Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 689499
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L' 11 de setembre de 2021, en el BOIB número 125, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, que es detalla en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

 NEXTG6-21/2021

LLODRÀ RIERA, ISABEL

***2391**

La inversió indicada en el document 1 no coincideix amb les ofertes presentades. Cal revisar el RD ja que es dona ajut addicional en cas d'instal·lar sòl radiant i/o ventiloconvectors.

 NEXTG6-76/2021

GONZÁLEZ SUREDA, JUAN SEBASTIÁN

***6290**

Manca presentar memòria tècnica (RITE) —art. vuitè ap. 2.n del BOIB de la convocatòria.

 NEXTG6-80/2021

LOBATO FERRON, SONIA

***1611**

En el document 4 manca indicar les coordenades UTM i la norma i categoria dels combustibles.

 NEXTG6-81/2021

MARTORELL CRU, JUAN FRANCISCO

***2981**

En el document 4 manca indicar les coordenades UTM i la norma i categoria del combustible. En el cas de les instal·lacions de biomassa cal presentar acreditació per part del fabricant d'Ecodisseny (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-96/2021

LLANERAS PASCUAL, JOAN MANUEL

***3948**

Manca signar la declaració responsable entregada que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca signar la declaració responsable entregada de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-119/2021

BLASCO AGUILAR, JOSÉ MIGUEL

***2527**

En el document 4 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. Els kW de l'equip d'aerotèrmia del document 4 no coincideixen amb els de la memòria tècnica (RITE). En el document 5 la persona que figura com a representant i signa no està acreditada legalment.

 NEXTG6-179/2021

SEGURA VANRELL, PERE

***7838**

En el document 4 manca indicar el cost unitari sense IVA, l'energia anual estimada produïda per la instal·lació i la descripció dels combustibles.

 NEXTG6-181/2021

MESTRE ROIG, MIQUELA

***2578**

En el document 4 falta la descripció dels combustibles que indiqui la norma i categoria i l'energia anual estimada produïda per la instal·lació. Falta document 5. Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible —certificat del compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió, en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió, en el cas de les calderes (art. 8 ap. 2.m).

 NEXTG6-186/2021

SEGURA MORA, PEDRO

***3190**

En el document 4 manca indicar el cost unitari sense IVA, l'energia anual estimada produïda per la instal·lació i la descripció dels combustibles.

 NEXTG6-187/2021

JIMÉNEZ BALLESTEROS, VÍCTOR

***1151**

En el document 4 manca indicar el fabricant de l'equip, l'energia anual estimada produïda per la instal·lació i la descripció dels combustibles.

 NEXTG6-205/2021

LLOBERA GALMÉS, LORENZO

***6610**

En el document 4 en la descripció dels combustibles cal indicar norma i categoria.

 NEXTG6-209/2021

GINARD GINARD, MIQUELA

***2181**

En el document 4 aportat falta la signatura de la persona sol·licitant. En la declaració responsable entregada no s'especifica que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-270/2021

CAÑELLAS SASTRE, MARIA

***8120**

En la memòria tècnica (RITE) presentada manca indicar la potència dels ventiloconvectors i del terra radiant.

 NEXTG6-306/2021

FERRIOL TORELLÓ, EULALIA

***0234**

Les ofertes econòmiques presentades no es veuen correctament, no es pot llegir. Les declaracions no es veuen correctament, els documents no es poden llegir bé.

 NEXTG6-335/2021

REICHERT, DIETER HELMUT

***0385**

Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-337/2021

MARTÍNEZ RIBOT, MARIA CRISTINA

***1602**

Els elements oferts no coincideixen amb els indicats en la memòria tècnica (RITE), s'ha d'aclarir aquesta circumstància. Cal revisar els kW de terra radiant de la memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-341/2021

FIOL MARTÍN, DOLORES

***3169**

Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-345/2021

BENNO SCHROEDER, NORBERT MANFRED

***9168**

En la declaració responsable inclosa en el document 1 s'ha indicat que és una petita empresa. Les entitats no poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria. Cal aclarir si és una empresa o no. Per a instal·lacions de calderes de biomassa s'ha d'aportar memòria tècnica (RITE). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del Reglament d'Ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les ESTUFES, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les CALDERES (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-381/2021

SINTES FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES

***5211**

Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-383/2021

ALCÁNTARA CANO, ANTONIO

***0076**

Segons la documentació aportada l'equip que es munta és una caldera, cal fer la descripció correcta en el document 4. Per a instal·lacions de calderes de biomassa s'ha d'aportar memòria tècnica (RITE). En el cas de les calderes de biomassa el certificat d'ecodisseny ha de complir el Reglament (UE) 2015/1189.

