Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 694468
Revocació del reconeixement de la Federación Balear de Esquí Náutico en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 30 de juny de 2022, el director general d'Esports va dictar una resolució per la qual es revoca el reconeixement de la Federación Balear de Esquí Náutico en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Un cop practicades les notificacions de l'esmentada resolució a les persones i institucions interessades, d'acord amb el que disposen els articles 42 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i vist que no s'hi ha interposat en contra cap recurs d'alçada dintre del termini establert, aquesta és ferma a tots els efectes, segons l'article 122.1 de la Llei 39/2015.

La revocació del reconeixement de la Federación Balear de Esquí Náutico comporta les conseqüències establertes a l'article 57.2 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.

D'acord amb el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, el director general d'Esports considera que el contingut de la resolució esmentada ha de ser objecte de publicació per raons d'interès públic.

 

(Signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

El director general d'esports Carles Gonyalons Sureda