Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears (RGE núm. 2804/22)

    Número de registre 2523 - Pàgines 12948-12964

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Rugby un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 2518 - Pàgina 12965

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Tràmit d’informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 2428 - Pàgina 12966

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 241/2019 relativa al al projecte de reforma i transformació de safareig a piscina, polígon 1, parcel·la 181, al terme municipal de Pollença, a zona de policia.

    Número de registre 1276 - Pàgina 12967

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/03952E relatiu al projecte de millora de l’Avinguda Torrent de Manacor, en el terme municipal de Manacor, a zona de Domini Públic Hidràulic, zona de servitud i zona de policia

    Número de registre 2500 - Pàgina 12968

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de l’annex 1 de l’Ordre de 29 de març de 2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número de registre 2553 - Pàgines 12969-12970

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Circular informativa sobre les tarifes dels serveis interurbans de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2522 - Pàgines 12971-12974

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, Exp. 022 de data 23 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 14 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2454 - Pàgines 12975-12976

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, exp. 005 de data 23 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de data 7 de juny de 2018, per la qual es convoquen ajudes per la Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització, per a l’ any 2018

    Número de registre 2456 - Pàgines 12977-12978

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 28 de març de 2022, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, per a l’ any 2020, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1

    Número de registre 2459 - Pàgines 12979-12980

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2478 - Pàgina 12981

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2479 - Pàgina 12982

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2480 - Pàgina 12983

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l’aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 21 de març de 2022, de la convocatòria d’ajudes per al manteniment i gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d'Eivissa entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022

    Número de registre 2530 - Pàgines 12984-12985

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 28 de març de 2022 de la convocatòria d’ajudes per al foment de la moda Adlib, per a l’any 2022 Núm. d'identificació de la convocatòria (BDNS). Referència IGAE: 618536

    Número de registre 2533 - Pàgines 12986-12987

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 33/2012

    Número de registre 2468 - Pàgina 12988

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 33/2021

    Número de registre 2470 - Pàgina 12989

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi de titularitat concessió funerària sepultura núm. 20 (ampliació de 1961) del cementeri municipal

    Número de registre 2319 - Pàgina 12990

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) de l’Ajuntament d’Artà per a 2022

    Número de registre 2427 - Pàgina 12991

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial del Reglament d’ús de les aules d’estudi col·lectiu del Centre Jove d’Artà

    Número de registre 2514 - Pàgina 12992

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de crèdit ple 6/2022

    Número de registre 2545 - Pàgina 12993

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de crédit per ple 1/2022

    Número de registre 2550 - Pàgina 12994

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació de crèdit 02/2022

    Número de registre 2593 - Pàgina 12995

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Acord aprovació massa salarial del personal laboral per a l'any 2022

    Número de registre 2508 - Pàgina 12996

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició pública del projecte de Recuperació paisajística i millora d'accessibilitat entre el Polígon Can Rubiol - Estació tren Es Figueral

    Número de registre 2520 - Pàgina 12997

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PB18-0001. Aprovació inicial, amb prescripció, de la Modificació núm. 1 del Pla Especial del Port de Palma

    Número de registre 2444 - Pàgina 12998

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 04/2022. Departament Tributari. Aprovació provisional de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, concepte 114,00. Exercici 2022

    Número de registre 2542 - Pàgina 12999

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2021/02. Aprovació inicial projecte urbanització UA 1 PERI SA CALATRAVA, C/ Dragona i C/ Seminari

    Número de registre 2531 - Pàgines 13000-13001

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Exposició pública del Projecte per a la substitució del forjat de coberta de la piscina municipal del Port de Pollença

    Número de registre 2438 - Pàgina 13002

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 2543 - Pàgina 13003

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols, terrasses cobertes, expositors, màquina expenedores i altres instal·lacions anàlogues

    Número de registre 2544 - Pàgina 13004

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació provisional de modificació d'Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 2549 - Pàgina 13005

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. º 2022/004440 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 2551 - Pàgina 13006

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Notificació de deutes pendents dels subministrament d´aigua potable de Santa Margalida i avis de suspensió 3r trimestre 2021

    Número de registre 2524 - Pàgines 13007-13008

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Notificació de deutes pendents del subministrament d´aigua potable de Santa Margalida i avis de suspensió 2n trimestre 2021

    Número de registre 2525 - Pàgines 13009-13010

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Notificació de deutes pendents del subministrament d´aigua potable de Santa Margalida i avis de suspensió del 1r trimestre 2021

    Número de registre 2526 - Pàgina 13011

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Notificació de deutes pendents del subministrament d´aigua potable de Santa Margalida i avis de suspensió del 4rt trimestre 2020

    Número de registre 2527 - Pàgina 13012