Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 220655
Bases per al reconeixement de qualificacions per a l'habilitació de guies turístics a les illes Balears, en l'àmbit territorial de l'illa de Formentera, i de la documentació necessaris per a poder-hi participar

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Presidència del Consell Insular de Formentera, el 24 de març de 2023, va adoptar entre altres el següent acord:

“....

PRIMER. APROVAR LES BASES PER AL RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS PER A L'HABILITACIÓ DE GUIES TURÍSTICS A LES ILLES BALEARS, EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE L'ILLA DE FORMENTERA, I DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSARIS PER A PODER PARTICIPAR que s'adjunten com a ANNEX 1 d'aquesta resolució.

Una vegada finalitzada la convocatòria i publicada la llista d'admesos, es publicarà el lloc i l'hora on s'efectuaran els exàmens en el tauler d'anuncis i en la pàgina web del Consell.

SEGON. Publicar l'anunci d'aquesta resolució en el BOIB i en el tauler d'anuncis, i publicar la resolució i les bases íntegres en la pàgina web d'aquest Consell.

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER AL RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS PER A L'HABILITACIÓ DE GUIES TURÍSTICS A LES ILLES BALEARS, EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE L'ILLA DE FORMENTERA, AMB INDICACIÓ DEL PROCEDIMENT I DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSARIS PER A PODER PARTICIPAR.

Primera. En el cas d'optar per la realització d'una prova, aquesta consistirà en un examen de coneixements del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears, així com els coneixements dels idiomes oficials de les Illes Balears. Aquestes proves són les mateixes i es regeixen exactament per la mateixa normativa que les proves d'accés general a la professió de guia, publicada en la mateixa data que aquesta convocatòria.

Segona. En el cas d'optar per la realització d'unes pràctiques a les Illes Balears, aquestes consistiran en la realització de 50 serveis de durada mínima 4 hores (que incloguin 10 visites, recursos o recorreguts diferents)

Aquestes excursions hauran de ser certificades per l'agència de viatges, intermediari turístic o guia oficial o habilitat que dirigeixi l'excursió.

Es consideraran acreditats els coneixements suficients de català o castellà quan s'hagin utilitzat com a llengua vehicular de l'excursió, o llengua de comunicació entre el guia i l'aspirant en un mínim de 5 serveis per a cada idioma. En cas de no complir els requisits d'idioma castellà i català, haurà de passar la mateixa prova d'idiomes que l'establerta en el paràgraf anterior.

Tercera. En tots dos casos, el sol·licitant haurà d'emplenar la sol·licitud que figura en l'annex 1, en la qual manifestarà la seva situació professional i presentarà còpies compulsades de la documentació requerida. En el Consell de Formentera es podran realitzar les compulses prèvia presentació dels originals dels documents a compulsar.

En el cas de països on la professió de guia estigui regulada, es presentarà el títol que dona accés a la professió.

En el cas de països on la professió no estigui regulada, es presentarà el certificat d'haver treballat un mínim de dos anys en els deu últims i el títol o certificat de competència de nivell mínim que estableix l'RD 1837/2008, és a dir, formació de caràcter post obligatòria de durada no inferior a un any

En l'annex 2 figura el model per a acreditar la realització de cada excursió, que l'aspirant haurà de custodiar i presentar davant l'administració quan hagi complert els 50 serveis en les condicions establertes.

Quarta. Les taxes per a accedir a les proves són les establertes en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius (BOIB 124, de 14 de juliol de 2020):

 • Per a les noves habilitacions: 24 €.
 • Per a l'ampliació d'idiomes: 24 €

Cinquena. Calendari i admissió.

1.- Calendari i admissió a les proves en el cas d'optar per aquesta modalitat d'acreditació de la qualificació professional).

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB, si l'últim dia de presentació de sol·licituds cau en dissabte o festiu, es prorroga fins al dia hàbil següent. Si alguna de les instàncies tingués algun defecte corregible, es comunicarà a l'interessat a fi que el corregeixi en un termini de deu dies.

Expirat el termini de presentació de sol·licituds i esmena d'errors, es farà públic el llistat d'admesos i exclosos, amb indicació individualitzada de les causes d'exclusió dels interessats que no hagin estat admesos.

En les llistes hauran de constar el número del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent dels aspirants, així com els blocs dels quals són eximits, si escau. Hi haurà un termini de deu dies hàbils per a presentar reclamacions, transcorregut el qual es publicarà la llista definitiva.

Una vegada resolt tot el procés d'admissió, el Consell de Formentera informarà en el tauler d'anuncis i publicarà en la web del Consell (www.conselldeformentera.cat) la data, lloc i hora, així com els membres que formaran la Comissió Avaluadora.

