Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 228108
Aprovació de l’actualització de la numeració dels immobles del carrer de Llorenç Rosselló, escultor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 98/2023

Per mitjà d'aquest anunci es fa pública la resolució de batlia núm. 2022-0374, de data 30 de març de 2023, la qual es transcriu a continuació:

«Aprovació de l'actualització de la numeració dels immobles del carrer de Llorenç Rosselló, escultor

Antecedents de fet

1. El carrer de Llorenç Rosselló, escultor, presenta des de fa temps una numeració dels immobles que no segueix una correlació ordenada i lògica. Aquest fet provoca nombroses confusions i problemes, per exemple, en les comunicacions postals o quan es donen situacions d'emergència.

2. L'arquitecte municipal, el 16 de febrer de 2023, va emetre un informe-proposta d'actualització de la numeració dels immobles d'aquesta via.

3. L'informe esmentat i els plànols amb la numeració proposada es varen sotmetre a informació pública mitjançant l'anunci publicat al BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2023, i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament.

4. Paral·lelament es va donar audiència a les persones empadronades als habitatges del carrer de Llorenç Rosselló, escultor, i a les persones propietàries (titulars cadastrals) de les edificacions que hi estan ubicades perquè poguessin examinar l'expedient i al·legar i presentar els documents i justificacions que considerassin pertinents.

5. El 17 de febrer de 2023 l'ajuntament va comunicar a la Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears la proposta d'actualització de la numeració i li va remetre la documentació pertinent per tal que pogués fer les observacions que estimàs convenients.

6.En els terminis atorgats a l'efecte no s'han presentat al·legacions a la proposta d'actualització de la numeració dels immobles del carrer de Llorenç Rosselló, escultor.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

3. Els articles 65, 75 i 77 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.

4. La Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

5. L'acord del ple de l'Ajuntament d'Alaró, en sessió de 2 de juliol de 1996, pel qual es va aprovar definitivament la denominació i la modificació dels noms de carrers i places del municipi (BOCAIB núm. 89, de 16 de juliol de 1996).

D'acord amb els anteriors fets i fonaments de dret, en virtut de les atribucions que tenc conferides per l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, adopt la següent

Resolució

1. Aprovar l'actualització de la numeració dels immobles del carrer de Llorenç Rosselló, escultor, segons consta a l'annex d'aquesta resolució.

2. Ordenar l'actualització de les dades que consten al padró municipal d'habitants i a qualsevol altre padró, cens o registre que depengui directament de l'ajuntament d'acord amb les modificacions aprovades.

3. Comunicar el canvi de numeració a la Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears.

4. Publicar aquesta resolució i l'annex al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alaró.»

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'hi poden interposar alternativament els següents recursos:

a) Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest acte.

b) Recurs potestatiu de reposició davant la batlia en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest acte. Si s'interposa el recurs de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi adoptat i notificat la resolució expressa del primer o hagi transcorregut el termini d'un mes per fer-ho. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi adoptat i notificat una resolució expressa, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu a partir del dia següent al de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alaró, en la data de signatura electrònica: (30 de març de 2023)

El batle

Llorenç Perelló Rosselló

 

ANNEX Actualització de la numeració dels immobles del carrer de Llorenç Rosselló, escultor

REF. CADASTRAL

NUMERACIÓ ANTERIOR

ÚS

NOVA NUMERACIÓ

2451027DD8925S0001LZ

AV DE LA CONSTITUCIO 65

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 1

 

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 3

2550215DD8925S0001WZ

AV CONSTITUCIO Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 2

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 4

2451009DD8925S0001EZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 5

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 5

2550216DD8925S0001AZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 6

2451008DD8925S0001JZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 7

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 7

2550217DD8925S0001BZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 8

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 10

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 12

2451028DD8925S0001TZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 9

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 9A

2552040DD8925S0001PZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 11

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 13

2550219DD8925S0001GZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 14

2552021DD8925S0001IZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 15

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 17

2550201DD8925S0001KZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 16

2651810DD8925S0001QZ

CL DE JOAN MIR, ERMITA Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 18

2552037DD8925S0001PZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:-1 Pt:01

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:-1 Pt:01

2552037DD8925S0002AX

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:-1 Pt:02

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:-1 Pt:02

2552037DD8925S0003SM

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:-1 Pt:03

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:-1 Pt:03

2552037DD8925S0004DQ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:-1 Pt:04

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:-1 Pt:04

2552037DD8925S0005FW

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:-1 Pt:05

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:-1 Pt:05

2552037DD8925S0006GE

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:-1 Pt:06

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:-1 Pt:06

2552037DD8925S0007HR

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:00 Pt:01

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:00 Pt:01

2552037DD8925S0008JT

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:01 Pt:02

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:01 Pt:02

2552037DD8925S0009KY

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:03 Pt:03

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:02 Pt:03

2552037DD8925S0010HR

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 19 Pl:03 Pt:04

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 19 Pl:02 Pt:04

2651811DD8925S0001PZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 20

2552019DD8925S0001JZ

CL JOAN ROSSELLO SON FORTEZA 24

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 21

2651812DD8925S0001LZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 22

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 22

2552018DD8925S0001IZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR

Almacén-Estacionamiento

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 23

2651813DD8925S0001TZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 24

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 24

2552017DD8925S0001XZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR Ndup:. Suelo

Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 25

2651801DD8925S0001HZ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 26 Pl:00 Pt:01

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 26 Pl:00 Pt:01

2651801DD8925S0002JX

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 26 Pl:01 Pt:01

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 26 Pl:01 Pt:01

2651801DD8925S0003KM

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 26 Pl:01 Pt:02

Oficinas

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 26 Pl:01 Pt:02

2651801DD8925S0004LQ

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 26 Pl:02 Pt:01

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 26 Pl:02 Pt:01

2651801DD8925S0005BW

CL LLORENÇ ROSSELLO, ESCULTOR 26 Pl:02 Pt:02

Residencial

Carrer de Llorenç Rosselló, escultor, 26 Pl:02 Pt:02