Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 227102
Resolució per la qual s'acorda la revisió dels efectes administratius derivats de l'aplicació d'ofici de la Resolució de la convocatòria de la carrera professional horitzontal de 22 de setembre de 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de novembre de 2022 per la qual s'aproven les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional, així com les que no l'assoleixen (BOIB núm. 154, de 26 de novembre de 2022), va finalitzar el procediment d'accés als nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari interí i laboral temporal amb fraccions de temps superiors a 1.096 dies en data 31 de desembre de 2015, inclosos dins l'àmbit d'aplicació dels acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i de la Mesa del Comitè Intercentres dels dies 4 i 9 de maig, respectivament, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 (BOIB núm. 93, de 19 de juliol de 2022).

2. Aquest procediment es va dur a terme en aplicació del punt 4 dels acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i de la Mesa del Comitè Intercentres, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022, el qual preveu el següent:

4. Aplicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre de 2017

L'Administració aplicarà d'ofici el que estableix la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al personal laboral temporal i funcionari interí que, una vegada duit a terme l'enquadrament extraordinari que estableix la disposició transitòria cinquena en l'Acord la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

3. Un dels mèrits necessaris establerts en l'annex 1 de la Resolució de la convocatòria de 22 de desembre de 2017 abans esmentada va ser el següent:

4. Mèrits necessaris

4.1 Haver obtingut el certificat d'aprofitament de la formació específica sobre l'Avaluació 360º promoguda per l'EBAP o estar en condicions d'obtenir-lo abans de la data de fi de presentació de sol·licituds.

4. Arran de les reclamacions presentades per una organització sindical i per personal funcionari interí, es va comprovar que l'Administració no va possibilitar el compliment del requisit de la base 4.1 a algunes de les persones incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Resolució esmentada en l'antecedent 1.

5. A conseqüència d'això, fruit de la negociació amb la part social, la disposició transitòria cinquena de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres, ambdós de 10 de març de 2023, ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023) ha previst que l'Administració ha de revisar d'ofici els expedients de les persones, incloses dins l'àmbit d'aplicació dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022, a les quals s'ha aplicat d'ofici la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017) i no han pogut acreditar el mèrit necessari establert en el punt 4.1, relatiu a la formació específica sobre l'Avaluació 360º promoguda per l'EBAP, per causes imputables a l'Administració, per tal que, si escau, el reconeixement administratiu del nou nivell de carrera tengui efectes en data 1 de gener de 2018 i, en el supòsit que es dugui a terme aquesta revisió, els efectes econòmics siguin en data 1 de gener de 2023.

Fonaments de dret

1. Les bases 3, 4, 5, 6.1 i 7 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 per la qual es va aprovar la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableixen els següents requisits, mèrits necessaris, terminis i efectes econòmics:

3. Requisits

3.1 Disposar de fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell en la fase extraordinària d'implantació, sempre que la durada d'aquest excedent sigui superior a tres anys (1096 dies) a data 31 de desembre de 2015 [...].

3.2 Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d'accedir als nivells II, III i IV, respectivament.

3.3 Tenir almenys cinc anys de serveis prestats computats de la forma següent:

— Temps de serveis sobrers superiors a tres anys (1096 dies) establert en el punt 3.1 anterior.

— Temps de serveis prestats en el cos, escala, especialitat o categoria en què es pretén progressar fins a 31 de desembre de 2017 o 31 de desembre de 2018, depenent de si es presenta la sol·licitud en el primer o en el segon termini establert en el punt 6.1 d'aquesta convocatòria.

4. Mèrits necessaris

4.1 Haver obtingut el certificat d'aprofitament de la formació específica sobre l'Avaluació 360º promoguda per l'EBAP o estar en condicions d'obtenir-ho abans de la data de fi de presentació de sol·licituds.

4.2 Comptar per a aquesta convocatòria amb la següent puntuació mínima relativa al bloc d'Aprenentatge, docència i gestió del coneixement que estableix l'annex 2 d'aquesta convocatòria:

Personal funcionari de carrera dels subgrups A1 i A2 així com personal laboral fix dels nivells 1 i 2: 30 punts.

Personal funcionari de carrera dels subgrups C1 i C2 així com personal laboral fix dels nivells 3 a 6: 20 punts.

Personal funcionari de carrera del grup AP i laboral fix dels nivells 7 i 8: 10 punts.

5. Criteris aplicables únicament i exclusiva per aquesta convocatòria

5.1 En el supòsit dels apartats relatius a formació d'actualització i perfeccionament, docència i gestió del coneixement, es tindran en compte els mèrits obtinguts en el període comprès entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2017 o 31 de desembre de 2018, depenent de si es presenta la sol·licitud en el primer o en el segon termini establert en el punt 6.1 d'aquesta convocatòria.

5.2 En el supòsit dels apartats relatius a titulacions acadèmiques diferents de l'exigida per a l'accés en el cos, escala o categoria en què es pretén progressar en carrera, certificats de nivells d'idiomes del Marc Comú Europeu de Referència, certificats de nivells de català superiors a l'exigit per a l'accés al cos, escala o categoria corresponent i nivell i certificat del coneixement de llenguatge administratiu es tindran en compte els obtinguts en qualsevol moment anterior al 31 de desembre de 2017 o 31 de desembre de 2018, depenent de si es presenta la sol·licitud en el primer o en el segon termini que estableix el punt 6.1 d'aquesta convocatòria.

