Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 691935
Delegació de competència del Ple a favor de la Junta de Govern per a exercir com a òrgan de contractació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el present aquest anunci es fa públic que el Ple de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, en sessió ordinària celebrada en data 17 de novembre de 2022, en l´acord d´aprovació de la modificació de l´expedient de contractació així com dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei de neteja de determinats edificis, dependències i instal·lacions municipals de Sant Llorenç des Cardassar, va acordar així mateix:

“En benefici de l´agilitat procedimental, delegar a la Junta de Govern la competència per a actuar com a òrgan de contractació durant el procediment d´adjudicació i durant l´execució estrictament del referit contracte així com a la Batlia la facultat de signatura i formalització del mateix.”

La qual cosa es fa pública en compliment de la normativa vigent.

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar alternativament els recursos següents:

a) El recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte.

b) Directament, el recurs contenciós administratiu, dins el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o de la publicació de l'edicte, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu presentar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat. Tot això sens perjudici d'altres recursos o accions que considereu adients. Tot això sens perjudici d'altres recursos o accions que considereu adients.

 

Sant Llorenç des Cardassar, al dia de la signatura electrònica (22 de novembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert