Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 227737
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és una entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i amb capacitat d'actuar i autonomia de gestió plenes, sens perjudici de la relació de tutela de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

L'IEB s'adscriu a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre, es varen aprovar els Estatuts de l'IEB. D'acord amb l'article 4, l'IEB té com a fins generals els relacionats amb l'ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d'acord amb els seus Estatuts i respectant les competències pròpies dels consells insulars. En l'article 5 s'hi indiquen, entre d'altres, les funcions i competències següents:

a) El foment de la recerca, en totes les àrees de la cultura i la ciència, en temes relacionats amb les Illes Balears, d'acord amb els objectius generals que amb vista a la recerca proposin el Govern de les Illes Balears i el mateix IEB.

b) La formació lingüística en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears, fora de l'ensenyament reglat.

c) El foment dels usos socials de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida diària, amb respecte i protecció de les modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i sens perjudici de la unitat de la llengua.

d) La difusió, per mitjans propis o aliens, de qualsevol tipus d'activitat cultural que es dugui a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

e) La publicació en el camp dels estudis locals, mitjançant l'elaboració de monografies, col·leccions i revistes, i l'organització de jornades, congressos i conferències.

f) El foment d'activitats culturals relatives a l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l'exterior.

g) La difusió de la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes d'àmbit insular i municipal destinen a la creació artística i cultural.

L'article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, per la qual es crea l'entitat pública empresarial Institut d'Estudis Baleàrics, indica en l'apartat 3 que per dur a terme les funcions i activitats esmentades l'entitat pot exercir totes les potestats administratives que siguin necessàries, fins i tot la de foment.

L'article 30.26 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents de cultura, activitats artístiques i culturals, i el foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades, així com la seva difusió nacional i internacional.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2021-2023, preveu les línies de subvenció IV.2.14 d'ajuts per donar suport a la creació, recerca dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual i la música de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009), poden ser objecte de subvencions les activitats corresponents a la promoció de la cultura i de les arts plàstiques tant entre les Illes Balears com a l'exterior.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix la igualtat en l'àmbit de la creació i producció artística, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, disposa que les administracions públiques de les Illes Balears han d'incentivar produccions artístiques i culturals que fomentin els valors d'igualtat entre dones i homes.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 20.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajudes per donar suport a les persones creadores dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears, d'acord amb l'annex 1.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 490.000 euros (quatre-cents noranta mil euros), d'acord amb les anualitats següents: 2023: 50.000 euros; 2024: 440.000 euros).

3. Autoritzar una despesa pluriennal de 490.000 euros, amb càrrec al capítol IV del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

4. Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 31 de març de 2023)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

Documents adjunts