Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 687856
Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de guals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sóller, en sessió ordinària de dia 8 de novembre de 2022, va aprovar el següent ACORD:

«APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE GUALS.

Atesa la necessitat de procedir a l'aprovació d'una nova ordenança municipal per a regular els guals al terme municipal de Sóller, el projecte d'ordenança elaborat per la Policia Local de Sóller, ha sigut informat favorablement per la Prefectura de la Policia Local i els Serveis Jurídics Municipals.

Atès el resultat de la consulta pública efectuada a través del portal web d'aquest Ajuntament, en virtut dels articles 22,2,d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació i Presidència, el Ple per majoria absoluta, adopta el següent ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal reguladora de guals, en els termes que figura a l'expedient núm. 6033/2022. 

SEGON. Sotmetre aquesta aprovació inicial de l'Ordenança municipal a informació pública i audiència dels interessats, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://soller.sedelectronica.es], pel termini de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació, i a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

TERCER. Recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte.

QUART. Facultar a Batle per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.»

 

(Signat electrònicament: 9 de novembre de 2022)

El batle Carlos Simarro Vicens