5.3 El personal que, tot i complir el requisit establert en el punt 3.1 d'aquesta convocatòria, no compleix la resta de requisits o no pot acreditar els mèrits mínims exigits, pot sol·licitar la progressió en carrera en el segon termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria.

6. Procediment

6.1 Termini per presentar sol·licituds

S'estableixen dos terminis per presentar les sol·licituds:

— Des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB fins el dia 28 de febrer de 2018.

— Des del dia 1 de novembre de 2018 fins el 31 de desembre de 2018. [...]

7. Efectes administratius i econòmics derivats del nivell de carrera assolit

El reconeixement administratiu del nivell corresponent i els efectes econòmics del reconeixement per al personal que ho sol·liciti en el primer termini es retrotreuen a la data d'1 de gener de 2018.

El reconeixement administratiu del corresponent nivell i els efectes econòmics del reconeixement per al personal que ho sol·liciti en el segon termini es desplegaran l'1 de gener de 2019 [...]

En aplicació de les bases de la convocatòria abans transcrites, en la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de novembre de 2022 esmentada en l'antecedent 1, va resultar que algunes persones, tot i complir els requisits prevists en la base 3 i acreditar la puntuació mínima relativa al bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement exigida en la base 4.2 amb els mèrits obtinguts fins al 31 de desembre de 2017, no varen poder acreditar el compliment del mèrit necessari de la base 4.1 per causes imputables a l'Administració, perquè varen ser inscrites d'ofici per primera vegada en l'edició de l'acció formativa sobre l'avaluació 360º promoguda per l'EBAP número FG18 GDRH007 6 que es va dur a terme entre el 5 i el 19 de març de 2018 o en edicions posteriors a aquesta.

Per tant, en relació amb la revisió que s'ha de dur a terme, es distingeixen dos supòsits diferents:

a) En primer lloc, el de les persones, que, tot i complir la resta de requisits i mèrits necessaris, varen ser inscrites d'ofici per primera vegada en edicions de l'acció formativa relativa a l'avaluació de competències 360º amb data d'inici i final dins el segon termini de presentació de les sol·licituds, això és, entre l'1 de març i el 31 de desembre de 2018, a les quals es va concedir el nivell superior de carrera professional amb efectes administratius des de l'1 de gener de 2019.

En aquest cas, d'acord amb la disposició transitòria cinquena dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023, el reconeixement administratiu del nou nivell de carrera ha de tenir efectes en data 1 de gener de 2018 i s'han de mantenir els efectes econòmics, ja concedits en la Resolució de 24 de novembre de 2022, en data 1 de gener de 2021.

Segons les dades proporcionades per l'EBAP, s'ha comprovat que les persones incloses en aquest supòsit són les de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

b) En segon lloc, en el supòsit de les persones que, tot i complir la resta de requisits i mèrits necessaris, no varen accedir a un nou nivell de carrera, per no haver estat inscrites en cap de les edicions del curs sobre avaluació 360º duites a terme dins l'any 2018, d'acord amb la disposició transitòria cinquena dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023, el reconeixement administratiu del nou nivell de carrera ha de tenir efectes en data 1 de gener de 2018 i els efectes econòmics, en data 1 de gener de 2023.

Segons les dades proporcionades per l'EBAP, s'ha comprovat que les persones incloses en aquest supòsit són les de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

2. La previsió de la disposició transitòria cinquena abans esmentada fonamenta, per a les persones que es troben en el cas de la lletra a) anterior, la revocació parcial de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de novembre de 2022 i el dictat d'una nova resolució que els reconegui el nou nivell de carrera professional amb efectes administratius des de l'1 de gener de 2018.

L'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix la revocació dels actes de gravamen o desfavorables en els termes següents:

1. Les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.

La resolució que s'ha de revocar parcialment, a priori, és un acte favorable, ja que suposa el reconeixement d'un dret, però és desfavorable en comparació amb la nova resolució i, per tant, fa adient l'aplicació de l'article 109.1.

Proposta de resolució

Atesos els antecedents i els fonaments de dret exposats, s'informa que és procedent que la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, dicti una resolució en els termes següents:

1. Revocar parcialment la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de novembre de 2022 per a les persones incloses en la llista de l'annex 1, a les quals es va concedir l'accés a un nivell superior de carrera professional amb efectes administratius d'1 de gener de 2019, per causes imputables a l'Administració, i reconèixer-los-el amb efectes administratius d'1 de gener de 2018 i mantenir els efectes econòmics en data 1 de gener de 2021.

2. Reconèixer a les persones incloses en la llista de l'annex 2, que no varen accedir a un nou nivell de carrera professional per causes imputables a l'Administració, l'accés a un nou nivell amb efectes administratius d'1 de gener de 2018 i efectes econòmics d'1 de gener de 2023.

3. Traslladar aquesta Resolució i els documents annexos als òrgans i a les unitats administratives corresponents perquè es duguin a terme els tràmits oportuns per executar-la materialment.

4. Publicar la Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 30 de març de 2023)

La directora general de Funció Pública María del Carmen Palomino Sánchez

Conforme amb la proposta. En dict resolució

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Persones a les quals es revoca l'accés al nou nivell de carrera amb efectes administratius de 2019 i a les quals es concedeix l'accés amb efectes de 2018

 

ANNEX 2 Persones que accedeixen al nou nivell de carrera amb efectes administratius de 2018