Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 226655
Aprovació definitiva de la fitxa de catalogació del lloc de treball de director de Residències i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social (SAN 0500) (exp. 0602-2022-000005)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicat en el BOIB núm. 12, de 26-01-2023 de dia 26-01-2023 a dia 16-02-2023 i en el tauler d'Edictes de la Corporació de dia 23-02-2023 a dia 17-03-2023, l'anunci relatiu a l'acord adoptat pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 9 de gener de 2023, pel qual s'aprova inicialment la fitxa de catalogació del lloc de treball de director de Residències i Centre de Dia per a persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social (SAN 0500), no consta en el Registre General d'Entrada d'aquest Consell Insular que s'hagi presentat durant el termini de quinze dies hàbils d'exposició al públic, cap al·legació i/o suggeriment al respecte, per la qual cosa es considera elevada a definitiva la seva aprovació. Es publica a continuació, com annex.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i perquè tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Ple en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 23 de març de 2023

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Documents adjunts