Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 693501
Exposició compte general 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'establert en l'article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic el Compte General corresponent a l'exercici 2021, per un termini de quinze dies, durant els quals els qui s'estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.

 

Formentera, 22 de novembre de 2022

La presidenta Ana Juan Torres