Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 188342
Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'anuncia que l'Ajuntament de Sant Lluís, en sessió plenària de data 30 de març de 2022, va adoptar el següent acord:

- Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

De conformitat amb el que estableix l'article 17.1 del Text refós de la Llei que regula les hisendes locals, se sotmet l'acord anterior juntament amb l'ordenança a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'edictes municipal i a la web municipal, durant el període de 30 dies hàbils, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se'n presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.

El text íntegre de l'Ordenança aprovada provisionalment es pot consultar a las dependències municipals i a la seu electrònica d'aquest  Ajuntament (https://www. ajsantlluis.org/tauler/edictes.aspx?tipo=04&HISTORIC=1)

 

Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (31 de març de 2022)

La batlessa

M. Carolina Marquès Portella