Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 689349
Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 8 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball d’arqueòleg (codi id. 2123), (expedient 2022/010183)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 17 de novembre de 2022, al punt 8 de l'ordre del dia, va adoptar els acords següents:

"PRIMER. Aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball que s'identifica amb el codi d'id. núm. 2123, de personal laboral, grup professional tècnic titulat, categoria titulat superior, subgrup A1, amb la denominació d'arqueòleg, al qual se li assignen les mateixes retribucions que les previstes pressupostàriament, i mentrestant no s'aprovi, publiqui i entri en vigor la relació de llocs de treball que es troba en tràmit de negociació; o es produeixi qualsevol altra causa o procediment que impliqui la modificació o supressió del lloc de treball que ara s'aprova; tot açò de conformitat amb la següent catalogació que s'eleva a aprovació:

Denominació del lloc de treball:

Tècnic arqueòleg

Codi identificació del lloc de treball

2123

Tipus

Personal laboral

Escala, subescala, classe/categoria, grup/subgrup

Grup professional tècnic titulat, categoria titulat superior, arqueòleg (subgrup A1)

Retribucions (sou mensual)

2.062,41 € mensuals (x 14 pagues/any)

Complements (de residència)

97,43 € (x 14 pagues/any)

Requisits per a ocupar el lloc de treball

-Llicenciatura o títol universitari de grau en Arqueologia, Història, Geografia, Història de l'art o Antropologia, Humanitats o titulació equiparable.

 

-Disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana o superior

Forma de provisió

Totes les admeses d'acord amb la normativa vigent del moment

Àrea, serveis o departament d'adscripció

Cultura

Funcions genèriques a realitzar

Planificació, direcció, gestió i coordinació de les actuacions que es duen a terme al Museu Municipal; funcions tècniques del Museu, inventariar béns, muntatge d'exposicions, emissió d'informes, memòries i altra documentació museística; tasques de restauració; col·laborar amb les sales d'exposició municipals; seguiment arqueològic de les obres del centre històric; realitzar tallers didàctics per a escoles/fillets que visiten museus i jaciments; entre d'altres funcions pròpies de la seva especialitat i que li siguin encomanades o que resultin necessàries per raons dels serveis.

SEGON. Disposar que es publiqui aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes corresponents."

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 21 de novembre de 2022

L'alcaldessa accidental Noemí Camps Villalonga