Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 676113
Resolució del director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 27 d'octubre de 2022 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears de la parcel·la 82 del polígon 6 de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fent ús de les atribucions conferides a aquesta Direcció General i d'acord amb l'article 23 del Decret 34/2020, de 23 de novembre, mitjançant el qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries al sector vitivinícola a les Illes Balears

Resolució

Publicar que el 27 d'octubre de 2022 s'ha fet constar al Registre Vitícola de les Illes Balears la baixa de la vinya de la parcel· la 82 del polígon 6 de Calvià a nom de Baltasar Barceló Tomàs.

 

Palma, (signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

El director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural Fernando Fernández Such