Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 689367
Acord del Ple ordinari de 17 de novembre de 2022, punt 9 de l’ordre del dia, d’aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball de tècnic en treball comunitari (codi id. 2096), (expedient 2022/012389)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 17 de novembre de 2022, al punt 9 de l'ordre del dia, va adoptar els acords següents:

"PRIMER. Aprovar inicialment la catalogació del lloc de treball que s'identifica amb el codi d'id. núm. 2096, de personal laboral, tècnic mitjà en treball comunitari (subgrup A2), al qual se li assignen les mateixes retribucions que les previstes pressupostàriament i mentrestant no s'aprovi, publiqui i entri en vigor la relació de llocs de treball que es troba en tràmit de negociació; o es produeixi qualsevol altra causa o procediment que impliqui la modificació o supressió del lloc de treball que ara s'aprova; tot açò de conformitat amb la següent catalogació que es duu a aprovació:

Denominació del lloc de treball:

Tècnic mitjà en treball comunitari

Codi identificació del lloc de treball

2096

Tipus

Personal laboral

Escala, subescala, classe/categoria, grup/subgrup

Grup professional tècnic titulat, categoria titulat mitjà, tècnic en treball comunitari (subgrup A2)

Sou base

1.783,01 € mensuals (x 14 pagues/any)

Complement: de residència

84,92 € (x 14 pagues/any)

Requisits per a ocupar el lloc de treball

-Llicenciatura o títol universitari de grau en Pedagogia, Sociologia, o altre grau equivalent de l'Àrea Socioeducativa, Treball Social, Educació Social o titulació equiparable.

-Disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana o superior

Forma de provisió

Totes les admeses d'acord amb la normativa vigent del moment

Àrea, serveis o departament d'adscripció

Àrees d'Educació, Joventut, Formació, Participació Ciutadana i Igualtat, Cooperació, entre altres serveis municipals que puguin requerir els serveis tècnics especialitzats

Funcions genèriques a realitzar

Funcions genèriques de gestions, estudi, informe i proposta de nivell tècnic mitjà i suport a funcions de nivell superior amb relació a les àrees abans ressenyades*

(*) Tot açò sens perjudici que pugui desenvolupar, en concret, funcions més específiques com les que concreta la Regidoria delegada de Personal a la seva providència, tot açò tenint en compte que corresponen a la direcció d'Educació les funcions en l'àmbit de tècnic superior en matèria de planificació, supervisió del seu personal, assessorament, informe i coordinació dels serveis d'Educació, entre d'altres, com ara també la responsabilitat superior pel que fa a la supervisió del manteniment dels centres educatius i parcs infantils.

SEGON. Disposar que es publiqui aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes corresponents."

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 21 de novembre de 2022

L'alcaldessa accidental

Noemí Camps Villalonga