Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 689337
Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 6 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball de tècnic de Medi Ambient (codi id. 2054), (expedient 2022/010175)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 17 de novembre de 2022, al punt 6 de l'ordre del dia, va adoptar els acords següents:

"PRIMER Aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball que s'identifica amb el codi d'id. núm. 2054, de personal laboral, grup professional tècnic titulat, categoria titulat superior, subgrup A1, amb la denominació de tècnic en medi ambient, al qual se li assignen les mateixes retribucions que les previstes pressupostàriament, i mentrestant no s'aprovi, publiqui i entri en vigor la relació de llocs de treball que es troba en tràmit de negociació; o es produeixi qualsevol altra causa o procediment que impliqui la modificació o supressió del lloc de treball que ara s'aprova; tot açò de conformitat amb la següent catalogació que s'eleva a aprovació:

Denominació del lloc de treball:

Tècnic/a en medi ambient

Codi identificació del lloc de treball

2054

Tipus

Personal laboral

Escala, subescala, classe/categoria, grup/subgrup

Grup professional tècnic titulat, categoria titulat superior, tècnic en medi ambient (subgrup A1)

Retribucions (sou mensual)

2.062,41 € mensuals (x 14 pagues/any)

Complements (de residència)

97,43 € (x 14 pagues/any)

Requisits per a ocupar el lloc de treball

-Llicenciatura o títol universitari de grau en Geografia, Biologia, Ciències Ambientals, o titulació equiparable.

-Disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana o superior.

Forma de provisió

Totes les admeses d'acord amb la normativa vigent del moment

Àrea, serveis o departament d'adscripció

Urbanisme i Ordenació del Territori

Funcions genèriques a realitzar

-«Redacció d'informes i propostes de caràcter ambiental; proposta i organització d'activitats en educació ambiental; gestionar i impulsar l'Agenda 20-30; supervisar i gestionar, si escau, el programa de gestió ambiental i de platges; supervisar i coordinar actuacions en matèria de residus municipals; col·laborar en la gestió del punt verd; col·laborar en la gestió de la Brigada Municipal de l'especialitat de jardineria; gestionar i impulsar projectes d'instal·lacions fotovoltaiques; coordinació tècnica amb l'IBANAT, assessorament en matèries de competència de medi ambient; elaboració de plecs tècnics i informes amb relació a licitacions i concessions relacionades amb el medi ambient; controlar, dur el seguiment i informar sobre l'execució de contractes i concessions relacionades amb la matèria; inspeccions i informes relacionats amb denúncies de medi ambient; atenció i assistència a la ciutadania (consultes presencials, escrites, etc), i qualsevol altra funció d'acord amb el lloc a desenvolupar i que li sigui encomanada o necessària per raó dels serveis de medi ambient.»

SEGON. Disposar que es publiqui aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes corresponents."

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 21 de novembre de 2022

L'alcaldessa accidental Noemí Camps Villalonga