Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 689133
Aprovació inicial de la Memòria valorada pel condicionament de la zona verda de la UA-6 des Migjorn Gran

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 652, de data 21.11.2022, s'hagi adoptat el següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment la "Memòria valorada per el condicionament de la zona verda de la UA-6 des Migjorn Gran" redactada el mes de setembre pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 49.103,78€ (40.581,64€ d'import net+ 8.522,14€ d'IVA al 21%)

SEGON.- Procedir a l'obertura d'un termini de 15 dies hàbils d'exposició pública del projecte iniciament aprovat, donant compliment així a allò previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006..

 

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica (21 de novembre de 2022)

La batlessa Antonia Camps Florit