Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 217566
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 28 de març de 2023, la directora general de Funció Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 s'han ratificat els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 10 de març de 2023 pels quals es desenvolupa la carrera professional horitzontal en l'àmbit dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'àrea de valoració «Bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement», en què es determinen els criteris de valoració i el barem de puntuació aplicable a aquesta convocatòria (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023).

2. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 es varen ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals.

Fonaments de dret

1. El punt 20 de l'annex 1 dels acords ratificats per l'Acord de 27 de març de 2023 preveu el procediment per a l'obtenció de nous nivells de carrera professional, el qual s'inicia d'ofici mitjançant l'aprovació d'una convocatòria i ha de tenir una durada màxima de sis mesos.

2. La disposició transitòria primera de l'annex 1 dels mateixos acords estableix els requisits per poder participar en aquesta primera convocatòria posterior als acords de desenvolupament del sistema de carrera professional.

3. La disposició addicional quarta preveu que en la convocatòria ordinària de carrera professional les persones sol·licitants poden assenyalar la data en la qual es compleixen els requisits per sol·licitar el canvi de nivell d'entre les determinades en la convocatòria i, una vegada comprovats els requisits, la resolució que reconegui el nou nivell ha de tenir efectes administratius des de la data assenyalada.

També preveu que, en tot cas, i com a màxim, els efectes econòmics han de ser d'1 de gener de 2023 i que en el supòsit de no assenyalar-se data de compliment de requisits, aquesta ha de ser d'1 de gener de 2023 tant econòmicament com administrativament.

4. L'apartat 4 de la disposició addicional primera preveu que les persones a les quals, en aplicació del que establia la disposició transitòria segona de l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, se'ls va reconèixer, amb anterioritat a aquest Acord, un nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional determinat i que actualment també compleixen el requisit per ser enquadrades en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional pel fet que en data 31 de desembre de 2015 prestaven serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal, poden sol·licitar la revisió de l'enquadrament i optar per un nou enquadrament en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional que ocupaven efectivament en la data d'enquadrament.

5. La disposició transitòria quarta disposa que el personal que va accedir per promoció interna a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrat en un grup de titulació superior i que, d'acord amb el que establien el punt 10 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i 9 de l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, va iniciar la progressió en el nivell I del nou grup de titulació, pot sol·licitar la revisió d'aquest reconeixement i sol·licitar un nou enquadrament d'acord amb el que estableix el punt 13.5 d'aquest Acord.

 

Proposta de resolució

Atesos els antecedents exposats, tot fent ús de les atribucions que en matèria de personal em confereixen les normes vigents, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Convocar un procediment per accedir al sistema de carrera professional del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o per progressar en aquest sistema.

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria (annex 1).

3. Designar els membres dels comitès de valoració (annex 2).

4. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en l'aplicació Portal de Serveis al Personal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa—, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb el que estableix l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

(Signat electrònicament: 28 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

La directora general proposant María del Carmen Palomino Sánchez

Documents adjunts