Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 227743
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és una entitat pública empresarial creada per l'article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014). L'IEB, d'acord amb els seus Estatuts, aprovats mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), té personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i capacitat d'actuar i autonomia de gestió plenes, sens perjudici de la relació de tutela de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

L'IEB s'adscriu a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

D'acord amb l'article 4 dels seus Estatuts, l'IEB té com a fins generals els relacionats amb l'ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d'acord amb els seus Estatuts i respectant les competències pròpies dels consells insulars. En l'article 5 s'hi indiquen, entre d'altres, les funcions i competències següents:

a) El foment de la recerca, en totes les àrees de la cultura i la ciència, en temes relacionats amb les Illes Balears, d'acord amb els objectius generals que amb vista a la recerca proposin el Govern de les Illes Balears i el mateix IEB.

b) La formació lingüística en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears, fora de l'ensenyament reglat.

c) El foment dels usos socials de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida diària, amb respecte i protecció de les modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i sens perjudici de la unitat de la llengua.

d) La difusió, per mitjans propis o aliens, de qualsevol tipus d'activitat cultural que es dugui a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

e) La publicació en el camp dels estudis locals, mitjançant l'elaboració de monografies, col·leccions i revistes, i l'organització de jornades, congressos i conferències.

f) El foment d'activitats culturals relatives a l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l'exterior.

g) La difusió de la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes d'àmbit insular i municipal destinen a la creació artística i cultural.

L'article 40 de la Llei 13/2014 indica a l'apartat 3 que per dur a terme les esmentades funcions i activitats l'entitat pot exercir totes les potestats administratives que siguin necessàries, fins i tot la de foment.

L'article 30.26 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32, d'1 de març de 2007), disposa que la Comunitat Autònoma té la competència de la cultura, les activitats artístiques i culturals, i el foment i la difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades, com també la seva difusió nacional i internacional.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), preveu la línia de subvenció I.5.18: ajuts per donar suport als projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears en el marc del Pla de Reactivació de les Indústries Culturals i Creatives de les Illes Balears i per combatre la precarietat laboral dels investigadors dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes i les humanitats.

A aquest efecte, l'objecte d'aquesta Resolució és convocar subvencions d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Per tot això, d'acord amb el que disposen l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, els articles 107.3, apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 326, de 26 d'octubre de 2012), el Reglament (UE) 1497/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24 de desembre de 2013), i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2023, d'acord amb l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 150.000 euros (cent cincuanta mil euros), d'acord amb les anualitats següents: 2023: 10.000 euros; 2024: 140.000 euros.

3. Autoritzar una despesa de 150.000 euros, amb càrrec al capítol IV del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

4. Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 31 de març de 2023)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

Documents adjunts