Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 690788
Aprovar la modificació de crèdit extraordinari núm. 4 finançat amb la baixa de crèdits en el pressupost del PMHRIBA per a 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l' Ajuntament de Palma de dia 27/10/2022 va aprovar inicialment la modificació de crèdit següent:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

1. Aprovar la modificació de crèdit  extraordinari núm. 4 finançat amb la baixa de crèdits en el pressupost del PMHRIBA per a 2022, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:

AUGMENT DESPESES

 

 

 

Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit Inicial

Incorporació

Crèdit Final

00.15210.35200

Interessos de demora

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

 

TOTAL AUGMENT DESPESES

 

10.000,00 €

 

 

DISMINUCIÓ DESPESES

 

 

 

Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit Inicial

Disminució

Crèdit Final

00.15210.20800

Habitatge.- Arrendaments d'altre immobilitzat material.

4.500,00 €

3.000,00 €

1.500,00 €

00.15210.21300

Habitatge.-Manteniment maquinaria, instalac. i utillatge

4.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

00.15210.22706

Habitatge.- Estudis i treballs tècnics

25.000,00 €

3.500,00 €

21.500,00 €

00.15210.22707

Habitatge.- Servei assist. externa vivendes municipals.

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

 

TOTAL AUGMENT DESPESES

 

10.000,00 €

 

Quedant d'aquesta manera anivellat el Pressupost.

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentessin reclamacions en contra, s'entendrà aprovat definitivament.

3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l'execució de la present proposta de resolució.

 

Palma, 27 d'octubre de 2022

La presidenta Patronat Municipal de l'Habitatge i RIBA

Neus Truyol Caimari