Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 223218
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, i l’atorgament de subvenció pel procediment de concessió nominativa directa per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l'article 48 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de  règim jurídic del sector públic, es fa públic el següent conveni:                                  

“Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, i l'atorgament de subvenció pel procediment de concessió nominativa directa per  la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per  a l'any 2023”.

Parts

Ana Juan Torres, presidenta del Consell Insular de Formentera, que actua en nom i representació d'aquest, amb CIF núm. P0702XXXX i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc Xavier, Formentera, en virtut del Ple del Consell Insular de Formentera de data 15 d'octubre de 2021, d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Mª  Dolores  Fernández Tamargo amb DNI ***7053**,, presidenta de l'Associació Espai Dones Formentera, actuant en nom i representació d'aquesta entitat d'acord amb allò determinat als seus estatuts, la qual disposa del CIF número G 5753XXXX  i domicili  al carrer de Joan Castelló i Guasch, núm. 68, i consta inscrita amb el número 311000006235 en el Registre d'Associacions de les Illes Balears en la secció primera, i amb el número 10 en el Registre d'Entitats Ciutadanes del Consell Insular de Formentera.

Antecedents

1. El títol II de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, publicada al BOIB núm. 99 de 4 d'agost de 2016 i BOE núm. 202 de 22 d'agost de 2016 i amb vigència des del 5 d'agost de 2016, regula les competències, les funcions, l'organització institucional i el finançament de les administracions públiques en aplicació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears en tot el que es refereix a les polítiques de gènere i a les dones. D'aquesta manera, l'article 13 fixa les competències del Govern de les Illes Balears; l'article 14, les dels consells insulars; i el 15, les dels ajuntaments.

2. El Decret 46/2018 de 21 de desembre de traspàs als consells insulars de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies d'aquests consells insulars que actualment exerceix l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona.

3. El Decret de Presidència de 15 d'octubre de 2021 atribueix internament les competències en el si del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i LGTBI.

4. En el Decret de Presidència de data 15 d'octubre de 2021, de delegació de competències de la presidenta a favor dels consellers i les conselleres de l'equip de Govern, la presidenta del Consell Insular de Formentera es reserva les funcions i competències d'Igualtat .

5. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears té com a finalitat regular i ordenar el sistema de serveis socials de les Illes Balears amb la finalitat de promoure i garantir el seu accés universal i contribuir al benestar i la cohesió social. També té com objecte configurar un sistema de serveis socials que doni respostes a les necessitats de les persones, potenciant la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

6. L'article 3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, fa referència als objectius de les polítiques de serveis socials, i cita, entre d'altres, promoure l'autonomia personal, familiar i dels grups; promoure el respecte a les diferències en les formes de vida o tipus de cultura, sempre que aquestes no atemptin contra els drets fonamentals de les persones; afavorir la convivència de les persones i dels grups socials i promoure la tolerància, el respecte i la responsabilitat en les relacions personals i familiars; promoure la participació de la comunitat en la resolució de les necessitats socials i en particular de les entitats representatives dels col·lectius desfavorits; i afavorir la igualtat efectiva de les persones, eliminant discriminacions per raó de sexe o discapacitat, o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social arbitrària, i impulsant polítiques d'integració laboral per les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

7. Que l'article 4 de la citada llei 4/2009, d'11 de juny, fa menció als principis rectors pels quals es regeix el sistema públic de serveis socials, que són, entre d'altres:          

-  Universalitat i igualtat. Els serveis públics garantiran a tothom el dret d'accés als serveis socials i a l'ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia distributiva.

- Prevenció. El sistema de serveis socials orientarà principalment les actuacions i els serveis per evitar el risc de que es produeixin situacions de necessitats socials.  

- Foment de l'autonomia personal. Els serveis socials facilitaran que les persones disposin de les condicions adequades per desenvolupar els projectes vitals, dins de la unitat de convivència que desitgin, d'acord amb la naturalesa dels serveis i les seves condicions d'utilització.

- Respecte pels drets de la persona. Les actuacions en matèria de serveis socials respectaran sempre la dignitat de la persona i els seus drets fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans, en la Carta Social Europea, en els convenis internacionals i en la Constitució Espanyola.

8. Que la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, atribueix competències en matèria de concessió i gestió de subvencions i ajudes amb finalitats assistencials a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial de cada un dels consells insulars, sobre les matèries de tercera edat, marginats, minories ètniques, infància, famílies, llars i institucions anàlogues. De conformitat amb aquesta Llei, el Consell insular de Formentera ha desenvolupat actuacions adreçades a les dones —sobretot a dones en situació de necessitat especial— i disposa dels recursos humans i materials per dur a terme aquestes accions.

9. Segons l'article 70.20 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia, modificada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són pròpies del Consell Insular de Formentera les competències en les polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar i laboral de la dona.

10. La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, al seu article 31 esmenta que les administracions públiques, a l'àmbit de les respectives competències, promouran i facilitaran el desenvolupament de les associacions que persegueixin finalitats d'interès general, respectant sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics, així com l'establiment d'ajudes i subvencions per dur a terme les seues activitats. Així mateix, les administracions públiques podran establir, amb les associacions que persegueixin objectius d'interès general, convenis de col·laboració en programes d'interès social.

11. L'article 2 dels estatuts de l'Associació Espai Dones Formentera, les seves finalitats són:

1. El disseny d'un espai nou on puguem atendre a les nostres necessitats per a aconseguir el reconeixement social dels nostres drets i de l'oportunitat de exercir-los plenament

2. Promoure la igualtat de gènere.

3. Assessorament a la dona

4. Realització de tallers i activitats formatives i lúdiques”

“Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

1. Posar en marxa programes, serveis, projectes que contribueixen a crear les condicions adequades per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Activitats dissenyades des del reconeixement dels  principals obstacles i discriminacions que les dones encara pateixen.

