Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació dels plecs de condicions que han de regir el concurs per a la licitació de l'explotació de les instal·lacions de les temporades 2023-2024 de les platges de Ciutadella, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2781 - Pàgina 17683

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 2883 - Pàgina 17684

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Citació d’actes prèvies a l’ocupació per a la instal·lació elèctrica corresponent a la reforma de línia aèria MT (15 kV) «Son Colom» per nou subministrament MT (15 kV) de 4.772,82 kW

    Número de registre 2281 - Pàgina 17685

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic MURO SOLAR de 9.800 kW, ubicat al polígon 12 parcel·la 99302 de Muro (RE031/22)

    Número de registre 1746 - Pàgina 17686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte d’execució i de reconeixement, en concret, de la utilitat pública per a la distribució de gas natural canalitzat a Camp de Mar, al terme municipal d’Andratx (Illes Balears)

    Número de registre 2413 - Pàgines 17687-17688

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 2955 - Pàgines 17689-17690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4076/2019 relativa al projecte d’autorització local comercial entre mitjeneres, C/Ronda Ponent, 16, al terme municipal de Llucmajor

    Número de registre 2607 - Pàgina 17691

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de no acceptació al·legació, acceptació sol·licitud de canvi d’ inversió i de revocació parcial de l’import de concessió, Exp. 383 de data 25 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2891 - Pàgines 17692-17694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment i revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, Exp. 405, de data 25 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2892 - Pàgines 17695-17696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Totals 8ª TANDA (anualitat 2021) de data 5 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 2893 - Pàgines 17697-17701

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Extracte de la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número de registre 2965 - Pàgines 17702-17704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Extracte de la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2023

    Número de registre 2970 - Pàgines 17705-17706

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00024005R

    Número de registre 2460 - Pàgina 17707

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00023934E

    Número de registre 2461 - Pàgina 17708

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l’aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 10 de març de 2023, de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2023-2024

    Número de registre 2904 - Pàgines 17709-17711

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per a projectes d’economia circular a l’illa de Mallorca per a l’any 2023

    Número de registre 2868 - Pàgines 17712-17713

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci relatiu al desistiment i arxivament del procediment expropiatori (Exp 91). Terrenys no afectats per les obres de millora de la carretera Sóller-Deià previstes en el projecte modificat de condicionament de la carretera C-710 de Pollença a Andratx, pk 51,600 al 61,900, Clau 2-CA-0039.1-MT, finques 24 a 92

    Número de registre 2908 - Pàgina 17714

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 50/2023, de 21 de març, relatiu a l’aprovació del Projecte integral d’obres i activitats per a la reforma de l’edifici d’Es Fabiol (exp. C4316-2023-000002)

    Número de registre 2941 - Pàgina 17715

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general per a la instal·lació del parc fotovoltaic Llinàritx Nou Binisegui al TM des Mercadal - Modificació línees evacuació dels blocs fotovoltaics Llinàritx i Binissequí (NUI 7/2021)

    Número de registre 2586 - Pàgina 17716

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de març de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2023 (Exp. 2112-2023-000001)

    Número de registre 2944 - Pàgines 17717-17718

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 06-2023, crèdit extraordinari

    Número de registre 2976 - Pàgina 17719

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de l'expedient de denominació de via pública de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 2869 - Pàgina 17720

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte bases reguladores dels premis Imagina Escrivint 2023

    Número de registre 2857 - Pàgines 17721-17723

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró fiscal de recollida i tractament de residus i OVP amb mercaderies; taules i cadires i quioscs, de l’exercici 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2906 - Pàgina 17724

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació dels padrons fiscals d’IBI urbana, rústica i BICE, de l’exercici 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2907 - Pàgina 17725

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació del projecte “Reforma de l'Ajuntament de Consell”

    Número de registre 2900 - Pàgina 17726

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial del Catàleg de Camins Públics Rurals del terme municipal d’Inca

    Número de registre 2885 - Pàgina 17727

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 08/2023

    Número de registre 2931 - Pàgina 17728

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Llista de persones admeses per a la Ludoteca de Setmana Santa 2023

    Número de registre 2947 - Pàgines 17729-17731

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició al públic de la modificació puntual dels articles 39, 41.5, 42.bis, 43, 45, 59, 85, 86, 87 i annexos I, II, III i V del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 2879 - Pàgina 17732

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició al públic de la modificació puntual dels articles 39, 41.5, 42.bis, 43, 45, 59, 85, 86, 87 i annexos I, II i III del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 2880 - Pàgina 17733

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial de la modificació puntual de la relació de llocs de feina per a l'exercici de 2023

    Número de registre 2949 - Pàgina 17734

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expd. 8-2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

    Número de registre 2963 - Pàgina 17735

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Transmissió de drets funeraris del cementiri municipal de Porreres

    Número de registre 2563 - Pàgines 17736-17737

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria Bases de XI Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

    Número de registre 2909 - Pàgina 17738

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 03/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdits finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 2972 - Pàgina 17739

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 04/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 2973 - Pàgina 17740

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació padrons fiscals 2023

    Número de registre 2894 - Pàgina 17741

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació provisional de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Palau de Congressos

    Número de registre 2948 - Pàgines 17742-17745

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de pàrquing subterrani

    Número de registre 2950 - Pàgines 17746-17748

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'exercici 2023

    Número de registre 2951 - Pàgina 17749

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprova inicialment el expedient de modificació de crèdits n.º 2023/005246 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

    Número de registre 2961 - Pàgina 17750

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de la Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans

    Número de registre 2914 - Pàgina 17751