Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 691348
Informació pública d’aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària de data 17 de novembre de 2022 el Ple de l´Ajuntament va aprovar inicialment el Reglament municipal de participació ciutadana.

La qual cosa s´exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent a la data de publicació del present anunci al BOIB. Dins aquest termini les persones interessades poden examinar l´expedient i presentar les reclamacions, objeccions i observacions que estimin oportunes.

Així mateix, es concedeix dins el termini indicat audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes al municipi de Sant Llorenç des Cardassar que estiguin inscrites en el registre municipal d'associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte de la disposició reglamentària aprovada per tal que puguin formular reclamacions.

En el cas que no es presentin reclamacions, objeccions i observacions, s´entendrà definitivament adoptat l´acord i es publicarà el text íntegre de l´ordenança aprovada.

 

Sant Llorenç des Cardassar, a la data de la signatura electrònica (22 de novembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert