Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

DIRECCIÓ INSULAR DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT A EIVISSA I FORMENTERA

Núm. 683616
Resolució de la Delegada del Govern a les Illes Balears per la qual se sotmet a informació pública l'expropiació de béns i drets afectats pel Pla d'Utilització dels Espais Portuaris del Port de La Savina (Formentera)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Pla d'Utilització dels Espais Portuaris del port de La Savina, de competència estatal, delimita la zona de servei que inclou les superfícies de terra i aigua necessàries per a l'execució de les seves activitats, les destinades a tasques complementàries i els espais de reserva que garanteixin la possibilitat de desenvolupament de l'activitat portuària.

L'esmentat Pla es va aprovar mitjançant l'ORDRE FOM 3152/2003, de 27 d'octubre, i porta implícita la declaració d'utilitat pública a efectes expropiatoris dels béns de propietat privada inclosos en la zona de servei del port. Així, contemplava la incorporació a la superfície terrestre, entre altres, de “una parcel·la de 11.461 metres quadrats de superfície, situada en la ribera interior de l'Estany *Pudent i que pertany a la zona de domini públic marítim-terrestre”.

Amb posterioritat, per Resolució de 14 de maig de 2010, de la Presidència de Ports de l'Estat, es va aprovar la modificació no substancial del citat Pla, que no suposa una alteració significativa de la delimitació interna en què es divideix la zona de servei del port de La Savina.

Aquesta modificació suposa la correcció o aclariment de les referències existents relatives a la condició de domini públic marítim-terrestre de l'esmentada parcel·la de 11.461 metres quadrats de superfície. Aquesta parcel·la es troba afectada per la Sentència de l'Audiència Nacional de 16 novembre de 2001, confirmada pel Tribunal Suprem, que l'exclou del domini públic marítim terrestre i que anul·la la partió en el tram comprès entre les fites 1319 i 1320, aprovat per les Ordres Ministerials de 21 de novembre de 1997 i 19 de desembre de 1997. Per tant, l'ocupació de la citada parcel·la precisa de l'expropiació a Salinera Espanyola, SA, com a propietària d'aquesta.

L'Autoritat Portuària de Balears, beneficiària de l'expropiació, ha formulat relació dels béns i drets que, de moment, considera de necessària expropiació, sobre la qual aquesta Delegació del Govern, d'acord amb els articles 18 i 19 de la Llei d'Expropiació Forçosa obre un període d'informació pública per un termini de quinze (15) dies a partir de l'última de les següents publicacions: BOE, BOIB, anunci en el Diari d'Eivissa i en el tauler d'anuncis del Consell Insular de Formentera, a fi de que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se per raons de fons o de forma a la necessitat d'ocupació.

Els escrits d'al·legacions hauran de presentar-se pels interessats o els seus representants legals davant el Registre General de la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat a Eivissa-Formentera, situada en el Passeig Marítim Joan Carles I, 11 (Casa de la Mar - 2a planta), CP 07800, d'Eivissa, o bé ser remesos a l'adreça indicada en els termes previstos per l'article 16 de la Llei 39 / 2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'expedient pot ser consultat en les oficines de l'Autoritat Portuària de Balears en La Savina, situades en carrer de Calp, s/n.

 

Palma, (signat electrònicament: 17 de novembre de 2022)

La delegada del Govern a les Illes Balears Ana María Calvo Sastre

 

 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR EN EL TERME MUNICIPAL DE FORMENTERA

LOCALIZACIÓ

Ref. Cadastral

ÚS

TITULAR CADASTRAL*

PROPIETAT (%)

SUPERFÍCIE AFECTADA PARCIAL M2 I %

Cr Sant Ferran-La Savina FORMENTERA 2684602CC6828S0001XG 4.241 M2 + 481,70 M2 (inclòs antic camí de les vies de les cubetes de sal)

Urbà

SALINERA ESPAÑOLA, S.A.

100

4.722,70 M2 100%

C/ Ponent, 5 FORMENTERA 2684601CC6828S0001DG 3.312 M2

Urbà

SALINERA ESPAÑOLA, S.A.

100

809,80 M2 24,45%

Cr Sant Ferran-La Savina FORMENTERA 2684612CC6828S0001HG 1.288 M2 

Urbà

SALINERA ESPAÑOLA, S.A.

100

727,50 M2 56,48%

SUPERFICIE AFECTADA TOTAL M2

 

6.262 M2

*Interessat com a arrendatària FORMENTERA MAR, S.A.