2.- Calendari i admissió (en cas d'optar per la modalitat d'acreditació de les pràctiques realitzades)

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB, si l'últim dia de presentació de sol·licituds cau en dissabte o festiu, es prorroga fins al dia hàbil següent. Si alguna de les instàncies tingués algun defecte corregible, es comunicarà a l'interessat a fi que el corregeixi en un termini de deu dies.

Expirat el termini de presentació de sol·licituds i esmena d'errors, es farà públic el llistat d'admesos i exclosos, amb indicació individualitzada de les causes d'exclusió dels interessats que no hagin estat admesos.

Hi haurà un termini de deu dies hàbils per a presentar reclamacions, transcorregut el qual es publicarà la llista definitiva.

Sisena. Resolució de la convocatòria

La Presidència del Consell Insular de Formentera, a la vista de la proposta de la Comissió Avaluadora, dictarà la corresponent resolució d'habilitació de les persones aspirants que hagin superat les proves previstes en la base cinquena, que serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i inscrita en el Registre d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics.

Així mateix, es procedirà d'ofici a l'expedició del carnet de Guia de Turisme de les Illes Balears, d'acord amb el que es preveu en l'article 142 del Decret 20/2015.

Setena. Reclamacions i recursos.

Contra les qualificacions de les diferents proves caldrà formular petició de revisió davant el tribunal avaluador, en el termini de tres dies , que serà resolta per la Presidència en el termini de cinc dies.

Contra l'anterior resolució, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

 

Formentera, 27 de març de 2023

La presidenta Ana Juan Torres

 

ANNEXE 1 SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LES PROVES D´ ACCÉS A GUIA TURÍSTIC – ACCÉS RECONEIXEMENT QUALIFICACIONS CIUTADANS UE 

1.- Identificació

Noms i llinatges

 

DNI,NIE o Passaport  

 

Direcció

 

Telèfon

 

E-mail

 

Nacionalitat

 

2. Situació professional:

 • Procedeix de país UE en el qual l'accés a la professió de guia turístic està regulat
 • Procedeix de país UE en el qual l'accés a la professió de guia turístic no està regulat

3. Documentació obligatòria d'accés al procés de reconeixement de qualificacions

1. Països on l'accés a la professió està regulat

 •  Títol obligatori en país d'origen (si accés a la professió està regulat en país d'origen)

2. Països on l'accés a la professió no està regulat

 •  Títol o certificat(s) de competència  Certificat d'haver estat treballant com a guia turístic un mínim de dos anys dels últims deu.

4. Motiu sol·licitud (assenyalar 1)

 •  Proves Accés a Guia Turístic (ha d'emplenar la resta d'apartats de la sol·licitud)
 • Pràctiques professionals (només ha d'emplenar l'apartat 5, no la resta)

5. Idiomes estrangers dels quals sol·licita habilitar-se:

 • Idioma 1:
 • Idioma 2:

Altres idiomes:

6. Blocs dels quals sol·licita exempció (haurà de presentar-se juntament amb aquesta sol·licitud la documentació acreditativa)  

- Bloc 1, Patrimoni Cultural i Natural  

- Bloc 2, Idioma Estranger 1: _______________ (indiqui quin)  

- Bloc 3, Idioma Estranger 2: _______________ (indiqui quin)  

- Un altre(s) Idioma(s) Estranger(s): _____________________________ (indiqui quin o quins)  

- Bloc 4, Castellà

- Bloc 5, Català

7. Idioma en el qual sol·licita fer les proves:

 • Castellà
 • Català
 

ANNEX 2 ACREDITACIÓ DE PRÀCTIQUES PER A L'HABILITACIÓ COM A GUIA OFICIAL EN EL PROCÉS DE RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS A CIUTADANS DE LA UE QUE VULGUIN EXERCIR COM A GUIES HABILITATS A LES ILLES BALEARS.

 1. Dades del Sol·licitant

Nom i llinatges:

 

Nacionalitat:

 

DNI, NIE, Passaport:

 

Direcció:

 

Telèfon:

 

Correu electrònic:

 

 2. Dades de l´excursió realitzada

Nom (si procedeix):

 

Data:

 

Agència de viatges /intermediari turístic organitzador:

 

Guía habilitado que dirige la excursión:

 

Itinerari/recursos visitats:

Llengua o llengües vehiculars de l´ excursió:

 

Llengua de comunicació guía-sol·licitant: 

 

Signat:

Per l´Agència de Viatges/intermediari                                                Guia Habilitat                                                             Sol·licitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: per a ser vàlid, l'imprès estarà signat com a mínim pel responsable de l'agència o intermediari turístic i el sol·licitant, o pel guia turístic habilitat i el sol·licitant.