 NEXTG6-393/2021

ISCAR ORTS, AINHOA

***3532**

La potència dels fan-coil oferts no coincideix amb els indicats en la memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-404/2021

PASTOR BALLE, RAFEL

***5764**

En el document 4 manca indicar l'energia anual estimada produïda per la instal·lació, la descripció dels combustibles que indiqui la norma, la categoria i la rúbrica del tècnic competent o empresa instal·ladora. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-405/2021

MATAS CAMPINS, BARTOLOMÉ

***7373**

Hi ha ofertes econòmiques sense data, la qual ha de ser a partir del 30 de juny de 2021. El nombre d'equips i els kW totals de la memòria tècnica (RITE) no coincideixen amb els descrits en el document 4. En la memòria tècnica (RITE) no figura el terra radiant.

 NEXTG6-409/2021

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ELENA

***1362**

Els kW de l'equip d'aerotèrmia no coincideixen en el document 4 i en la memòria tècnica (RITE). En el document 5 la persona que figura com a representant no és qui signa i no està acreditada legalment.

 NEXTG6-410/2021

ESCALAS MORENO, MARGARITA

***9280**

En el document 4 manca la rúbrica del tècnic competent o empresa instal·ladora.

 NEXTG6-411/2021

TALBOT, PHILIPPE PIERRE ALBERT

***9135**

En el document 4 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. Manca memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-412/2021

ROIG SAMPOL, CESCA ANNA

***0982**

Manca presentar tots els document normalitzats de la convocatòria. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-413/2021

TUGORES RAYO, CATALINA MARIA

***1648**

Manca memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-414/2021

MAYOL POMAR, GUILLERMO

***2608**

Per a la tramitació de la sol·licitud de la subvenció cal presentar un pressupost o una factura proforma. Manca presentar memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-415/2021

SUREDA GALMÉS, SALVADOR

***4735**

El document 1 aportat no està a nom de la persona sol·licitant. Cal aportar especificacions de l'equip principal per avaluar si és subvencionable. L'emplaçament del registre telemàtic i del document 4 no coincideix, s'ha d'aclarir quin és l'emplaçament correcte.

 NEXTG6-416/2021

VERGER MIRALLES, BERNAT

***2192**

D'acord a l'article 29.7.s de la Llei de subvencions s'ha de sol·licitar autorització prèvia si hi ha vinculació entre l'empresa instal·ladora i el sol·licitant. Per a instal·lacions de calderes de biomassa s'ha d'aportar memòria tècnica (RITE). En el cas de les calderes de biomassa el certificat d'ecodisseny ha de complir el Reglament (UE) 2015/1189.

 NEXTG6-418/2021

MARTÍ PELEGRÍ, JOSÉ

***3294**

Manca presentar tota la documentació necessària per a la sol·licitud de la subvenció.

 NEXTG6-419/2021

PASCUAL CATALÀ, FRANCISCA

***2744**

Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-420/2021

SORIANO MORENO, FRANCISCO GABRIEL

***6984**

Manca presentar memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-421/2021

VAREA RUBIO, ANTONIO

***9051**

Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-425/2021

GOBERNA OCA, DANIEL

***1937**

Cal aportar especificacions de l'equip que s'instal·la per avaluar si és admissible o no. Falta el document 4. Manca memòria tècnica (RITE) si és necessària. Falta el document 5.

 NEXTG6-426/2021

SALOM PONS, FERNANDO PEDRO

***0744**

L'oferta presentada no identifica el sol·licitant i tampoc correspon a una estufa de biomassa. Falta el document de justificació del consum anual d'energia superior al 80 % de l'energia generada per la instal·lació    

 

(https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/rd477-2021_autoconsumo_y_almacenamiento/2022_02_08-informe_80%25_Consum_RD477.pdf ). Falta el document de justificació de la reducció d'emissions de GEI al 80 % en Biomassa (https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/rd477-2021_autoconsumo_y_almacenamiento/2022-03-10_informe_80%25_GEI-Biomassa_RD477.pdf). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-427/2021

RIBAS COSTA, LUIS

***2957**

Falta lliurar el document (02.132) de memòria tècnica RITE. Aquest és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272)

 NEXTG6-429/2021

SALOM PONS, SUSANA

***0858**

En el document 1, l'ajuda sol·licitada està mal calculada.  En el document 4, en el cost d'actuació, està mal calculat el cost unitari. Falta lliurar el document (02.132) de memòria tècnica RITE. Aquest és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca declaració responsable sobre els combustibles. Manca acreditació per part del fabricant dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions. Manca declaració compromís mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat.

