Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 187374
Extracte de l’aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 21 de març de 2022, de la convocatòria d’ajudes per al manteniment i gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d'Eivissa entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.: 618251)

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes per al manteniment i gestió de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d'Eivissa entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022:

Primer. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per al manteniment i la gestió de les biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d'Eivissa entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022 amb la intenció d'assolir els següents objectius:

 • Crear serveis bibliotecaris a pobles o barris que no en tenen.
 • Mantenir actualitzat el fons bibliogràfic i audiovisual de les biblioteques.
 • Dotar de mobiliari adient els serveis bibliotecaris.
 • Permetre l'accés a la informació sigui quin sigui el seu suport, promovent l'existència dels mitjans de reproducció audiovisual i multimèdia que garanteixen l'accés al fons de les biblioteques.
 • Impulsar la presència de les noves tecnologies a les biblioteques com a punt d'accés a la informació.
 • Fomentar els hàbits culturals, entre els quals, i sobretot, el de la lectura.
 • Proporcionar a la ciutadania un recurs d'informació, formació i oci.

Són subvencionables les despeses directament relacionades amb l'activitat subvencionada:

Les despeses corrents ocasionades pel funcionament del servei bibliotecari:

 • pagament del personal bibliotecari
 • liquidacions davant la Seguretat Social pel personal bibliotecari
 • liquidacions davant l'Agència Tributària per l'IRPF
 •  gestoria i assessorament jurídic
 • material fungible i d'oficina
 • telecomunicacions
 • premsa i revistes
 • manteniment de l'equipament i de les instal·lacions
 • activitats d'animació i difusió
 • assegurances
 • compliment de la legislació en matèria laboral (prevenció de riscos laborals)

I les despeses inventariables ocasionades per la millora del servei bibliotecari:

 • l'adquisició de fons bibliogràfic i/o audiovisual
 • l'adquisició de mobiliari
 • l'adquisició d'equips informàtics i de reproducció audiovisual i multimèdia

No són despeses subvencionables:

 • les despeses bancàries
 • els interessos deutors de comptes bancaris
 • els interessos, recàrrecs i sancions administratives
 • els provocats per procediments judicials
 • els derivats del pagament d'impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació

Segon. Entitats beneficiàries

Podran sol·licitar aquestes ajudes econòmiques les entitats locals de l'illa d'Eivissa i les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes a Eivissa, bé siguin de mares i pares d'alumnes, de vesins o culturals, que compleixin els requisits establerts a les bases.

Tercer. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció, les formularà la persona representant legal de l'entitat local o de l'associació i es formalitzaran mitjançant instància, segons el model que figura a l'annex 1 d'aquestes bases.

Les sol·licituds i tota la documentació indicada s'hauran de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, per mitjans electrònics en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es), d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quart. Crèdits pressupostaris i quantia de les ajudes

Aquestes ajudes estan dotades econòmicament al pressupost general d'aquesta corporació per a l'exercici 2022 amb una quantitat màxima de 167.787,44 €, amb la següent distribució per modalitats:

- Modalitat A: Biblioteques ja integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d'Eivissa. Amb una quantitat màxima de 130.000 €, dels quals: 105.000 € (de l'aplicació pressupostària 3321.4890000) destinats a subvencionar les despeses corrents i 25.000 € (de l'aplicació pressupostària 3321.78900) destinats a subvencionar les despeses inventariables.

- Modalitat B: Biblioteques de nova creació, per integrar-les a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d'Eivissa amb una quantitat màxima de 37.787.44 €, dels quals: 18.054,99 € (de l'aplicació pressupostària 3321.4890000) destinats a subvencionar les despeses corrents i 19.732,45 € (de l'aplicació pressupostària 3321.78900) destinats a subvencionar les despeses inventariables.

En el cas que la concessió de les ajudes de qualsevol modalitat no exhaureixi la quantitat que s'hi ha destinat, el sobrant de l'import podrà incorporar-se a l'altra modalitat. Així mateix, en el cas que la concessió de les ajudes no exhaureixi la quantitat que s'hi ha destinat a la seua aplicació pressupostària, el sobrant d'aquesta aplicació podrà incorporar-se a la resta d'aplicacions pressupostàries.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds i publicitat de la convocatòria

S'estableix un termini de presentació de les sol·licituds de deu (10) dies hàbils que s'inicia l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

 

Eivissa, 31 de març de 2022

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni José V. Garibo Redolat