2. Grups de suport

3. Realització d'actes els dies de la dona

4.  Qualsevol finalitat sol·licitada pels membres de l'associació.                                                                

12. L'Associació Espai Dones Formentera és una entitat sense ànim de lucre que té com a objecte la lluita feminista perquè la societat reconegui i doni suport a la Igualtat de gènere. Per a aconseguir aquests objectius, l'associació Espai Dones Formentera realitza activitats formatives i lúdiques, posant en marxa activitats de promoció i dinamització de la igualtat de gènere i lluita pels drets de la dona. Des de la seva creació l'associació Espai Dones Formentera ha realitzat activitats en dades anuals senyalades tal i com el dia de la dona treballadora i el dia contra la violència de gènere principalment.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de la col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, per dur a terme actuacions relacionades amb la promoció de la igualtat i prevenció de la violència de gènere, durant l'any 2023.

2. Obligacions de les parts

2.1. El Consell Insular de Formentera es compromet a:

a) Per mitjà d'aquest Conveni el Consell Insular de Formentera atorga a l'associació Espai Dones Formentera una subvenció per procediment de concessió directa, per una quantitat de  4.000 € (quatre mil euros), dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera per a l'exercici de 2023, amb càrrec a la partida pressupostària 1/ 2311/ 4800001 / 22023000006, destinada per a la promoció de la igualtat i prevenció de la violència de gènere amb la finalitat de finançar una part de les despeses de les actuacions per a l'exercici 2023.

El pagament es farà de la següent forma:

b) Es farà un únic pagament del total de la subvenció, una vegada que s'hagi justificat de manera exhaustiva i detallada les despeses ocasionades per dur a terme les activitats objecte d'aquest conveni. La justificació s'ha de presentar abans del 30 de novembre de 2023.

Les factures del mes de desembre que quedin pendents de pagament es podran presentar dins les despeses del conveni de l'any següent.

Per al pagament de la subvenció, el Consell Insular podrà sol·licitar qualsevol altra documentació o informes que es considerin adients.

2.2. L'associació Espai Dones Formentera es compromet a:

a) Aportar els recursos humans i materials necessaris per a la gestió i funcionalitat del projecte.

b) La justificació de les despeses objecte de subvenció mitjançant la presentació de la següent documentació:

 • Pressupost previ presentat i aprovat pel Consell Insular de Formentera de les activitats a realitzar.
 • Les factures originals justificatives de les despeses originades com a conseqüència de l'execució de les activitats objecte de subvenció.
 • Lliurar una memòria anual de les activitats i actuacions dutes a terme, abans del 30 de  novembre de 2023, i facilitar informació del nombre de participants i tipus d'assistents (homes i dones) i adjuntar fotos i cartells de les activitats fetes.

c) L'associació Espai Dones Formentera durà a terme activitats de promoció i dinamització per a la igualtat de  la dona i prevenció de la violència de gènere. Per aconseguir aquest objectiu, realitzaran activitats d'educació en igualtat i sensibilització social pel reconeixement dels drets de la dona. No seran subvencionables aquelles activitats l'objectiu de les quals no tingui relació directa amb els objectius fonamentals de la associació Espai Dones Formentera.

d)  En compliment del que disposa l'article 11 de Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 197, de  31.12.05), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, l'associació Espai Dones Formentera queda sotmesa, entre d'altres, a les obligacions següents:

 • Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 • Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents.
 • Comunicar a aquest Consell Insular l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat, dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi de donar als fons percebuts.
 • Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació I control.
 • Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previst en l'article 44 d'aquesta Llei.

Respecte de les activitats subvencionades, es farà constar en un indret privilegiat i visible l'escut oficial del Consell Insular amb el següent text: Consell Insular de Formentera, Àrea d'Igualtat.

3. Coordinació i seguiment

La Presidència del Consell Insular de Formentera, que té les competències en l'àmbit d'Igualtat de conformitat amb el Decret de Presidència de data 15 d'octubre de 2021, comprovarà la justificació de l'aplicació de la subvenció, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per la qual es concedeix, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 197 31.12.05), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.                                                     

4. Durada

El present conveni tindrà una vigència des del dia de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2023, amb els seus efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, que inclou les activitats que es duguin a terme entre l'1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023.

5. Resolució

El conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

- Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d'ambdues.

- La dissolució de l'associació que subscriu el Conveni.

- L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció

- Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del conveni.

- Denúncia de qualsevol de les parts manifestada per escrit, amb una antelació mínima de 48 hores abans de la data de finalització del conveni.

6. Normativa d'aplicació

a) En allò no previst en aquest Conveni s'estarà al que es disposi al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, de les Illes Balears, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació.

b) Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les diferencies que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Però si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest Conveni han de ser del coneixement i la competència dels jutjats del contenciós administratiu de Palma (Mallorca).

c) Aquest conveni de col·laboració té la naturalesa prevista a l´article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i, per tant, està exclòs de l'àmbit de la seva aplicació i es regirà per seves clàusules i per les normes administratives que siguin aplicables.

d) Com a normativa aplicable a aquest conveni de col·laboració, es regirà pel pla estratègic de subvencions que s´aprovi per al 2023 al Consell Insular de Formentera,

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Formentera, 23 de març de 2023

La presidenta de Consell Insular: Ana Juan Torres (...) 

La presidenta d'Espai Dones Formentera: Mª Dolores Fernández Tamargo (...)

Davant meu, el secretari: Àngel. C. Navarro Sánchez (...)

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Formentera, 23 de març de 2023

La presidenta Ana Juan Torres