Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 690561
Pressupost Municipal 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la Secretaria d'aquesta Entitat Local i conforme disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local i 169.1 de la Llei R.D. Legislatiu 2/2004, 5 de març (TRLRHL), es troba exposat al públic, a efectes de reclamacions, el Pressupost Municipal per l'exercici de 2023, amb les seves bases d'execució i la plantilla de personal, el qual va ésser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 21 de novembre de 2022.

Els interessats que estiguin legitimats segons el disposat a l'article 170.1 de la Llei R.D. Legislatiu 2/2004, 5 de març (TRLRHL) al que s'ha fet referència, i pels motiu taxativament enumerats en el nombre 2 del dit article 170, poden presentar reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

a) El termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent a la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el que es pot reclamar: Ajuntament Ple.

En el suposat, de que no es presenti cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar nou acord.

 

Llubí, document signat electrònicament (22 de novembre de 2022)

La batlessa Magdalena Perelló Frontera