Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 689352
Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 10 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la modificació de la catalogació del lloc de treball de subaltern (codi id. 2089) per a auxiliar administratiu adscrit als Serveis Socials (expedient 2022/011910)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 17 de novembre de 2022, al punt 10 de l'ordre del dia, va adoptar els acords següents:

"PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la catalogació del lloc de treball que s'identificà amb el codi d'id. núm. 2089, i que, essent de personal laboral de la categoria de subaltern, passi a ser un lloc de treball genèric de personal funcionari, auxiliar administratiu d'administració general (subgrup C2), codi id. núm. 1139, al qual se li assignen les mateixes retribucions que qualsevol altre lloc base d'auxili administratiu i mentrestant no s'aprovi, publiqui i entri en vigor la relació de llocs de treball que es troba en tràmit de negociació; o es produeixi qualsevol altra causa o procediment que impliqui la modificació o supressió del lloc de treball que ara s'aprova; tot açò de conformitat amb la següent catalogació que es duu a aprovació:

Denominació del lloc de treball:

Auxiliar administratiu

Codi identificació del lloc de treball

1139

Tipus

Personal funcionari

Escala, subescala, classe/categoria, grup/subgrup

Escala administració general, subescala auxiliar, auxiliar administratiu, subgrup C2

Nivell de complement de destinació

14

Complement específic

549,20 mensual x 14 pagues/any

 

Requisits per a ocupar el lloc de treball

-Estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria, o equivalent.

-Disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana o superior

Forma de provisió

Totes les admeses d'acord amb la normativa vigent del moment.

Àrea, serveis o departament d'adscripció

Serveis d'Atenció Social; sens perjudici que pugui realitzar tasques d'auxili administratiu per a altres àrees o serveis, si fos necessari

Funcions genèriques a realitzar

Activitats administratives de caràcter auxiliar, ofimàtica, despatx i registre de documents, fitxer i classificació de documents, manipulació bàsica de màquines i equips informàtics i tramitacions electròniques (obertura d'expedients, emissió de resolucions, oficis, comunicacions, notificacions...), càlculs senzills, transcripció i tramitació de documents, arxiu, classificació i registre, atenció al públic o d'altres similars, tot açò de conformitat amb les instruccions rebudes per part dels seus caps d'àrea o departament

SEGON. Disposar que es publiqui aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes corresponents."

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 21 de novembre de 2022

L'alcaldessa accidental Noemí Camps Villalonga