nou centre de salut en el municipi

    Número d'edicte 2860 - Pàgines 17560-17561

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Manacor d’un solar per a la construcció del nou centre de salut denominat Na Camel·la, a Manacor

    Número d'edicte 2862 - Pàgines 17562-17563

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Manacor d’unes parcel·les per destinar-les a l’ampliació de l’aparcament de l’equipament sanitari de l’Hospital de Manacor

    Número d'edicte 2863 - Pàgines 17564-17565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Ses Salines d’un solar per a la construcció d’una nova unitat bàsica de salut a la Colònia de Sant Jordi

    Número d'edicte 2864 - Pàgines 17566-17567

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Llucmajor d’un solar a s’Arenal per a la construcció d’un nou centre de salut en el municipi

    Número d'edicte 2859 - Pàgines 17568-17569

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni de col·laboració interadministratiu entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per regular les condicions que han de regir l’aplicació dels fons corresponents a l’exercici 2022 en el marc de la llei 16/2019, de 8 d’abril, de l’Estatut especial de la Capitalitat de la Ciutat d’Eivissa

    Número d'edicte 2882 - Pàgines 17570-17575

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases per a l'habilitació de guies turístics a les illes Balears, en l'àmbit territorial de l'illa de Formentera, i d'ampliació d'idiomes, amb indicació del procediment i de la documentació necessaris per poder-hi participar

    Número d'edicte 2842 - Pàgines 17576-17586

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases per al reconeixement de qualificacions per a l'habilitació de guies turístics a les illes Balears, en l'àmbit territorial de l'illa de Formentera, i de la documentació necessaris per a poder-hi participar

    Número d'edicte 2874 - Pàgines 17587-17590

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, i l’atorgament de subvenció pel procediment de concessió nominativa directa per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2023

    Número d'edicte 2898 - Pàgines 17591-17594

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Sencelles per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2870 - Pàgines 17595-17598

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Ses Salines per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2871 - Pàgines 17599-17602

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Sóller per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2895 - Pàgines 17603-17606

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Valldemossa per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2896 - Pàgines 17607-17610

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Vilafranca per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2897 - Pàgines 17611-17614

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de març de 2023, relatiu a la incoació de l’expedient de declaració del ball menorquí de la jota i el fandango com a bé d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM) (exp. 2109-2023-00001)

    Número d'edicte 2942 - Pàgines 17615-17626

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de març de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2023 (exp. 2112-2023-000001)

    Número d'edicte 2943 - Pàgines 17627-17648

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la fitxa de catalogació del lloc de treball de director de Residències i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social (SAN 0500) (exp. 0602-2022-000005)

    Número d'edicte 2940 - Pàgines 17649-17651

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Llista definitiva de reconeixement de canvis de nivells de carrera professional dels treballadors de l’Ajuntament d'Alaró

    Número d'edicte 2926 - Pàgines 17652-17653

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de l’actualització de la numeració dels immobles del carrer de Llorenç Rosselló, escultor

    Número d'edicte 2971 - Pàgines 17654-17656

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases de les Beques de Cooperació 2023 (Codi BDNS 684631)

    Número d'edicte 2890 - Pàgines 17657-17664

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de les Bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques afectades per obres de llarga durada del municipi d’Eivissa

    Número d'edicte 2962 - Pàgines 17665-17672

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Acord de modificació de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament de Llubí

    Número d'edicte 2919 - Pàgines 17673-17678

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases del II Concurs de Microrelats del Museu d'Història de Manacor

    Número d'edicte 2887 - Pàgines 17679-17682