Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 688126
Informació pública d’aprovació inicial de modificació de l´Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària de data 17 de novembre de 2022 el Ple de l´Ajuntament va aprovar inicialment una modificació de l´Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o realització d´activitats municipals.

La qual cosa s´exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent a la data de publicació del present anunci al BOIB. Dins aquest termini les persones interessades poden examinar l´expedient i presentar les reclamacions, objeccions i observacions que estimin oportunes.

Així mateix, es concedeix dins el termini indicat audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes al municipi de Sant Llorenç des Cardassar que estiguin inscrites en el registre municipal d'associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte de la modificació de l´ordenança aprovada inicialment per tal que puguin formular reclamacions.

En el cas que no es presentin reclamacions, objeccions i observacions, s´entendrà definitivament adoptat l´acord i es publicarà el text íntegre de l´ordenança amb la modificació aprovada ja incorporada.

 

Sant Llorenç des Cardassar, a la data de la signatura electrònica (21 de novembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert