Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 686437
Informació pública d'aprovació inicial de modificació de l´Ordenança municipal de mobilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària de data 17 de novembre de 2022 el Ple de l´Ajuntament va aprovar inicialment una modificació de l´Ordenança municipal de mobilitat (BOIB núm. 67 de data 24 de maig de 2022) en els dos següents sentits:

- Per una banda, a l´article 7.2, sobre les conductes considerades infraccions greus afegir un apartat que disposi “d. No exhibir l´hora d´estacionament del vehicle a les àrees d´estacionament amb limitació horària”.

- Per altra banda, a l´article 10, en el llistat de punts de supòsits en els quals es pot concedir autorització d´accés i estacionament a zones de circulació restringida, afegir un nou supòsit que disposi “· Altres situacions de necessitat d´accés a la zona degudament justificades”.

La qual cosa s´exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent a la data de publicació del present anunci al BOIB. Dins aquest termini les persones interessades poden examinar l´expedient i presentar les reclamacions, objeccions i observacions que estimin oportunes.

Així mateix, es concedeix dins el termini indicat audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes al municipi de Sant Llorenç des Cardassar que estiguin inscrites en el registre municipal d'associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte de la modificació de l´ordenança aprovada inicialment per tal que puguin formular reclamacions.

En el cas que no es presentin reclamacions, objeccions i observacions, s´entendrà definitivament adoptat l´acord i es publicarà el text íntegre de l´ordenança amb la modificació aprovada ja incorporada.

 

Sant Llorenç des Cardassar, a la data de la signatura electrònica (21 de novembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert