Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 220323
Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Ses Salines d’un solar per a la construcció d’una nova unitat bàsica de salut a la Colònia de Sant Jordi

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 1r d'octubre de 2021 es va formalitzar l'adquisició directa per mitjà d'un procediment negociat amb publicitat d'un solar per part de l'Ajuntament de ses Salines, situat en el carrer de la Lluna, 27 B, del nucli de la Colònia de Sant Jordi, i amb referència cadastral 9322725DD9592S0001TD.

2. El 10 de febrer de 2022 l'Ajuntament de ses Salines va atorgar escriptura pública núm. 153 de protocol del notari Enrique Cases Bergón, d'agrupació del solar referenciat juntament amb un altre confrontant, situat en el carrer de la Lluna, 27, amb referència cadastral 9322724DD9592S0001LD, amb la qual cosa va resultar un solar d'una superfície de 693,17 metres quadrats.

3. El 17 de maig de 2022 l'Ajuntament de ses Salines va acordar la inclusió del solar agrupat en l'inventari municipal de béns, i l'inici de l'expedient per a la cessió gratuïta a favor del Servei de Salut de aquest solar, per a la construcció d'una nova unitat bàsica de salut a la Colònia de Sant Jordi.

4. El 7 de desembre de 2022 es va inscriure l'agrupació en el Registre de la Propietat de Felanitx núm. 2, en el tom 5138, llibre 225 de ses Salines, full 110, finca 11046, inscripció 1a, amb el codi registral únic 07038001239306, resultant la finca 11046.

5. Conforme a la normativa urbanística vigent, es tracta d'un solar urbà, d'una zona residencial intensiva baixa, actualment en desús, sense edificacions i sense càrregues.

6. Vists aquests antecedents, el Ple de l'Ajuntament de ses Salines va acordar, en data 14 de febrer de 2023, la cessió gratuïta d'aquest solar al Servei de Salut, la qual cosa es va comunicar en data 23 de febrer de 2023.

Fonaments de dret

1. El títol V de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears.

2. El títol IV del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

4. El Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, que aprova el Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre

5. La Llei 6/2001, d'11 d'abril de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret 63/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica del Servei de Salut.

8. El Decret 26/2022, de 25 de juliol, pel qual es nomena el director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar l'acceptació de la cessió gratuïta de l'Ajuntament de ses Salines a favor del Servei de Salut de les Illes Balears del solar de 693,17 m2, situat en el carrer de la Lluna, 27, en el nucli de la Colònia de Sant Jordi , amb el codi registral únic 07038001239306.

2. Determinar que aquesta cessió té la finalitat exclusiva de destinar el solar a la construcció d'una nova unitat bàsica de salut en el nucli de la Colònia de Sant Jordi.

3. Establir que aquest solar es rep amb caràcter patrimonial i que s'ha d'afectar al domini públic.

4. Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de ses Salines i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de març de 2023

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Manuel Palomino Chacón