Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 693064
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal.lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 30 de setembre de 2021, en el BOIB número 180, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar  fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

FOTOPAR22-44/2022

SALVA FONTCUBERTA, JUAN

***7042**

Les factures presentades estan fora de termini, Els justificants de pagament presentats estan fora de termini

FOTOPAR22-147/2022

ROSELLO POL, JACINTO

***0593**

La suma dels pagaments (8.000€) no arriba a l'import de la factura (10.041,55€). S'han de presentar la resta de pagaments

FOTOPAR22-156/2022

ENDRES, SUSANNE JULIANE

***5288**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-212/2022

SALOM CAÑELLAS, TOMAS

***1772**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-225/2022

LLADO NADAL, JOAN

***0607**

El document presentat no és la posta en servei

FOTOPAR22-235/2022

ROIG VARNELL, JAIME

***9727**

La factura presentada no compleix el que estipula l'apartat 10.1.g.2. de les bases de la convocatòria, Manca aportar els justificants de pagament

FOTOPAR22-251/2022

PRATS SALA, JOSE

***1481**

Manca la presentació del document 4, La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora. Tampoc no està signada pel sol·licitant, La memòria econòmica no està ben emplenada, manca el proveïdor i el concepte

FOTOPAR22-276/2022

TUR TUR, JUAN

***5344**

La memòria econòmica no està ben emplenada, no indica ni el proveïdor ni el concepte

FOTOPAR22-314/2022

MARI CORELL, MONTSERRAT

***5177**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud. Factura amb data de 2021

FOTOPAR22-357/2022

PONS ISERN, FRANCISCA

***6380**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-440/2022

VIVES PLOMER, JAUME

***1003**

El sumatori dels imports dels pagaments aportats és inferior a l'import de la factura. (Un dels pagaments aportats és una devolució de l'empresa al sol·licitant), El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-456/2022

RIBAS PRATS, NIEVES

***4377**

La memòria econòmica presentada no està ben emplenada, no indica ni el proveïdor ni el concepte

FOTOPAR22-469/2022

MAYOL GELABERT, ADRIA

***4291**

No s'han emplenat les dades de l'empresa instal·ladora, tampoc l'emplaçament, tampoc les coordenades UTM

FOTOPAR22-470/2022

CARDONA MARI, JUAN

***1797**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-482/2022

GUASCH TORRES, VIRGINIA

***5046**

L'emplaçament de la posta en servei dista lluny de l'emplaçament que figura als documents 2 i 5.

FOTOPAR22-493/2022

MARI PLANELLS, ALBERTO

***5772**

La memòria de l'actuació no indica el RII, La memòria econòmica no està ben emplenada, no indica ni el proveïdor ni el concepte

FOTOPAR22-529/2022

VAZQUEZ CANO, MANUEL

***9241**

El document presentat no és la posta en servei

FOTOPAR22-707/2022

BENITO BERCERO, JOSE MARIA

***0451**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-713/2022

GARRO GOMILA, JUANA MARIA

***4273**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-768/2022

RAMIS DARDER, MARIA ISABEL

***9285**

El document 5 presentat no està signat pel sol·licitant, El document 6 presentat no està signat

FOTOPAR22-779/2022

CRESPI BESTARD, NADAL

***6406**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-784/2022

VIDAL MORRO, GUILLERMO

***3747**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-815/2022

NADAL REUS, JERONIMO

***7511**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant i el beneficiari no apareixen al document de pagament

FOTOPAR22-947/2022

TORRANDELL SERRA, ISABEL

***0165**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1065/2022

LEGENDRE, NATHALIE JEANINE ISABELLE

***9293**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1129/2022

BERNARD LEGENDRE, GILLES

***8266**

En cas de finançament és necessari aportar el document de contracte de finançament i el sol·licitant del finançament ha de coincidir amb el sol·licitant de l'ajuda, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està. Justificant de les transferències bancàries: el document presentat no està en una llengua oficial de les Illes Balears. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1146/2022

BLANCO ROSSELLÓ, VICENC

***1858**

L'adreça de la posta en servei és diferent de la que figura als documents de sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1439/2022

AMENGUAL MESQUIDA, JOAN

***1996**

Manca la presentació del document fotogràfic

FOTOPAR22-1447/2022

GARRALON FERNANDEZ, JOSE LUIS

***7767**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, En cas de finançament s'ha d'aportar el contracte de finançament i el rebut bancari que acrediti que l'emissor de la factura ha rebut el pagament

FOTOPAR22-1525/2022

DR ADAMS, MICHAEL CHRISTIAN

***5932**

La fotografia aportada és un muntatge fotogràfic i vertaderament no s'ha col·locat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està. Justificant de les transferències bancàries: els documents presentats no estan en una llengua oficial de les Illes Balears. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1553/2022

TROBAT PUJOL, BARTOLOME

***9737**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1562/2022

PUIG PROHENS, CATALINA

***4644**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1599/2022

PERELLO SANSO, JOAN

***4316**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

D'acord amb l'article 10.2 de la Resolució de convocatòria disposau d'un termini  de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

 

Palma, 21 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo