Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 220318
Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Manacor d’un solar per a la construcció del nou centre de salut denominat Na Camel·la, a Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 10 d'octubre de 2022 el Ple de l'Ajuntament de Manacor va acordar la cessió d'un solar de titularitat municipal i caràcter patrimonial, conforme a la descripció cadastral següent:

· Finca registral 7.5752, urbana, situada en el passeig del Ferrocarril, de Manacor, amb una superfície de 4.278 metres quadrats, inscrita en el Registre de la Propietat de Manacor, en el tom 5.658, llibre 1683, full 186, inscripció 1a, amb referència cadastral 8209001ED1880N.

2. Aquest acord es va sotmetre a informació pública de vint dies, sense que es rebessin al·legacions.

3. El 3 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'acord definitiu de l'Acord de Ple, atès que no s'hi van presentar al·legacions.

4. El 13 de desembre de 2022 l'Ajuntament de Manacor va comunicar al Servei de Salut l'aprovació definitiva de la cessió.

5. El 9 de març de 2023 el Servei de Salut va comunicar a l'Ajuntament de Manacor l'existència d'un error material en l'acord, amb la finalitat que fos esmenat.

6. El 13 de març de 2023, el Ple de l'Ajuntament de Manacor va acordar la rectificació de l'error material comunicat.

7. El 21 de març de 2023 l'Ajuntament de Manacor va comunicar al Servei de Salut per mitjà d'un ofici, amb registre d'entrada 680, l'aprovació de l'acord.

Fonaments de dret

1. El títol V de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears.

2. El títol IV del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

4. El Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, que aprova el Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

5. La Llei 6/2001, d'11 d'abril de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret 63/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica del Servei de Salut.

8. El Decret 26/2022, de 25 de juliol, pel qual es nomena el director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar l'acceptació de la cessió gratuïta de l'Ajuntament de Manacor a favor del Servei de Salut de les Illes Balears del solar amb referència cadastral 8209001ED1880N, en el passeig del Ferrocarril, a Manacor.

 

2. Determinar que aquesta cessió té la finalitat exclusiva de destinar el solar a la construcció del centre de salut denominat Na Camel·la, en el municipi de Manacor.

3. Establir que aquest solar es rep amb caràcter patrimonial i que s'ha d'afectar al domini públic.

4. Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Manacor i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Document signat electrònicament (Palma, 28 de març de 2023)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (Manuel Palomino Chacón)