Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 225591
Llista definitiva de reconeixement de canvis de nivells de carrera professional dels treballadors de l’Ajuntament d'Alaró

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 220/2023

Mitjançant la resolució de batlia 2023-0365 de dia 29 de març de 2023, s'ha emès resolució de la llista definitiva de reconeixement de canvis de nivells de carrera professional dels treballadors de l'ajuntament d'Alaró.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament d'Alaró (https://ajalaro.sedelectronica.es/info.0) als efectes establerts a l'article 45 de la Llei 39/2.015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Alaró, 30 de març de 2023

El batle Llorenç Perelló Rosselló

 

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Mitjançant acord de l'òrgan avaluador de la carrera professional, reunit en sessió el 9 de març 2023, es va aprovar la llista provisional de reconeixement de canvis de nivells de carrera professional dels treballadors de l'ajuntament d'Alaró, la qual fou objecte de publicació en data 14 de març de 2023 al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament d'Alaró (https://ajalaro.sedelectronica.es/info.0).

L'acta atorgava un termini deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació al taulell d'anuncis de la seu electrònica de la llista provisional de reconeixement de nivells inicials de carrera professional, per presentar esmenes o reclamacions.

El termini d'al·legacions va finalitzar el dia 28 de març de 2023.

Dins el termini indicat no s'han presentat al·legacions o esmenes, de forma que no ha estat necessari reunir de nou l'òrgan avaluador i s'assumeix la proposta provisional.

D'acord amb l'acord entre l'ajuntament i les organitzacions sindicals en matèria de carrera professional del personal, el batle dictarà la resolució que contendrà les llistes definitives de reconeixement de canvis de nivells inicials de carrera professional dels treballadors de l'ajuntament d'Alaró, que es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament d'Alaró (https://ajalaro.sedelectronica.es/info.0) i al Butlletí Oficial de les Illes Balears

És per això que fent ús de les atribucions que em confereixen l'apartat g) de l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'apartat d) de l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i l'apartat 14 de l'article 41 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

RESOLC

PRIMER.- Reconèixer el canvi de nivell de carrer professional horitzontal dels següents treballadors:

Nom

DNI

Grup/ subgrup

Data reconeixement següent nivell

Nou nivell

SERRA ORTEGA, JUAN CARLOS

***646**B

C1

14/12/2022

1

SEGON.- Corregir la data de reconeixement de l'accés al nivell 1 de la carrera professional horitzontal de la treballadora Jerònima Gelabert Isern (DNI ***359**M) a 22/07/2022.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament d'Alaró (https://ajalaro.sedelectronica.es/info.0) i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, tot informant als interessats que, contra la present Resolució, que exhaureix la via administrativa, poden interposar de forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la batlia, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.

 

Alaró, 30 de març de 2023

                                                                                                    Intervingut i conforme,

El batle                                                                                        L'interventor

Llorenç Perelló Rosselló                                                             Ruben López Santandreu