Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Delegació de competència del Ple a favor de la Junta de Govern per a exercir com a òrgan de contractació

    Número de registre 10030 - Pàgina 47932

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Delegació de competència del Ple a favor de la Junta de Govern per a exercir com a òrgan de contractació

    Número de registre 10040 - Pàgina 47933

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número de registre 9997 - Pàgines 47934-47940

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal.lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número de registre 10055 - Pàgines 47941-47943

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Revocació del reconeixement de la Federación Balear de Esquí Náutico en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 10083 - Pàgina 47944

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Revocació del reconeixement de la Federación Balear de Bodyboard y Surf en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número de registre 10084 - Pàgina 47945

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 27 d'octubre de 2022 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears de la parcel·la 82 del polígon 6 de Calvià

    Número de registre 9821 - Pàgina 47946

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 28 d'octubre de 2022 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears de la parcel·la 158 del polígon 55 de Felanitx

    Número de registre 9822 - Pàgina 47947

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de juliol de 2022, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 10014 - Pàgina 47948

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició compte general 2021

    Número de registre 10066 - Pàgina 47949

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDIRECCIÓ INSULAR DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT A EIVISSA I FORMENTERA

   • Resolució de la Delegada del Govern a les Illes Balears per la qual se sotmet a informació pública l'expropiació de béns i drets afectats pel Pla d'Utilització dels Espais Portuaris del Port de La Savina (Formentera)

    Número de registre 9941 - Pàgines 47950-47951

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 9754 - Pàgina 47952

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 6 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball de tècnic de Medi Ambient (codi id. 2054), (expedient 2022/010175)

    Número de registre 9991 - Pàgina 47953

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 7 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball de tècnic d’arxiu (codi id. 2140), (expedient 2022/010181)

    Número de registre 9992 - Pàgina 47954

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 9 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball de tècnic en treball comunitari (codi id. 2096), (expedient 2022/012389)

    Número de registre 9995 - Pàgina 47955

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 8 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball d’arqueòleg (codi id. 2123), (expedient 2022/010183)

    Número de registre 9993 - Pàgina 47956

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 10 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la modificació de la catalogació del lloc de treball de subaltern (codi id. 2089) per a auxiliar administratiu adscrit als Serveis Socials (expedient 2022/011910)

    Número de registre 9994 - Pàgina 47957

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial de la Memòria valorada pel condicionament de la zona verda de la UA-6 des Migjorn Gran

    Número de registre 9990 - Pàgina 47958

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Pressupost Municipal 2023

    Número de registre 10012 - Pàgina 47959

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovar la modificació de crèdit extraordinari núm. 4 finançat amb la baixa de crèdits en el pressupost del PMHRIBA per a 2022

    Número de registre 10015 - Pàgina 47960

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d'aprovació inicial de modificació de l´Ordenança municipal de mobilitat

    Número de registre 9957 - Pàgina 47961

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d’aprovació inicial de l´Ordenança municipal de convivència ciutadana

    Número de registre 9968 - Pàgina 47962

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d’aprovació inicial de modificació de l´Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals

    Número de registre 9983 - Pàgina 47963

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d’aprovació inicial de modificació de l´Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats municipals

    Número de registre 9989 - Pàgina 47964

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d’aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana

    Número de registre 10022 - Pàgina 47965

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Imposició i ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres del projecte d’urbanització (actualització) de la urbanització de Binissafúller —Sector IV

    Número de registre 10019 - Pàgina 47966

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per al reajustament de les alienacions interiors i la reordenació del volum edificable en la parcel·la situada en la Ctra. De S’Estanyol i C/ Torre de Can Espanyol, Ses Torres, Jesús

    Número de registre 10070 - Pàgina 47967

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de guals

    Número de registre 9984 - Pàgina 47968