Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball.

    Número de registre 2877 - Pàgines 17272-17274

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 2878 - Pàgines 17275-17277

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala de escala científica, especialitat geologia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 2935 - Pàgines 17278-17280

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 2937 - Pàgines 17281-17283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 2939 - Pàgines 17284-17286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutària fixa i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de reumatologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019), modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 2899 - Pàgines 17287-17288

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució número 63 de dia 23/03/2023, referent al nomenament com a funcionaris de carrera de carrera de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2905 - Pàgina 17289

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 2865 - Pàgina 17290

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Nomenament funcionaris de carrera

    Número de registre 2866 - Pàgina 17291

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 2867 - Pàgina 17292

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional en la que se relacionen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d'ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023

    Número de registre 2921 - Pàgines 17293-17304

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual es nombren els tribunals encarregats de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

    Número de registre 2902 - Pàgines 17305-17306

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual es nombren els tribunals encarregats de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

    Número de registre 2903 - Pàgines 17307-17309

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, i la llista provisional de mèrits al·legats, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número de registre 2876 - Pàgines 17310-17326

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala arquitectura tècnica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2933 - Pàgines 17327-17330

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat geologia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 2934 - Pàgines 17331-17332

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 2936 - Pàgines 17333-17334

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 2938 - Pàgines 17335-17337

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 2968 - Pàgines 17338-17340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de Tècnic/Tècnica Especialista de Laboratori

    Número de registre 2808 - Pàgines 17341-17342

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 29 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2888 - Pàgina 17343

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 29 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2889 - Pàgines 17344-17345

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de Servei d'Anàlisis clínics de l'Hospital Comarcal d'Inca

    Número de registre 2915 - Pàgina 17346

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de Servei d´Anatomia Patològica de l’Hospital Comarcal d´Inca

    Número de registre 2916 - Pàgina 17347

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de Servei d´Anestèsia i Reanimació de l’Hospital Comarcal d´Inca

    Número de registre 2917 - Pàgina 17348

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital Comarcal d´Inca

    Número de registre 2918 - Pàgina 17349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears mitjançant la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de prefectura del Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_10)

    Número de registre 2930 - Pàgines 17350-17356

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau substitut d'aquest municipi

    Número de registre 2920 - Pàgina 17357

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci creació d'una borsa viva de treball d'un/a director/a i monitor/a de temps lliure

    Número de registre 2929 - Pàgina 17358

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Desistiment del procés de selectiu per a la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter de personal funcionari interí per a programes tècnic d'administració general (A1)

    Número de registre 2910 - Pàgines 17359-17360

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic/a responsable de l'Edar, grup A, subgrup A1, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 2928 - Pàgines 17361-17371

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació llista definitiva admesos i exclosos per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va atenció al públic, d'administració general, personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 2872 - Pàgines 17372-17373

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació llista definitiva admesos i exclosos procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial electricista brigada, personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 2873 - Pàgines 17374-17375

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació de la llista definitiva admesos i exclosos procés selectiu per cobrir una plaça de netejador/a, personal laboral de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 2875 - Pàgines 17376-17377

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0728 de 29/03/2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual se deixa sense efectes el decret de batlia núm. 2023/0141 de data 25/01/2023, pel qual es varen aprovar les bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir sis places de treballador/a familiar, personal laboral fix, de l’Ajuntament, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022, per a l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball. I s’aproven les noves bases que regirán la convocatòria del procés selectiu esmentat i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 2924 - Pàgines 17378-17386