Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 693654
Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per al reajustament de les alienacions interiors i la reordenació del volum edificable en la parcel·la situada en la Ctra. De S’Estanyol i C/ Torre de Can Espanyol, Ses Torres, Jesús

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió de dia 28 de octubre de 2022, ha acordat l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall per al reajustament de les alienacions interior i la reordenació del volum en la parcel·la situada en la Ctra. de S'Estanyol, i el C/ Torre de Can Espanyol, Ses Torres, Jesús, promogut per Ibipadel SL, el qual queda sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present anunci al BOIB; al llarg d'aquest termini, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.

L'expedient podrà ser examinat durant el termini d'exposició pública en les dependències del departament municipal d'obres al carrer Mariano Riquer Wallis nº 4, 3ª planta, Santa Eulària des Riu, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores, així com a la web municipal www.santaeulariadesriu.com.

 

Santa Eulària des Riu, signat digitalment (22 de novembre de 2022)

L'alcaldessa Mª Carmen Ferrer Torres