 NEXTG6-430/2021

CALERO FERNÁNDEZ, ANTONIO

***5157**

Manca declaració responsable sobre els combustibles. Falta el document de justificació de la reducció d'emissions de GEI al 80 % en Biomassa (https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/rd477-2021_autoconsumo_y_almacenamiento/2022-03-10_informe_80%25_GEI-Biomassa_RD477.pdf ). Manca acreditació per part del fabricant dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions. Manca declaració compromís mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat.

 NEXTG6-431/2021

GOMILA FONT, PEDRONA

***8440**

En el document 4 falta la descripció dels combustibles (que indiqui la norma i categoria) i falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. En el document 5 la persona que figura com a representant no és qui signa i no està acreditada legalment. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-433/2021

CAÑELLAS VICH, NEUS

***1832**

Per a instal·lacions de calderes de biomassa s'ha d'aportar memòria tècnica (RITE). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m), el certificat que s'ha entregat no és per a calderes de biomassa.

 NEXTG6-437/2021

CARRASCO GALINDO, ANA MARIA

***7000**

Per a instal·lacions de calderes de biomassa s'ha d'aportar memòria tècnica (RITE). En el cas de les calderes s'ha de presentar el certificat d'ecodisseny que compleix el Reglament (UE) 2015/1189.

 NEXTG6-438/2021

AMER MULET, MIQUEL

***5046**

S'han presentat tots el documents a nom d'un altre sol·licitant.

 NEXTG6-439/2021

CABEZAS CASTILLO, JOSÉ JESÚS

***3533**

Falta el document 4. Falta el document 5. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-444/2021

LLEVADOT VILA, MARIA JESÚS

***2035**

Manca emplenar la declaració responsable inclosa en el document 1.

 NEXTG6-449/2021

CILIMINGRAS GÓMEZ, LUIS SALVADOR

***7330**

En el document 1 no s'ha indicat si la persona sol·licitant du a terme o no una activitat econòmica per la qual s'ofereixin béns o serveis en el mercat. Manca l'oferta econòmica. Cal adjuntar característiques i mesures de la placa solar tèrmica per poder avaluar la subvenció. En el document 4 falta omplir els apartats de descripció de l'actuació i de cost de l'actuació. En el document 4 el número RII no és correcte. Falta el document 5.

 NEXTG6-450/2021

POU VICENS, MARIA ESPERANZA

***6828**

Manca presentar memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-452/2021

VICENS GELABERT, ISABEL MARIA

***3759**

Manca presentar memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-454/2021

MAIER GÓMEZ, EVA

***9092**

Manca presentar tots els documents normalitzats complets de la convocatòria. Cal calcular l'energia anual estimada produïda per la instal·lació. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada. (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del Reglament d'Ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-461/2021

JOAN ESPINA, LLULL

***4220**

La rúbrica dels documents 1, 4 i 5 no és valida. Manca presentar l'oferta econòmica. Com que l'oferta és inferior a 40.000 euros no cal presentar tres pressuposts ni el document 2. En el document 4 manca indicar l'energia anual estimada produïda per la instal·lació. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-464/2021

MATEOS MARTÍNEZ, HÉCTOR

***7793**

En el document 4 manca indicar el rendiment de la refrigeració. Manca presentar memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-465/2021

SIRINGO, MARIA GUILLERMINA

***7842**

En el cas de les calderes de biomassa s'ha de complir el Reglament (UE) 2015/1189.

 NEXTG6-467/2021

LOHREY, CHRISTOPH

***6800**

Falta el document 4. Manca la memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-469/2021

NAVARRO BERTOS, JAVIER

***7967**

En el document 4 la potència de generació i la de calefacció són diferents, s'ha d'aclarir aquesta circumstància. Manca la memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-470/2021

FUNKE, BÁRBARA

***8641**

Manca presentar el document 4. Manca presentar la memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-471/2021

LÓPEZ FERRÉ, JUAN

***5535**

En el document 4 els valors de cost de l'actuació no coincideixen amb l'oferta i falta el nom de l'empresa instal·ladora habilitada.

 NEXTG6-472/2021

HANSEN HESMONDHALGH, JEREMY

***7272**

En el document 4 manca indicar el número RII de l'empresa instal·ladora i la normativa, categoria dels combustibles i la rúbrica del tècnic competent o empresa instal·ladora. Manca presentar el document 5. Manca presentar la declaració responsable sobre els combustibles (art. vuitè ap. 2.m). En podeu trobar un model a la pàgina web de l'IDAE: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/modelos-de-informe-real-decreto-4772021. Manca presentar l'acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'ecodisseny segons correspongui (Reglament (UE) 2015/1185 en el cas de les estufes o Reglament (UE) 2015/1189 en el cas de les calderes). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-473/2021

MUÑOZ SALVA, ANTONIO ESTEBAN

***3681**

Si els documents entregats els signa la persona sol·licitant no s'hi han d'omplir les dades del representant. En el document 4 el cost unitari sense IVA no està ben calculat i la descripció de combustibles no indica la norma i la categoria. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat de compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-477/2021

LLABRÉS ROSET, MONTSERRAT EUGENIA

***9014**

Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m)

 NEXTG6-479/2021

CANYELLES CRESPÍ, MARIA JOANA

***3967**

Les factures no estan ben desglossades per poder identificar les parts imputables i els equips de la instal·lació. Falta el document 4. Manca memòria tècnica (RITE). Falta el document 5.

 NEXTG6-480/2021

ROSSELLÓ LEDIN, JUAN GUNNAR

***4582**

En el cas de les calderes de biomassa cal presentar la memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-481/2021

VIDAL MARCOS, PABLO MARCELO

***7449**

En l'oferta entregada no figura la persona sol·licitant. Falta adjuntar els altres dos pressuposts indicats en el document 2. En el document 2, si signa la persona sol·licitant, les dades de representant legal han de quedar sense omplir. Manca memòria tècnica (RITE). En el document 5, si signa la persona sol·licitant, les dades del representant legal han de quedar sense omplir.

 NEXTG6-483/2021

MARIA TRINIDAD, NACHER BATLE

***3274**

En el document 1 s'ha marcat el programa de subvencions incorrecte i el valor de la inversió sense IVA no coincideix amb l'oferta escollida. En el document 4 falta omplir la descripció de l'actuació i el cost de l'actuació. Manca memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-486/2021

RIERA FORTEZA, PEDRO

***2084**

En el document 1 manca indicar la inversió relativa a energies renovables i l'ajut sol·licitat. En la declaració responsable inclosa en el document 1 manca marcar si ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte. En el document 4 manca indicar l'energia anual estimada produïda per la instal·lació i la descripció dels combustibles indicant la norma i categoria. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons la normativa indicada (art. 8 ap. 2.m). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat del compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió, en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió, en el cas de les calderes (art. 8 ap. 2.m.). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant cinc anys el registre del combustible emprat (art. 8 ap. 2.m.)

 NEXTG6-488/2021

PAYERAS BATLE, ANTONIO MANUEL

***2231**

En el cas de les calderes cal presentar la memòria tècnica (RITE). En el cas de les calderes, l'acreditació per part del fabricant ha de ser del Reglament UE 2015/1189.

 NEXTG6-489/2021

PORTELLS PÉREZ, MATEO

***6453**

En el document 4 falta omplir el cost de l'actuació i falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora, Manca memòria tècnica (RITE).

 NEXTG6-496/2021

RIGO RIERA, SEBASTIÀ

***2535**

El document 1 no està signat. L'oferta econòmica de l'actuació ha de tenir data posterior al 30 de juny de 2021. En el document 4 manca indicar el número RII de l'empresa instal·ladora, el rendiments SPF i la rúbrica del sol·licitant i del tècnic competent o empresa instal·ladora. Manca presentar la memòria tècnica (RITE). Manca presentar el document 5.

 NEXTG6-500/2021

VALLESPIR MUNAR, MARIA ANTONIA

***6992**

Manca presentar memòria tècnica (RITE). En el cas de les calderes, cal que acreditin el compliment del Reglament UE 2015/1189.

 NEXTG6-501/2021

TALLÓN VICH, MARIA ROSA

***5681**

Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m).  Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (art. vuitè ap. 2.m).

 NEXTG6-502/2021

GUTIÉRREZ RIFFO, MARIA ISABEL

***7748**

Manca presentar el document 4. Manca presentar el document 5. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons la normativa indicada (art. 8 ap. 2.m). Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions pel combustible —certificat del compliment del reglament d'ecodisseny en vigor, segon Reglament UE 2015/1185 de la Comissió, en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió, en el cas de les calderes (art. 8 ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant cinc anys el registre del combustible emprat (art. 8 ap. 2.m.)

 NEXTG6-503/2021

MASSANET FONT, LLORENÇ

***9195**

La factura proforma entregada no es pot acceptar com a oferta econòmica perquè hi figura un pagament a compte i les quanties totals sumades amb l'altra oferta presentada no coincideix amb l'import d'inversió indicat en el document 1. En el document 4 falta omplir l'apartat de cost de l'actuació.

 NEXTG6-504/2021

AGUASCA SOLE, GEMMA

***2052**

L'import total de l'oferta econòmica presentada no coincideix amb l'import indicat en el document 1. En el document 4 manca indicar el cost de la instal·lació de generació i el cost unitari. Manca presentar una declaració responsable que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons la normativa indicada (art. 8 ap. 2.m). Manca presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant cinc anys el registre del combustible emprat (art. 8 ap. 2.m.)

 

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació en el BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, 18 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo